OBLAST A


1
Jedinica za rad je:
a) džul [J]
b) volt [V]
c) amper [A]
d) om [Ω]


2
Električna struja nastaje pod uticajem:
a) razlike električnih potencijala između dve tačke
b) gravitacione sile
c) otpornosti provodnika
d) kretanja neutrona


3
Kojim slovom se označava električna struja?
a) A
b) I
c) U
d) C


4
Koji je od navedenih materijala izolator?
a) Gvožđe
b) Aluminijum
c) Teflon
d) Bakar


5
Koji je od navedenih materijala poluprovodnik?
a) Srebro
b) Silicijum
c) Drvo
d) Polimer


6
Kako nazivamo sposobnost provodnika da se suprotstavlja toku električne struje?
a) Električno trenje
b) Električni napon
c) Električna otpornost
d) Električni protok


7
Koji zakon opisuje vezu između napona, struje i otpora u električnim kolima ?
a) Kirhofov zakon
b) Omov zakon
c) Džulov zakon
d) Pravilo 'desne ruke'


8
Imamo sinusni naizmenicni napon sa efektivnim naponom Uef = 100V. Koliku vršnu vrednost ima napon?
a) 220 V
b) 200 V
c) 150 V
d) 141 V


9
Šta su signali?
a) Signali su prirodna bogatstva.
b) Signali su nosioci informacija.
c) Signale ne možemo definisati.
d) Signali su komunikacijski kanali.


10
Kakve su fazne razmere između naizmenicne struje i napona na idealnom kondenzatoru?
a) Struja zaostaje za naponom za 180 stepeni.
b) Struja zaostaje za naponom za 90 stepeni.
c) Struja prethodi naponu za 90 stepeni.
d) Struja i napon su u fazi.


11
Da li se kapacitivnost kondenzatora menja sa temperaturom?
a) Ne, kapacitivnost je fiksna.
b) Ne, inace bi imali velikih problema pri projektovanju veza.
c) Da, jer dielektrik sa promenom temperature menja osobine.
d) Da, samo kod elektrolitskih kondenzatora.


12
Da li možemo tranzistor upotrebiti kao okidac (triger)?
a) Ne, tranzistori se upotrebljavaju samo u pojačavačima.
b) Da, to je jedan od mogucih nacina upotrebe tranzistora.
c) Ne, kao okidac upotrebljavamo diode.
d) Da, smo ako je tranzistor sa efektom polja (FET).


13
Kojom elektrodom kod MOSFET-a uticemo na velicinu struje između izvora i odvoda?
a) bazom
b) substratom
c) vratima
d) emiterom


14
Koja je glavna karakteristika digitalnih integrisanih kola?
a) Digitalna integrisana kola se manje upotrebljavaju od analognih integrisanih kola.
b) Digitalna integrisana kola poznaju samo dva logicna stanja.
c) Digitalna integrirsna kola su dosta manja od analognih, i zato su cenjenija.
d) Digitalna integrisana kola su najprimernija za izradu linearnih pojacavackih stepena.


15
Serijski povežemo tri otpornika: R1=5 Ω, R2=10 Ω, R3=20 Ω. Koliki je ukupan otpor ?
a) 15 Ω
b) 25 Ω
c) 35 Ω
d) 45 Ω


16
Koja od sledecih tvrdnji kod paralelne veze otpornika nije tacna?
a) Napon na svim otpornicima je isti.
b) Ukupan otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji.
c) Jacina struje u pojedinim otpornicima obrnuto je proporcionalna njihovim otporima.
d) Ukupan otpor je jednak zbiru pojedinih otpora.


17
Paralelno povežemo dva otpornika po 100 oma. Koliki je ukupan otpor?
a) 200 Ω
b) 100 Ω
c) 50 Ω
d) 25 Ω


18
Šta prikazuje slika?
a) Paralelno oscialtorno kolo.
b) Serijsko oscilatorno kolo.
c) Niskopropusni filter.
d) Visokopropusni filter.


19
Šta prikazuje slika?
a) Nepropusni filter.
b) Propusni filter.
c) Niskopropusni filter.
d) Visokopropusni filter.


20
Koje elektronske sklopove upotrebljavamo kao izvore radio-frekvencijskih (RF) signala?
a) Detektore.  
b) Stabilizatore napona.  
c) Elektricne oscilatore i RF sintetizatore.
d) Niskofrekventne pojačavače.


21
Želimo da napravimo direktni digitalni sintetizator za frekvencije do 10 MHz. Kolika mora biti najmanja frekvencija (teoretski), da možemo tačno pretvoriti digitalni signal u analogni?
a) 5 MHz.
b) 10 MHz.
c) 20 MHz.
d) 100 MHz.


22
Kolika je širina snopa zracenja antene prikazane na slici?
a) 30 stepeni.
b) 60 stepeni.
c) 90 stepeni.
d) 120 stepeni.


23
Trap je rezonantni element koji se upotrebljava kod antena za rad na više frekvencijskih opsega. Šta u elektricnom smislu predstavlja trap?
a) Trap je serijsko oscilatorno kolo koje u rezonanciji ima veliku otpornost
b) Trap je paralelno oscilatorno kolo koje u rezonanciji ima veliku otpornost
c) Trap je serijsko oscilatorno kolo koje u rezonanciji ima malu otpornost
d) Trap je paralelno oscilatorno kolo koje u rezonanciji ima malu otpornost


24
Kakvog su oblika elementi delta loop antene?
a) Kvadratnog
b) Okruglog
c) Trouglastog
d) Pravougaonog


25
Vod dužine 1/4 talasne dužine ima karakteristicnu impedansu 50 Ω. Jedan kraj voda zakljucimo impedansom 100 Ω. Koliku impedansu dobijamo na drugom kraju voda?
a) 10 Ω
b) 25 Ω
c) 50 Ω
d) 75 Ω


26
Šta moramo uraditi da bi 300 Ω napojni vod prikljucili na predajnik koji ima izlaz 50 Ω ?
a) To ne možemo uraditi.
b) Ništa, jer nije bitno kolika je impedansa voda.
c) Između antenskog voda i predajnika postavimo prilagođenje koje prilagođava izlaznu impedansu predajnika na impedansu voda.
d) Paralelno napojnom vodu vežemo otpornik od 50 oma.


27
Jedinica za merenje elektricne snage je:
a) volt
b) vat
c) amper
d) om


28
Želimo izmeriti struju kroz opterecenje. Ampermetar prikljucimo:
a) serijski opterecenju.
b) umesto opterecenja.
c) paralelno opterecenju.
d) nije bitno kako ce mo prikljuciti voltmetar.


29
Oblik naponskog signala vidimo:
a) osciloskopom.
b) frekvencmetrom.
c) GRID-DIP metrom.
d) Leherevim vodom.


OBLAST B


1
Kako se pravilno speluje znak UV9QA?
menu_book
a) Uniform Victor Nine Quebec Alpha.
b) United Victoria Nine Queen America.
c) Uniform Victor Nine Queen America.
d) United Victoria Nine Quebec Alpha.


2
Kako se pravilno speluje znak TU9Y?
menu_book
a) Tetovo Uzice Devet Ipsilon.
b) Timok Uzice Devet Ipsilon.
c) Timok Uzice Devetka Ipsilon.
d) Tango Uzice Devet Jenki.


3
Kako se pravilno speluje znak WV0I?
menu_book
a) Duplo ve Valjevo Nula iks.
b) Duplo ve Valjevo Nula Igalo.
c) Duplo ve Valjevo Nula Indjija.
d) Viski Valjevo Nula Istra.


4
Kako ce nam stanica sa, kojom imamo vezu, potvrditi da je sve u redu primila?
menu_book
a) K
b) R
c) PSE
d) DX


5
Sta je kodeks RMZO?
menu_book
a) Kodeks radioamatera za rad u takmicenjima.
b) Kodeks lepog ponasanja na radioamaterskim frekvencijama.
c) Kodeks aktivnosti radioamatera u nesrecama i opasnostima.
d) Zbirka pravila za radioamaterske diplome.


6
Da li sme nas radio-amater operator ucestvovati, u inostranim mrezama za opasnost?
menu_book
a) Ne, nikako.
b) Da.
c) Ne, osim ako ga za to ne ovlasti predsednik radio kluba.
d) Ne, osim ako dobije odobrenje SRJ.


7
Signal `SOS`je:
menu_book
a) medjunarodni signal za kraj veze u radiotelegrafiji.
b) medjunarodni signal za opasnost u radiotelegrafiji.
c) signal, koji daje radio-far pred pocetak predaje.
d) medjunarodni signal za opasnost u radiofoniji.


8
Koja od navedenih stanica radi iz Srbije?
menu_book
a) YU/LZ1BA
b) DF2UU
c) OE6AAZ/YV
d) JU6YU


9
Koja od navedenih stanica radi iz Srbije?
menu_book
a) YU/OK1EE
b) I5/S59A
c) JU2AA
d) SM/SP3NOR/P


10
Iz koje je drzave stanica OM3IM?
menu_book
a) Iz Ceske
b) Iz Slovacke
c) Iz Austrije
d) Iz Finske


11
Iz koje je drzave stanica Z30JG?
menu_book
a) Iz Bugarske
b) Iz Slovacke
c) Iz Makedonije
d) Iz Rumunije


12
Koji je deo, od navedenih delova, 10-metarskog opsega  namenjen iskljucivo za veze telegrafijom?
menu_book
a) 28000 kHz - 28050 kHz.
b) 28050 kHz - 28150 kHz.
c) 28190 kHz - 28225 kHz.
d) 29510 kHz - 29700 kHz.


13
Koji deo 2-metarskog opsega je u Srbiji namenjen radio-amaterima?
menu_book
a) 144.000 MHz - 148.000 MHz.
b) 144.150 MHz - 146.150 MHz.
c) 144.000 MHz - 146.000 MHz.
d) 140.000 MHz - 148.000 MHz.


14
Kojom snagom mogu raditi operatori II klase na frekvenciji 144.200 MHz?
menu_book
a) 25 W.
b) 50 W.
c) 100 W.
d) 750 W.


15
Frekvencija simpleksnog kanala S23 (nova oznaka V46) je:
menu_book
a) 145.525 MHz.
b) 145.575 MHz.
c) 145.500 MHz.
d) 145.300 MHz.


OBLAST C


1
Od koje godine je SRS članica IARU ?
menu_book
a) 1946.
b) 1990.
c) SRS nije članica IARU.
d) 1952.


2
Kako je medjunarodnim pravilnikom (ITU Radio Regulations) definisana amaterska radio stanica?
menu_book
a) To je radio stanica, namenjena za licnu upotrebu. Upotrebljavaju je mladi za zabavu, kao i vozaci kamiona, da skrate vreme za dugackih putovanja.
b) Amaterska radio stanica je radio stanica u amaterskoj sluzbi, namenjena za medjusobno komuniciranje, samoobrazovanje i tehnicno usavrsavanje radioamatera iskljucivo iz licnih potreba, bez materijalnih koristi i imaju za to polozen ispit.
c) Amaterska radio stanica je stanica slabog kvaliteta (neprofesionalna), koju su napravili radioamateri sami.
d) Amaterska radio stanica je svaka CB stanica.


3
Da li medjunarodni propisi predvidjaju ispit znanja Morzeovih znakova kao obavezni deo ispita za radio-amatera?
menu_book
a) Da. U svakom slucaju je obavezno znanje Morzeovih znakova.
b) Ne, osim ukoliko radio-amater hoce da radi Morzeovom telegrafijom koristeci amatersku radio-stanicu.
c) Medjunarodni propisi o tome nista ne govore.
d) Da, u slucaju da se radio stanica koristi na brodu.


4
Ko u Srbiji izdaje dozvole za rad amaterskih radio-stanica?
menu_book
a) Savez radioamatera Srbije.
b) Ministarstvo za telekomunikacije.
c) Republicka agencija za telekomunikacije.
d) Ministrstvo za unutrasnje poslove, a za strance Ministrstvo za inostrane poslove.


5
Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radio stanice?
menu_book
a) Frekventni opseg.
b) Poivni znak stanice sa kojom je veza uspostavljena.
c) Opis sagovornikove radio stanice.
d) Datum.


6
Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radio stanice?
menu_book
a) Vreme pocetka veze.
b) Pozivni znak korespondenta.
c) Podatke o prijemu QSL karte.
d) Frekventni opseg.


7
Na kojem delu 30-metarskog opsega je dozvoljen rad radio-amaterima I klase?
menu_book
a) Radio-amaterima B klase nije dozvoljen rad na 30-metarskom opsegu.
b) 10000 kHz - 10140 kHz.
c) 10100 kHz - 10150 kHz.
d) 10100 kHz - 10040 kHz.


8
Koji deo 17-metarskog opsega je namenjen za veze fonijom?
menu_book
a) 18110 kHz - 18200 kHz.
b) 18068 kHz - 18168 kHz.
c) 18111 kHz - 18168 kHz.
d) 18068 kHz - 18100 kHz.


9
Kojom snagom je dozvoljen rad radio-amaterima I klase na frekvenciji 24901 kHz?
menu_book
a) 100 W.
b) 250 W.
c) 300 W.
d) 1500 W.


10
Kojom snagom mogu raditi operatori na frekvenciji 432.850 MHz?
menu_book
a) 25 W.
b) 50 W.
c) 100 W.
d) Na toj frekvenciji ne smeju raditi, jer je namenjena za radio farove.


11
Kako se oznacava kvalitet tona signala po RST sistemu?
menu_book
a) Sa brojevima od 0 do 9.
b) Sa brojevima od 1 do 9.
c) Sa brojevima od 0 do 5.
d) Sa brojevima od 1 do 5.


12
U kojem RST raportu je razumljivost signala najbolja?
menu_book
a) 379.
b) 559.
c) 499.
d) 449.


13
Kako radio-amateri oznacavaju kvalitet signala u foniji?
menu_book
a) Sa tri cifre.
b) Sa dve cifre.
c) Sa QRK i brojem.
d) Sa QRM i brojem.


14
Kako je međunarodnim pravilnikom (ITU Radio Regulations) definisana amaterska služba (Amateur Service)?
menu_book
a) Amaterska služba je služba, koju organizuju amateri za svoje potrebe.
b) Amaterska služba je služba koja deluje u sastavu državnog organa nadležnog za rad radio-amatera.
c) Takva služba je definisana pod pojmom fiksne službe.
d) Amaterska služba je neprofitna služba radio-veza koja je namenjena isključivo za obuku pojedinaca, za ostvarivanje međusobnih radio-veza između radio-amatera ili za tehnička istraživanja radio-amatera, pri čemu je radio-amater ovlašćeno fizičko lice za korišćenje amaterske stanice koje se bavi radio-tehnikom iz sopstvenih pobuda i na nekomercijalnoj osnovi.


15
Da li su u Srbiji propisani frekvencijski opsezi i snage predajnika koje smeju upotrebljavati radio-amateri?
menu_book
a) U Srbiji su propisani frekvencijski opsezi i snage predajnika koje smeju upotrebljavati radio-amateri, u skladu sa klasom radio-amatera
b) U Srbiji nema propisa koji regulisu podelu frekvencijskih opsega za radio-amatere
c) U Srbiji radio-amateri smeju upotrebljavati bilo koji frekvencijski opseg pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika
d) U Srbiji postoje propisi koji previše zalaze u lične slobode radio-amatera pa ih nije potrebno poštovati