OBLAST A


1
Kakvu širinu opsega ima signal koji se veoma brzo menja?
a) Ima malu sirinu opsega.
b) Ima veliku sirinu opsega.
c) Sirina opsega nije zavisna od brzine promene signala
d) Ima veoma malu sirinu opsega.


2
Kako modulisemo nosilac kod radiotelegrafije (CW)?
a) Nosiocu menjamo frekvenciju u ritmu unapred dogovorenih znakova.
b) Nosilac ukljucujemo i iskljucujemo u ritmu unapred dogovorenih znakova.
c) Tako, da se nosiocu ne menja amplituda.
d) Nosilac tu uopste nije potreban.


3
Šta oznacava oznaka PEP?
a) PEP je oznaka za vrstu antene, koja se upotrebljava u radioamaterskim takmicenjima.
b) PEP je oznaka za Peak Envelope Power ili vrsna snaga predajnika.
c) PEP oznacava efektivnu izracenu snagu.
d) PEP je skracenica koja u elektrotehnici nema nikakvo znacenje.


4
Koliko je ukupno pojacanje sistema na slici?
a) 10 dB.
b) 5 dB.
c) 0 dB.
d) -5 dB.


5
Na slici je simbol za:
a) stalni otpor
b) promenljivi otpor
c) osigurac
d) potenciometar


6
Kolika je ukupna kapacitivnost dva paralelno vezana kondenzatora po 200 nF?
a) 400 nF.
b) 200 nF.
c) 100 nF.
d) 50 nF.


7
Da li možemo tranzistor upotrebiti kao okidac (triger)?
a) Ne, tranzistori se upotrebljavaju samo u pojačavačima.
b) Da, to je jedan od mogucih nacina upotrebe tranzistora.
c) Ne, kao okidac upotrebljavamo diode.
d) Da, smo ako je tranzistor sa efektom polja (FET).


8
Koja od sledecih tvrdnji kod paralelne veze otpornika nije tacna?
a) Napon na svim otpornicima je isti.
b) Ukupan otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji.
c) Jacina struje u pojedinim otpornicima obrnuto je proporcionalna njihovim otporima.
d) Ukupan otpor je jednak zbiru pojedinih otpora.


9
Izracunaj otpor između tacaka A i B
a) 0,1 Ω
b) 1,0 Ω
c) 0,5 Ω
d) 2,0 Ω


10
Pojačavac u klasi C je najbolji za pojacanje:
a) SSB signala.
b) AM signala.
c) FM i CW signala.
d) CW i SSB signala.


11
Koji se sklop najcesce upotrebljava za punotalasno ispravljanje?
a) Dioda.
b) Transformator.
c) Grecov most.
d) Zener dioda.


12
Šta je fazni sum oscilatora?
a) To je neželjeno menjanje faze generisanog signala.  
b) To je neželjeno menjanje amplitude generisanog signala.  
c) To je željeno menjanje faze generisanog signala.  
d) To je željeno menjanje amplitude generisanog signala.


13
Šta znaci, kada kažemo, da je oscilator stabilan?
a) To znaci da mu se frekvencija oscilovanja menja.  
b) To znaci da mu se frekvencija oscilovanja veoma malo menja.  
c) To znaci da oscilator ne može zaoscilovati.  
d) To znaci da je oscilator mehanicki dobro napravljen.


14
Šta je prijemnik ?
a) aparat koji služi za predaju informacija pomoću radio-talasa
b) uređaj povezan sa antenom ili drugim izvorom radio-signala čija je svrha da se u pogodnom obliku učini raspoloživim informacijski sadržaj signala
c) To je naprava, ki ustvari radiofrekvenčni signal, ga opremi z informacijo, ojači in nato pošlje v anteno, kjer se izseva v prostor.
d) uređaj koji je zastareo i koji se više ne koristi


15
Koja je uloga stepena za odvajanje u radio-predajniku ?
a) Smanjenje uticaja smetnji od električnih uređaja
b) Smanjenje uticaja izlaznog stepena na stabilnost rada oscilatora
c) Smanjenje temperature izlaznog stepena
d) Mogućnost priključenja više predajnih antena


16
U kojim se granicama krece pravilan koeficijent iskoriscenja izlaznog stepena predajnika?
a) Od 0.1 do 0.2
b) Od 0.2 do 0.4
c) Od 0.4 do 0.7
d) Od 0.9 do 1


17
Iz balansnog modulatora dobijamo DSB signal. Kako izdvajamo samo jedan bocni pojas, da bi dobili SSB signal?
a) DSB signal filtriramo SSB filtrom, koji propušta samo jedan bocni pojas.
b) DSB signal mesamo sa nosiocem i tako dobijemo SSB signal.
c) Iz DSB signala ne možemo dobiti SSB signal, jer su bocni pojasevi preblizu, da bi filterom izdvojili jedan bocni pojas.
d) DSB signalu dodamo nosilac i tako dobijamo SSB signal.


18
Šta prikazuje slika?
a) Jednostavan FM prijemnik.
b) Jednostavan SSB predajnik.
c) Jednostavan FM predajnik.
d) Jednostavan CW predajnik.


19
Na slici je sema UKT FM predajnika. Koji sklop je oznacen upitnikom?
a) SSB filter.
b) Mešac.
c) Kristalni oscilator.
d) Frekventni diskriminator.


20
Kolika je priblizna rezonantna frekvencija polutalasnog dipola duzine  5 metara?
a) 60 MHz.
b) 30 MHz.
c) 10 MHz.
d) 3 MHz.


21
Koja je glavna karakteristika uskopojasnih antena?
a) Dobro deluju na srazmerno uskom frekventnom pojasu.
b) Imaju vece pojacanje od usmerenih antena.
c) Takve antene cesto upotrebljavamo za rad na sirokom frekventnom pojasu.
d) Uskopojasne antene su duže od sirokopojasnih antena.


22
Elektromagnetni talasi se prostiru brzinom od  300000 km/s. U kojoj od sredina je ta brzina moguća?
a) vitroplast
b) vakuumu
c) voda
d) staklo


23
Koja od navedenih tvrdnji ne važi za simetricni dvožilni vod sa vazdusnom izolacijom?
a) Simetricni dvožilni vod sa vazdusnim dielektrikom ima vece gubitke od koaksijalnog voda
b) Blizina metalnih predmeta (oluci, stubovi) menja impedansu voda
c) Tipicna impedansa za dvožilni vod sa vazdusnim dielektrikom iznosi između 200 i 600 Ω
d) Impedansa dvožilnog voda sa vazdusnim dielektrikom je zavisna od debljine vodova i njihove međusobne udaljenosti


24
Vod na slici ima impedansu Z. Kolikim opterecenjem R dobijamo raspored napona duž voda, kao sto pokazuje slika?
a) R = Z
b) R = 0
c) R < Z
d) R > Z


25
Koji je od navedenih slojeva jonosfere najudaljeniji od Zemlje?
a) E.
b) F1.
c) D.
d) F2.


26
Najvisa  frekvencija  talasa, koji pod pravim uglom dođe do jonosfere i od nje se odbije nazivamo:
a) mrtva zona.
b) MUF.
c) kriticna frekvencija.
d) odbijena frekvencija.


27
Jedinica za elektricni napon je:
a) amper.
b) om.
c) farad.
d) volt.


28
Otpornost otpornika merimo:
a) GRID-DIP metrom.
b) frekvencmetrom.
c) ommetrom.
d) spektar analizatorom.


29
Da li možemo GRID-DIP metrom izmeriiti induktivnost zavojnice?
a) Ne.
b) Da, ako je zajedno sa kondenzatorom poznatog kapaciteta vežemo u oscilatorno kolo, izmerimo rezonantnu frekvenciju i izračunamo induktivnost.
c) Ne, jer GRID-DIP metrom merimo samo jednosmerni napon.
d) Da, samo kada je zavojnica motana na feritnom jezgru.


30
Kako ocitavamo periodu periodicnog signala sa zaslona osciloskopa?
a) Uz pomoc mreže na zaslonu ocitamo vertikalne podeoke i pomnozimo ih sa vrednoscu volt po podeoku.
b) Uz pomoc mreže na zaslonu ocitamo horizontalne podeoke i pomnozimo ih sa vrednoscu volt po podeoku.
c) c)  Uz pomoc mreže na zaslonu ocitamo horiontalne podeoke i pomnozimo ih sa vrednoscu sekunda po podeoku.
d) Vrednosti periode ne možemo ocitati.


OBLAST B


1
Sta znaci sledece spelovanje: Zulu Foxtrot Two Juliet Mike Mobil?
menu_book
a) ZF2JMM.
b) ZF2JM/M.
c) ZF2YM/MM.
d) ZF2YM/M.


2
QRM znaci:
menu_book
a) Smeta mi atmosferski sum.
b) Smetaju mi druge stanice.
c) Smanjena snaga predajnika.
d) Tvoja frekvencija varira.


3
QSO HA5AA, znači:
menu_book
a) Da li si imao vezu sa HA5AA?
b) Mogu komunicirati sa HA5AA.
c) Zove te HA5AA.
d) Obavesti HA5AA, da ga zovem.


4
Skracenica TX oznacava:
menu_book
a) prijemnik.
b) vremensku prognozu.
c) predajnik.
d) primo-predajnik.


5
Kako ces reagovati, kada primetis, da neki radioamater krsi HAM SPIRIT?
menu_book
a) Prijavim ga rukovodstvu radiokluba.
b) Prijavim ga policiji.
c) Upozorim ga, i pomognem  mu, da vise ne bi radio pogresno.
d) Prijavim ga  RATEL.


6
Sta je HAM SPIRIT?
menu_book
a) Smrad, koji nastaje iz pokvarenog izlaznog stepena predajnika.
b) Neprijatan miris, karakteristican za otpatke nakon radioamaterskog piknika.
c) Kodeks ponasanja radio-amatera (radioamaterski bonton).
d) Parapsiholoska pojava.


7
Iz koje je drzave stanica OM3IM?
menu_book
a) Iz Ceske
b) Iz Slovacke
c) Iz Austrije
d) Iz Finske


8
Iz koje je drzave stanica OH1XYZ?
menu_book
a) Iz Ceske
b) Iz Slovacke
c) Iz Austrije
d) Iz Finske


9
Iz koje je drzave stanica DL1IAZ?
menu_book
a) Iz Nemacke
b) Iz Slovacke
c) Iz Danske
d) Iz Rusije


10
Koji od sledecih prefiksa pripada Holandiji?
menu_book
a) HL
b) PA
c) F
d) NL


11
Koji deo 23-centimetarskog opsega je u Srbiji namenjen radioamaterima?
menu_book
a) 1200.000 MHz - 1300.000 MHz.
b) 1230.000 MHz - 1290.000 MHz.
c) 1296.000 MHz - 1400.000 MHz.
d) 1240.000 MHz - 1300.000 MHz.


12
Koji frekvencijski opseg oznacava skracenica LF?
menu_book
a) 30 kHz - 300 kHz.
b) 300 kHz - 3 MHz.
c) 3 MHz - 30 MHz.
d) 30 MHz - 300 MHz.


13
QSB znači:
menu_book
a) Ime moje stanice
b) Tvoj signal varira
c) Promeni frekvenciju
d) Potvrđujem prijem


14
Kako se mora ponašati radioamater kada radi mreža za opasnost (RMZO)?
menu_book
a) Tako što se mora prijaviti najbližoj stanici policije
b) Mora se ponašati u skladu sa uputstvima upravne radio stanice
c) Tako što će isključiti radio-stanicu
d) Mora o tome obavestiti predsednika radio-kluba


15
U  kom je regionu IARU SRS punopravan član ?
menu_book
a) U 15. regionu.
b) U 2. regionu.
c) U 28. regionu.
d) U 1. regionu.


OBLAST C


1
Koji je najvisi organ ITU ?
menu_book
a) Medjunarodni savetodavni komitet za radio-komunikacije.
b) Najvisi organ ITU je Konferencija opunomocenika vlada članica.
c) Medjunarodni savetodavni komitet za telegrafiju i telefoniju.
d) Međunarodni odbor za registrovanje frekvencija.


2
Koji dokument ITU uredjuje radio komunikacije?
menu_book
a) ITU pravilnik o radio-komunikacijama (ITU Radio Regulations).
b) CCITT.
c) T/R 61-02.
d) FCC.


3
Da li se radioamaterske stanice, pri predaji, moraju identifikovati svojim pozivnim znakom?
menu_book
a) Samo u medjunarodnim vezama.
b) Samo u takmicenjima, i to posle svake desete veze.
c) Da.
d) Ne.


4
Da li je za spelovanje dozvoljena upotreba razlicitih reci (proizvoljno odabranih)?
menu_book
a) Da, mada je pozeljno upotrebljavati strane reci.
b) Za spelovanje je propisana srpska i medjunarodna tablica spelovanja.
c) Da, samo za veze sa domacim radioamaterima. Za veze sa stranim radioamaterima postoji mudjunarodna tablica spelovanja.
d) Da, mada je pozeljno upotrebljavati domace reci.


5
Nemacki radioamater DL2CO je otisao na odmor u Austriju. Tamo ce ostati mesec dana. Ima vazecu CEPT licencu. Nastanio se kod rodjaka koji su mu dozvolili da postavi antenu za rad sa amaterskom radio stanicom. Kako ce se u radu identifikovati?
menu_book
a) DL2CO/OE.
b) OE/DL2CO.
c) DL2CO/P.
d) OE/DL2CO/P.


6
Ceski radioamater je otisao u Francusku na postdiplomske studije. Tamo ce ostati dve godine. Ima HAREC klasu. Zeleo bi upotrebljavati radioamatersku stanicu. Sta mora uciniti?
menu_book
a) Nista, jer u skladu sa CEPT preporukom moze upotreblajvati radio stanicu.
b) U Francuskoj mora polagati ispit i potom traziti radioamatersku licencu.
c) Kod ovlastenog drzavnog organa ce na osnovu HAREC dozvole zatraziti radioamatersku licencu.
d) CEPT preporuka ne predvidja takav primer.


7
Koliko podrucje zauzima mali kvadrat, sto ga oznacavaju zadnja dva slova u QTH lokatoru?
menu_book
a) 2 stepena po duzini i 1 stepen po sirini.
b) 5 minuta po duzini i 2.5 minuta po sirini.
c) 2.5 minuta po duzini i 5 minuta po sirini.
d) 1 stepen po duzini i 2 stepena po sirini.


8
Kojom snagom je radio-amaterima I klase dozvoljen rad na frekvenciji 3510 kHz?
menu_book
a) 1000 W
b) 750 W
c) 1500 W
d) 300 W


9
Kojom snagom je dozvoljen rad radio-amaterima I klase na frekvenciji 3501 kHz?
menu_book
a) 100 W.
b) 750 W.
c) 300 W.
d) 1500 W.


10
Koji deo 20-metarskog opsega je namenjen radioamaterima Srbije?
menu_book
a) 14000 kHz - 14500 kHz.
b) 14100 kHz - 14450 kHz.
c) 14000 kHz - 14350 kHz.
d) 14000 kHz - 14450 kHz.


11
Koji je deo 2-metarskog opsega iskljucivo namenjen za rad preko radioamaterskih satelita?
menu_book
a) 144.000 MHz - 144.500 MHz.
b) 144.150 MHz - 144.500 MHz.
c) 145.800 MHz - 146.000 MHz.
d) 144.150 MHz - 144.845 MHz.


12
Kojom je maksimalnom snagom dozvoljeno raditi na frekvenciji 433.525 MHz?
menu_book
a) 25 W.
b) 30 W.
c) 100 W.
d) 750 W.


13
Sta znaci skracenica RTTY?
menu_book
a) Radio- teleprinter.
b) Radio-far.
c) Prijemnik i predajnik za amatersku televiziju.
d) Skracenica je izmisljena.


14
Sta je to BAUDOT kod?
menu_book
a) To je petobitni kod koji se upotrebljava pri prenosu podataka teleprinterom.
b) To je francuska skracenica za Morze-kod.
c) Nacin oznacavanja frekventnih opsega.
d) Programski jezik za personalne racunare.


15
Izlazna frekvencija repetitora R0 (RV48) je:
menu_book
a) 145,600 MHz
b) 145,000 MHz
c) 145,125 MHz
d) 145,775 MHz