OBLAST A


1
Najmanji deo materije se naziva:
menu_book
a) atom
b) molekul
c) elektron
d) proton


2
Jedinica za količinu elektriciteta je:
a) volt [V]
b) amper [A]
c) kulon [C]
d) om [Ω]


3
Električna struja nastaje pod uticajem:
a) razlike električnih potencijala između dve tačke
b) gravitacione sile
c) otpornosti provodnika
d) kretanja neutrona


4
Koja je glavna karakteristika jednosmerne struje?
a) Smer kretanja nosilaca elektriciteta se ne menja
b) Za jednosmernu struju ne važi Omov zakon
c) Smer kretanja nosilaca elektriciteta se menja
d) Ne možemo izmeriti njenu jačinu ampermetrom


5
Koja je jedinica za električnu snagu?
a) Volt (V)
b) Džul (J)
c) Vat (W)
d) Kandela (cd)


6
Sijalica od 100 W radi 10 časova. Koliko će električne energije potrošiti za navedeno vreme?
a) 0,1 kWh
b) 1 kWh
c) 10 Wh
d) 100 Wh


7
Oscilacije talasne duzine 10 m šire se brzinom od 300000 km/s. Kolika je frekvencija oscilovanja?
a) 300 MHz
b) 30 MHz
c) 3 MHz
d) 300 kHz


8
Kolika je frekvencija elektromagnetnog talasa duzine 0,03 m?
a) 10 MHz.
b) 100 MHz.
c) 1 GHz.
d) 10 GHz.


9
Sa istim korespodentom uspostavimo vezu telegrafijom (CW), a potom telefonijom (najpre SSB i potom i FM). Koji od upotrebljenih signala ima najmanju širinu opsega?
a) CW signal.
b) SSB signal.
c) FM signal.
d) Svi imaju jednaku sirinu opsega.


10
Od čega se sastoji frekvencijski spektar amplitudno modulisanog signala sa potisnutim nosiocem (DSB signal)?
a) Sastavljen je samo od frekventne komponente nosioca.
b) Sastavljen je od frekventne komponente nosioca i dva simetricna bocna opsega.
c) Sastavljen je od dva simetricna bocna opsega.
d) Sastavljen je samo od jednog bocnog opsega.


11
Kojom skracenicom oznacavamo jednobocnu amplitudnu modulaciju?
a) DSB.
b) FM.
c) SSB.
d) AM.


12
Nosilac frekventno modulišemo. Šta menjamo pri postupku modulacije?
a) Menjamo amplitudu nosioca nezavisno od informacijskog signala.
b) Menjamo fazu nosioca linearno informacijskim signalom.
c) Menjamo frekvenciju nosioca linearno informacijskim signalom.
d) Menjamo amplitudu nosioca linearno informacijskim signalom.


13
Šta je uzorkovanje signala ?
a) Pretvaranje analognog u digitalni signal upotrebom AD pretvarača
b) Filtriranje analognog signala do dobijanja uzorka
c) Izdvajanje korisnog signala iz šuma
d) Pretvaranje digitalnog u analogni signal upotrebom DA pretvarača


14
Koji element je tipican predstavnik poluprovodnika?
a) Zlato.
b) Germanijum.
c) Aluminijum.
d) Srebro.


15
Da li dioda u nepropusnom smeru propusta struju?
a) Naravno, jer je struja u nepropusnom smeru mnogo veca nego u propusnom smeru.
b) Da, kada je struja veoma mala. Nazivamo je struja zasicenja.
c) Ne. Dioda u nepropusnom smeru ne propusta struju.
d) Ne, jer bi to unistilo diodu.


16
Faktor strujnog pojacanja tranzistora prikazujemo kao:
a) kolicnik kolektorske i emiterske struje.
b) kolicnik kolektorske struje i struje baze.
c) kolicnik struja emitora i baze.
d) umnozak kolektorske struje i struje baze.


17
Šta prikazuje slika?
a) Niskopropusni “T” filter
b) Niskopropusni “Pi” filter
c) Kristalni filter propusnog opsega
d) Serijsko oscilatorno kolo


18
Pojačavači se prilikom rada zagrevaju. Da li to predstavlja problem?
a) Ne.
b) Ne, jer su pojačavaci izrađeni od elemenata koji dobro podnose zagrevanje.
c) Da, preveliko grejanje može uzrokovati oštećenje pojačavaca.
d) Da, ali to nije bitno za rad pojačavača.


19
Šta je VFO?
a) To je oscilator promenljive frekvencije
b) To je oscilator, koji osciluje na tacno određenoj frekvenciji.
c) To je oscilator, koji osciluje na veoma visokim frekvencijama.
d) To je oscilator, koji ne može oscilovati.


20
Koja je ideja PLL sintetizatora?
a) Upotrebiti kristalni oscilator koga stabilišemo pomoću povratne veze
b) Upotrebiti povratnu vezu za povecanje faznog šuma.
c) Upotrebiti povratnu vezu za povecanje amplitudnog suma.
d) Upotrebiti VCO koga stabilišemo pomoću povratne veze


21
Šta dobijamo na izlazu iz balansnog modulatora?
a) USB signal.  
b) DSB signal.  
c) LSB signal.  
d) SSB signal.


22
Na slici je sema UKT FM predajnika. Koji sklop je označen upitnikom?
a) SSB filter.
b) PLL sintetizator.
c) Lanac stepena za unmozavanje
d) VFO.


23
Da li su usmerenost zracenja i pojacanje antene međusobno povezani?
a) Ne. Usmerena antena nema pojacanja.
b) Da. Bolje usmerena antena ima vece pojacanje
c) Da. Usmerena antena ima vece pojacanje
d) Ne. Antene sa pojacanjem nisu usmerene


24
Koja od antena sa slike ima horizontalni dijagram zracenja?
a) Yagi antena.
b) GP antena.
c) Quad antena.
d) Long wire antena.


25
Vod na slici ima impedansu Z. Kolikim opterecenjem R dobijamo raspored napona duž voda, kao sto pokazuje slika?
a) R = Z
b) R = 0
c) R = ∞
d) R > Z


26
Vod na slici ima impedansu Z. Kolikim opterecenjem R dobijamo raspored napona duž voda, kao sto pokazuje slika?
a) R = Z
b) R = 0
c) R = ∞
d) R > Z


27
Vod dužine 1/4 talasne dužine zakljucimo impedansom 50 oma. Na drugom kraju voda izmerimo impedansu 50 oma. Kolika je impedansa voda?
a) 10 Ω
b) 25 Ω
c) 50 Ω
d) 75 Ω


28
Čemu služe transformatori impedanse kod antena?
a) Korišćenjem transformatora povecavamo snagu predajnika
b) Korišćenjem transformatora prilagođavamo impedansu antene na impedansu napojnog voda
c) Transformatore upotrebljavamo u ispravljacima
d) Pomoću transformatora impedanse snižavamo previsok napon, koji bi bio opasan u slucaju da neko dodirne antenu kada predajnik emituje


29
Koji element može nadoknaditi 1/4 talasne dužine voda koji je na jednom kraju otvoren?
a) Zavojnica.
b) Paralelno oscilatorno kolo.
c) Kondenzator.
d) Serijsko oscilatorno kolo.


30
Šta ce se dogoditi ako na uticnicu mreznog napona 220V prikljucimo ampermetar?
a) Izmericemo napon u uticnici
b) Izmericemo struju u mreži
c) Neće se ništa dogoditi
d) Ampermetar će se pokvariti


OBLAST B


1
Kako se pravilno speluje QTH lokator KN78DF?
menu_book
a) Kilo Novembar Sedam Osam Drina Foca.
b) Kosovo Nis Sedam Osam Drina Futog.
c) Kosovo Nis Sedamdesetosam Drina Futog.
d) Kilovat Nis Sedamdesetosam Drina Futog.


2
QRM znaci:
menu_book
a) Smeta mi atmosferski sum.
b) Smetaju mi druge stanice.
c) Smanjena snaga predajnika.
d) Tvoja frekvencija varira.


3
QRV? znači:
menu_book
a) Da li si spreman?
b) Da li imas sta za mene?
c) Da li da prestanem sa predajom?
d) spreman sam.


4
Medjunarodni signal za opasnost u telefoniji je:
menu_book
a) MAYDAY.
b) SOS
c) Paznja, paznja.
d) CQD.


5
Skracenica MSG naci:
menu_book
a) kurir.
b) pomen.
c) maskirano.
d) poruka.


6
Signal `SOS`je:
menu_book
a) medjunarodni signal za kraj veze u radiotelegrafiji.
b) medjunarodni signal za opasnost u radiotelegrafiji.
c) signal, koji daje radio-far pred pocetak predaje.
d) medjunarodni signal za opasnost u radiofoniji.


7
Koji od sledecih prefiksa pripada Norveskoj?
menu_book
a) N
b) LA
c) NR
d) LX


8
Kojom snagom je dozvoljen rad radio-amaterima I klase na frekvenciji 14235 kHz?
menu_book
a) 100 W.
b) 250 W.
c) 300 W.
d) 1500 W.


9
Kojom snagom  je dozvoljen rad radio-amaterima II klase na frekvenciji 14055 kHz?
menu_book
a) 100 W.
b) 250 W.
c) 300 W.
d) II klasi nije dozvoljen rad na toj frekvenciji.


10
Kojom snagom mogu radio-amateri I klase raditi na  frekvenciji 18070 kHz?
menu_book
a) 100 W.
b) 250 W.
c) 300 W.
d) 1500 W.


11
Na kojem delu 6-metarskog opsega je dozvoljen rad radio-amaterima I kase?
menu_book
a) 52000 kHz - 53900 kHz.
b) 50000 kHz - 51900 kHz.
c) 51000 kHz - 51900 kHz.
d) Radio-amaterima I klase nije dozvoljen rad na 6-metarskom opsegu.


12
Koliko metara iznosi amatersko podrucje 7 MHz?
menu_book
a) 20 m.
b) 30 m.
c) 40 m.
d) 80 m.


13
Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '10m'?
menu_book
a) 50 MHz.
b) 3 MHz.
c) 28 MHz.
d) 24 MHz.


14
Kako se pravilno speluje pozivni znak OE6XPK?
menu_book
a) Osijek Evropa Šest Iks Pirot Kosovo
b) Obilić Evropa Šest Iks Pirot Kosovo
c) Obilić Evropa Šestica Iks Pirot Kosovo
d) Obilić Evropa Šestica Ksilofon Pirot Kosovo


15
Gde je sediste IARU?
menu_book
a) U Francuskoj
b) U SAD-u
c) U Svajcarskoj
d) U Japanu


OBLAST C


1
Kada je osnovan ITU?
menu_book
a) 1865.
b) 1899.
c) 1925.
d) 1946.


2
Nemacki radio-amater DL2CO je otisao na izlet u Austriju. Ima vazecu CEPT licencu. Kojim ce se pozivnim znakom identifikovati, u skladu s preporukom CEPT T/R 61-01, ukoliko emituje iz vozila:
menu_book
a) DL2CO/OE.
b) DL2CO/M.
c) OE/DL2CO/M.
d) OE/DL2CO.


3
Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radio stanice?
menu_book
a) Vreme pocetka veze.
b) Pozivni znak korespondenta.
c) Podatke o prijemu QSL karte.
d) Frekventni opseg.


4
Koji od navedenih podataka moramo upisati u dnevnik amaterske radio stanice?
menu_book
a) Podatak o smetnjama od strane drugih radio stanica.
b) Vreme pocetka veze.
c) Poslan RS(T) raport.
d) Ime sagovornika.


5
Koji od navedenih podataka moramo upisati u dnevnik amaterske radio stanice?
menu_book
a) Frekventni opseg.
b) Primljen raport.
c) Podatak o poslatoj QSL karti.
d) Ime sagovornika.


6
Sta oznacavaju brojevi u QTH lokatoru?
menu_book
a) Mali kvadrat.
b) Kvadrat.
c) Polje.
d) Geografske koordinate.


7
Koliko podrucje zauzima mali kvadrat, sto ga oznacavaju zadnja dva slova u QTH lokatoru?
menu_book
a) 2 stepena po duzini i 1 stepen po sirini.
b) 5 minuta po duzini i 2.5 minuta po sirini.
c) 2.5 minuta po duzini i 5 minuta po sirini.
d) 1 stepen po duzini i 2 stepena po sirini.


8
Na kojem delu 20-metarskog opsega je dozoljen rad radio-amaterima II klase?
menu_book
a) Radio-amaterima II klase nije dozvoljen rad na 20-metarskom opsegu.
b) 14050 kHz - 14150 kHz.
c) 14100 kHz - 14350 kHz.
d) 14000 kHz - 14350 kHz.


9
Koji deo 10-metarskog opsega  je u Srbiji namenjen radioamaterima?
menu_book
a) 28000 kHz - 30000 kHz.
b) 29000 kHz - 29850 kHz.
c) 28000 kHz - 29700 kHz.
d) 28200 kHz - 29900 kHz.


10
Kojom snagom mogu raditi operatori II klase na frekvenciji 145.550 MHz?
menu_book
a) 25 W.
b) 50 W.
c) 100 W.
d) 750 W.


11
Koji deo 70-centimetarskog opsega je iskljucivo namenjen SSB i CW vezama?
menu_book
a) 432.000 MHz - 432.500 MHz.
b) 432.150 MHz - 432.500 MHz.
c) 432.000 MHz - 432.150 MHz.
d) 432.000 MHz - 432.100 MHz.


12
Pri korišćenju amaterske radio-stanice u frekvencijskom opsegu 2m u gradovima i naseljima gradskog karaktera, najveća efektivna zračena snaga sa neusmerenom antenom je:
menu_book
a) 30 W
b) 150 W
c) 250 W
d) 500 W


13
Ko u Srbiji izdaje licence za radio-amatere?
menu_book
a) Savez radioamatera Srbije.
b) Ministarstvo za telekomunikacije.
c) Republicka agencija za telekomunikacije.
d) Ministrstvo za unutrašnje poslove, a za strance Ministarstvo za inostrane poslove.


14
Nemacki radio-amater DL2CO je otisao na izlet u Austriju. Ima važecu CEPT licencu. Kojim ce se pozivnim znakom identifikovati, u skladu s preporukom CEPT T/R 61-01, ukoliko emituje iz vozila:
menu_book
a) DL2CO/OE.
b) DL2CO/M.
c) OE/DL2CO/M.
d) OE/DL2CO.


15
Koji deo 30-metarskog opsega je namenjen za rad fonijom?
menu_book
a) 10100 kHz - 10140 kHz
b) 10100 kHz - 10040 kHz
c) 10100 kHz - 10150 kHz
d) Na ovom opsegu rad fonijom nije dozvoljen