OBLAST A


1
Šta je električna struja?
a) Električna struja je usmereno kretanje nosilaca elektriciteta
b) Električna struja je slobodno kretanje elektrona u vakuumu
c) Električna struja je usmereno kretanje neutrona
d) Električna struja je kretanje elektrona u idealnom izolatoru


2
Električna struja nastaje pod uticajem:
a) razlike električnih potencijala između dve tačke
b) gravitacione sile
c) otpornosti provodnika
d) kretanja neutrona


3
Kojim slovom se označava električna struja?
a) A
b) I
c) U
d) C


4
Koja je jedinica električnog otpora?
a) amper
b) vat
c) om
d) farad


5
Izračunaj zbir napona u zatvorenoj petlji II.
a) 0 V
b) 10 V
c) 20 V
d) 15 V


6
Kolika je frekvencija elektromagnetnog talasa duzine 0,03 m?
a) 10 MHz.
b) 100 MHz.
c) 1 GHz.
d) 10 GHz.


7
Koji od navedenih signala je jednak zbiru signala A i B?
a) Signal na slici 1
b) Signal na slici 2
c) Signal na slici 3
d) Signal na slici 4


8
Pri prolazu kroz linearno električno kolo signalu sinusnog oblika se menja:
a) amplituda i faza.  
b) oblik.  
c) broj harmoničkih komponenti.  
d) samo amplituda.


9
Često su nosioci informacionih signala signali sinusnog oblika. Kao parametre nosećeg signala (nosilac) uzimamo njegovu amplitudu, frekvenciju i fazu. Kako možemo nosilac upotrebiti za prenos informacije?
a) Tako što obezbedimo da se nijedaan parametar ne menja.
b) Tako što jedan od parametara menjamo linearno sa informacijom.
c) Tako što menjamo parametre nezavisno od informacije.
d) U ovom primeru nosilac ne možemo upotrebiti za prenos informacije.


10
Koja je osnovna karakteristika amplitudne modulacije (AM)?
a) Amplituda nosioca konstantna.
b) Signal nosioca je jednakog oblika kao i informacijski signal.
c) Frekvencija nosioca se brzo menja.
d) Zahteva veoma komplikovan postupak demodulacije.


11
Na slici je simbol za:
a) stalni otpor
b) promenljivi otpor
c) osigurac
d) potenciometar


12
Koju velicinu u elektrotehnici označavamo sa L?
a) Dužinu.
b) Induktivnost.
c) Snagu.
d) Kapacitivnost.


13
Kako se označava jedinica za induktivnost?
a) Farad (F).
b) Henri (H).
c) Jacina magnetnog polja (H).
d) Herc (Hz).


14
Kakve su fazne razmere između naizmenicne struje i napona u zavojnici?
a) Struja i napon su u fazi.
b) Struja je ispred napona.
c) Struja zaostaje za naponom.
d) Zavojnica nema uticaja na fazne razmere između struje i napona.


15
Koji je simbol na slici?
a) Stalni kondenzator.
b) Elektrolitski kondenzator.
c) Promenljivi kondenzator.
d) Trimer kondenzator.


16
Da li se na idealnim opterecenjima trosi elektricna snaga?
a) Naravno, jer se na svakom opterecenju trosi snaga.
b) Da, samo pri kapacitivnoj reaktanci.
c) Ne.
d) Da, samo pri induktivnoj reaktanci.


17
Šta prikazuje simbol na slici?
a) Operacioni pojacavac.
b) Antenski pojačavač.
c) Dvoulazna logicna ILI vrata.
d) Atenuator - oslabljivac.


18
I pored velikog napretka tehnologije na polju tranzistora, elektronske cevi jos nisu potpuno izgubile svoje mesto. Gde ih danas najcesce susrecemo?
a) U vojnim radio-satanicama.
b) U izlaznim stepenima pojačavača velike snage.
c) U vecini kompjutera.
d) U vecini mernih instrumenata.


19
Koje frekvencije propušta visokopropusni filter?
a) Propušta samo određeni frekvencijski opseg od donje do gornje granicne frekvencije.
b) Propušta samo frekvencije do granicne frekvencije, sve više od granicne ne propušta.
c) Propušta frekvencije, koje su više od granicne frekvencije, niže ne propušta.
d) Ne propušta frekvencije od donje do gornje granicne frekvencije, ostale da.


20
Na kojim frekvencijama osciluje kvarcni kristal u overtonskom oscilatoru?
a) Samo na osnovnoj frekvenciji.
b) Na svim overtonskim frekvencijama.
c) Na overtonskim frekvencijama, koje su  neparni umnošci osnovne frekvencije.
d) Na overtonskim frekvencijama, koje su parni umnošci osnovne frekvencije.


21
Koja je uloga naponske i strujne zastite u ispravljacu?
a) Zaštita obezbeđuje konstantan izlazni napon.
b) Štite ispravljac i potrosac od prevelikog napona i struje.
c) Obezbeđuju da napon i struja ne padnu ispod određene vrednosti.
d) Zaštita sluzi za povećanje mrežnog napona kada je on manji od 13,8V.


22
Na slici je prikazan jednostruki superheterodinski prijemnik. Kako se naziva sklop koji je označen znakom pitanja ?
a) MF pojačavač
b) Mešač
c) MF filter
d) AGC detektor


23
Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:
a) kraci od dipola i  postavljen je iza zraceceg elementa.
b) duzi od dipola i  postavljen je iza zraceceg elementa.
c) kraci od dipola i postavljen je ispred zraceceg elementa.
d) duzi od dipola i postavljen je ispred zraceceg elementa.


24
Koji element može nadoknaditi nedostatak od 1/4 talasne dužine voda koji na jednom kraju otvoren?
a) Zavojnica.
b) Transformator za simetriranje
c) Kondenzator.
d) Serijsko oscilatorno kolo.


25
Za horizontalno polarizovan elektromagnetni talas vazi:
a) da je elektricna komponenta polja paralelna sa povrsinom zemlje
b) da je magnetna komponenta polja paralelna sa povrsinom zemlje
c) da je elektricna komponenta polja vertikalna na povrsinu zemlje
d) da talas ima samo elektricnu komponentu polja, koja je paralelna sa povrsinom zemlje


26
Da li aktivnost sunca utice na prostiranje kratkih talasa?
a) Ne
b) Da, za frekvencije između 15MHz i 30MHz
c) Uglavnom ne.
d) Da


27
Da li možemo GRID-DIP metrom izmeriti kapacitet kondenzatora?
a) Ne.
b) Da, ako ga zajedno sa zavojnicom poznate induktivnosti vežemo u oscilatorno kolo, izmerimo rezonantnu frekvenciju i izracunamo kapacitet.
c) Ne, jer GRID-DIP metrom merimo samo jednosmerni napon.
d) Samo ako je kondenzator elektrolitski.


28
Koji sklop je sastavni deo osciloskopa?
a) Vertikalni pojacavac.
b) Frekvencijski diskriminator.
c) Mesac.
d) DSB modulator.


29
Da li možemo osciloskopom meriti signal bilo koje frekvencije?
a) Da, jer su frekventno nezavisni.
b) Da, jer su osciloskopi elektronski merni instrumenti.
c) Ne, jer svi osciloskopi imaju gornju granicnu frekvenciju.
d) Ne, jer osciloskopom možemo meriti samo jednosmeran napon.


30
Da li pravilno uzemljenje može sprečiti nastanak smetnji?
a) Ne, uređaje uzemljujemo radi zaštite od strujnog udara
b) Da, ako postoji pravilno izvedeno uzemljenje onda su smetnje eliminisane
c) Da, ali sve smetnje neće biti eliminisane
d) Ne, jer je idealno uzemljenje nemoguće napraviti


OBLAST B


1
Sta znaci sledece spelovanje: Oscar Mike One Delta Golf Lima Portable?
menu_book
a) OMODGLP.
b) OM1DGLP.
c) OM1DGL/P.
d) OMODGL/P.


2
Sta znaci sledece spelovanje: Obilic Kosovo Dva Drina Zemun Ipsilon Portabl?
menu_book
a) OK2DZIP.
b) OKDDZIP.
c) OK2DZY/P.
d) OK2DZI/P.


3
Kako ce nam stanica sa, kojom imamo vezu, potvrditi da je sve u redu primila?
menu_book
a) K
b) R
c) PSE
d) DX


4
Medjunarodni signal za opasnost u telegrafiji je:
menu_book
a) SOS
b) CQ.
c) CQD.
d) MAYDAY.


5
Koja od navedenih stanica radi iz Srbije?
menu_book
a) YU/OK1EE
b) I5/S59A
c) JU2AA
d) SM/SP3NOR/P


6
Iz koje je drzave stanica F5RAB?
menu_book
a) Iz Francuske
b) Iz Rumunije
c) Iz Albanije
d) Iz Bugarske


7
Kojom snagom  je dozvoljen rad radio-amaterima II klase na frekvenciji 14055 kHz?
menu_book
a) 100 W.
b) 250 W.
c) 300 W.
d) II klasi nije dozvoljen rad na toj frekvenciji.


8
Koji deo 17-metarskog opsega  je u Srbiji namenjen radioa-materima?
menu_book
a) 18100 kHz - 18200 kHz.
b) 18068 kHz - 18168 kHz.
c) 18070 kHz - 18200 kHz.
d) 18060 kHz - 18100 kHz.


9
Koji deo 10-metarskog opsega je namenjen isključivo za rad preko satelita?
menu_book
a) 28000 kHz - 28200 kHz.
b) 29300 kHz - 29510 kHz.
c) 29400 kHz - 29550 kHz.
d) 28200 kHz - 29700 kHz.


10
Frekvencija simpleksnog kanala S23 (nova oznaka V46) je:
menu_book
a) 145.525 MHz.
b) 145.575 MHz.
c) 145.500 MHz.
d) 145.300 MHz.


11
Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '10m'?
menu_book
a) 50 MHz.
b) 3 MHz.
c) 28 MHz.
d) 24 MHz.


12
Koliko metara iznosi amatersko podrucje 24 MHz?
menu_book
a) 10 m.
b) 11 m.
c) 12 m.
d) 18 m.


13
Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '2m'?
menu_book
a) 50 MHz.
b) 432 MHz.
c) 220 MHz.
d) 144 MHz.


14
Frekvencijski opseg od 30 kHz do 300 kHz oznacavamo oznakom:
menu_book
a) LF.
b) MF.
c) HF.
d) VHF.


OBLAST C


1
U  kom je regionu IARU SRS punopravan član ?
menu_book
a) U 15. regionu.
b) U 2. regionu.
c) U 28. regionu.
d) U 1. regionu.


2
Šta su radio talasi ?
menu_book
a) To su elektromagnetski talasi talasne duzine od 180 m do 3 cm
b) To su srednji talasi, kratki talasi i ultra kratki talasi
c) To su elektromagnetski talasi, koji imaju frekvenciju nizu od 3 THz
d) To su talasi, koji nastaju samo kada emituju difuzne FM stanice


3
Ceski radioamater je otisao u Francusku na postdiplomske studije. Tamo ce ostati dve godine. Ima HAREC klasu. Zeleo bi upotrebljavati radioamatersku stanicu. Sta mora uciniti?
menu_book
a) Nista, jer u skladu sa CEPT preporukom moze upotreblajvati radio stanicu.
b) U Francuskoj mora polagati ispit i potom traziti radioamatersku licencu.
c) Kod ovlastenog drzavnog organa ce na osnovu HAREC dozvole zatraziti radioamatersku licencu.
d) CEPT preporuka ne predvidja takav primer.


4
Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radio stanice?
menu_book
a) Vreme pocetka veze.
b) Vrste rada.
c) Lokacija stanice.
d) Dan, mesec i godina odrane veze (datum)


5
Po GMT je 1030. Koliko je sati kod nas (zimsko vreme)?
menu_book
a) 1030.
b) 0930.
c) 1130.
d) 0830.


6
Koji deo 20-metarskog opsega je namenjen radioamaterima Srbije?
menu_book
a) 14000 kHz - 14500 kHz.
b) 14100 kHz - 14450 kHz.
c) 14000 kHz - 14350 kHz.
d) 14000 kHz - 14450 kHz.


7
Na kojem delu 20-metarskog opsega je dozoljen rad radio-amaterima II klase?
menu_book
a) Radio-amaterima II klase nije dozvoljen rad na 20-metarskom opsegu.
b) 14050 kHz - 14150 kHz.
c) 14100 kHz - 14350 kHz.
d) 14000 kHz - 14350 kHz.


8
Koji deo 6-metarskog opsega je u  Srbiji namenjen radioamaterima?
menu_book
a) 50000 kHz - 50100 kHz.
b) 51000 kHz - 52000 kHz.
c) 51000 kHz - 51900 kHz.
d) 50000 kHz - 51900 kHz.


9
Koji je deo 2-metarskog opsega iskljucivo namenjen za CW veze?
menu_book
a) 144.000 MHz - 144.500 MHz.
b) 144.150 MHz - 144.500 MHz.
c) 144.000 MHz - 144.100 MHz.
d) 144.035 MHz - 144.150 MHz.


10
Koji je deo 2-metarskog opsega iskljucivo namenjen za veze sa refleksijom od meseca (EME)?
menu_book
a) 144.000 MHz - 144.500 MHz.
b) 144.150 MHz - 144.500 MHz.
c) 144.000 MHz - 144.035 MHz.
d) 144.150 MHz - 144.845 MHz.


11
Pri korišćenju amaterske radio-stanice u frekvencijskom opsegu 2m u gradovima i naseljima gradskog karaktera, najveća efektivna zračena snaga sa neusmerenom antenom je:
menu_book
a) 30 W
b) 150 W
c) 250 W
d) 500 W


12
Sta je to BAUDOT kod?
menu_book
a) To je petobitni kod koji se upotrebljava pri prenosu podataka teleprinterom.
b) To je francuska skracenica za Morze-kod.
c) Nacin oznacavanja frekventnih opsega.
d) Programski jezik za personalne racunare.


13
Koja skracenica oznacava prijemnog radioamatera?
menu_book
a) TRX.
b) SWL.
c) HAM.
d) HAMLET.


14
Koji od navedenih frekvencijskih opsega radioamateri u Srbiji mogu koristiti?
menu_book
a) 350 - 1800 kHz.
b) 220 - 225 MHz.
c) 7000 - 7200 kHz.
d) 136 - 144 MHz.


15
Ko u Srbiji izdaje dozvole za rad amaterskih radio-stanica?
menu_book
a) Savez radio-amatera Srbije
b) Ministarstvo za telekomunikacije
c) Republička agencija za telekomunikacije
d) Ministrstvo za unutrašnje poslove, a za strance Ministrstvo za inostrane poslove