OBLAST A


1
1kV je jednako:
a) 1000 mV
b) 10000 V
c) 0,01 MV
d) 1000 V


2
Koji je od navedenih materijala poluprovodnik?
a) Bakelit
b) Aluminijum
c) Germanijum
d) Vazduh


3
Kada je prenos snage sa generatora na opterećenje najveći?
a) Kada je otpornost opterećenja mnogo manja od otpornosti generatora.
b) Kada je otpornost opterećenja mnogo veća od otpornosti generatora.
c) Kada su otpornosti opterećenja i generatora jednake.
d) Nikada.


4
Kako nazivamo jedinicu za merenje frekvencije?
a) Volt (V)
b) Farad (F)
c) Herc (Hz)
d) Henri (H)


5
Koji od navedenih signala je jednak zbiru signala A i B?
a) Signal na slici 1
b) Signal na slici 2
c) Signal na slici 3
d) Signal na slici 4


6
Imamo sinusni naizmenicni napon sa efektivnim naponom Uef = 100V. Koliku vršnu vrednost ima napon?
a) 220 V
b) 200 V
c) 150 V
d) 141 V


7
Signal je sastavljen iz više sinusnih signala. Frekvencije sinusnih signala su umnošci osnovne frekvencije. Kako ih nazivamo?
a) To su niže harmonicke komponente 
b) To su više harmonicke komponente.  
c) To su osnovne harmonicke komponente 
d) To su frekvencijski spektri


8
U mešac dovedemo signal frekvencije 576 MHz i signal frekvencije 144 MHz. Koje su frekvencije signali dobijeni na izlazu mešača?
a) 134 MHz i 530 Mhz.
b) 432 MHz i 720 MHz.
c) 440 Mhz i 276 MHz.
d) 140 MHz i 570 MHz.


9
Nosilac frekventno modulisemo informacijskim signalom, koji ima sirinu opsega 5 kHz. Frekventna devijacija je 10 kHz. Kolika je, priblizno, sirina opsega rezultirajuceg FM signala?
a) 30 kHz.  
b) 60 kHz.  
c) 100 kHz.  
d) 300 kHz.  


10
Kojom skracenicom oznacavamo faznu modulaciju?
a) PM.
b) FM.
c) AM.
d) DSB.


11
Kako modulisemo nosilac kod radiotelegrafije (CW)?
a) Nosiocu menjamo frekvenciju u ritmu unapred dogovorenih znakova.
b) Nosilac ukljucujemo i iskljucujemo u ritmu unapred dogovorenih znakova.
c) Tako, da se nosiocu ne menja amplituda.
d) Nosilac tu uopste nije potreban.


12
Izracunaj napon (UR)na otporniku R.
a) 20 V.
b) 15 V.
c) 10 V.
d) 5 V.


13
Napon na otporniku R=1 kΩ je 5 V. Kolika struja tece kroz otpornik?
a) 5 nA.
b) 5 mA.
c) 50 mA.
d) 500 mA.


14
Imamo serijsko oscilatorno kolo sastavljeno od zavojnice, kondenzatora i otpornika. Kako nazivamo frekvenciju, pri kojoj je impedansa takvog kola jednaka vrednosti otpornika?
a) Rezonantna frekvencija.
b) Osnovna harmonicna frekvencija.
c) Granicna frekvencija.
d) Vrsna frekvencija.


15
Šta je amplitudni sum oscilatora?
a) To je željeno menjanje amplitude oscilacija.  
b) To je neželjeno menjanje amplitude oscilovanja.  
c) To je željeno menjanje frekvencije oscilovanja.  
d) To je neželjeno menjanje frekvencije oscilovanja.


16
Kolika je vrednost impedanse na antenskim priključcima radio-amaterskih predajnika?
a) .
b) .
c) .
d) .


17
Od cega zavisi iskorišcenje antene?
a) Iskorištenje antene je uvek jednako i  ne menja se
b) Iskorištenje antene je zavisno od razmera otpora potrosaca (R) i karakteristicnog otpora (Z).
c) Iskorištenje antene je zavisno od karakteristicnog otpora antene
d) Iskorištenje antene je zavisno od gubitaka u materijalu od kojeg je antena napravljena.


18
Dva dipola imaju istu rezonantnu frekvenciju i napravljeni su od provodnika razlicite debljine. Da li postoji razlika u njihovim duzinama?
a) Da; dipol koji je napravljen od tanjeg provodnika ce biti kraci.
b) Da; duzi ce biti dipol napravljen od tanjeg provodnika.
c) Da; duzi ce biti dipol napravljen od debljega provodnika.
d) Ne; debljina provodnika ne utice na duzinu dipola.


19
Da li su usmerenost zracenja i pojacanje antene međusobno povezani?
a) Ne. Usmerena antena nema pojacanja.
b) Da. Bolje usmerena antena ima vece pojacanje
c) Da. Usmerena antena ima vece pojacanje
d) Ne. Antene sa pojacanjem nisu usmerene


20
Da li dobar antenski vod unosi gubitke između predajnika i antene?
a) Ne
b) Dovoljno dugi vodovi ne smeju unositi gubitke
c) Samo pri prenosu signala visokih frekvencija
d) Bilo koji antenski vod unosi gubitke između predajnika i antene


21
Elektromagnetni talasi se u vodu prostiru brzinom od 150000 km/s. Kolika je relativna dielektricna konstanta dielektrika takvog voda?
a) 4
b) 2
c) 0,5
d) 0,25


22
Koja od navedenih trvdnji ne važi za koaksijalni vod?
a) Koaksijalni vod je sastavljen od unutrasnjeg provodnika obloženog dielektrikom, spoljasnjeg provodnika i zastitnog plasticnog omotaca.
b) Blizina metalnih predmeta (oluci, stubovi)  menja impedansu voda.
c) Koaksijalni vod ima vece gubitke od dvožilnog voda sa vazdusnim izolatorom.
d) Koaksijalni vod možemo postaviti u zemlju.


23
Koji je od navedenih nedostataka može da utice na stetno zracenje koaksijalnog voda?
a) Otpornost provodnika.
b) Nekvalitetan dielektrik.
c) Slaba plasticna zastita.
d) Mala gustina opleta voda.


24
Vod na slici ima impedansu Z. Kolikim opterecenjem R dobijamo raspored napona duž voda, kao sto pokazuje slika?
a) R = Z
b) R = 0
c) R < Z
d) R > Z


25
Šta je frekvencija slabljenja?
a) To je najvisa frekvencija, koja se na KT podrucju jos može upotrebiti.
b) To je najniza upotrebljiva frekvencija za uspostavljanje veza uz pomoc povrsinskog talasa.
c) To je najvisa upotrebljiva frekvencija za uspostavljanje veza uz pomoc  prostornog talasa.
d) To je frekvencija,koja se zbog gubitaka u napojnom kablu u potpunosti absorbuje.


26
Kako nazivamo prirodnu promenu jacine signala u radio-komunikacijama?
a) Feding
b) Mikrofonija
c) Utišavanje
d) Mrtva zona


27
Šta merimo AVO metrom?
a) Struju, napon i otpor.
b) Samo struju.
c) Samo napon.
d) Samo otpor.


28
Upotrebom elektronskih ulaznih stepena kod voltmetra sa okretnom zavojnicom:
a) povecavamo ulazni otpor.
b) povecavamo gresku pri merenju.
c) posve iskljucujemo uticaj temperature.
d) smanjujemo otpornost na smetnje.


29
Kako se naziva merni instrument za merenje frekvencije?
a) Voltmeter.
b) Vatmeter.
c) Frekvencmetar.
d) Sumomer.


30
Zbog cega se za napajanje antena, u gusto naseljenim oblastima, preporucuje upotreba oklopljenih antenskih vodova?
a) Oklopljeni antenski vodovi doprinose lepsem izgledu antenskog sistema.
b) Jer u poređenju sa neoklopljenim antenskim vodovima mnogo manje zrace u okolinu i samim tim se smanjuju smetnje.
c) Oklopljeni antenski vodovi se lakse prilagođavaju na antenu.
d) Jer tako sakrivamo elektromagnetske talase od pogleda komsija.


OBLAST B


1
Kako se pravilno speluje znak UV9QA?
menu_book
a) Uniform Victor Nine Quebec Alpha.
b) United Victoria Nine Queen America.
c) Uniform Victor Nine Queen America.
d) United Victoria Nine Quebec Alpha.


2
'Smanji snagu predajnika' je:
menu_book
a) QRP.
b) PWR.
c) QRO.
d) CL.


3
Kada radio-amateri mogu prenositi poruke za treca lica?
menu_book
a) Kada je u opasnosti ljudski zivot, kada preti veca elementarna nepogoda, ili druge nesrece i opasnosti vecih razmera
b) Kada mu se za to ponudi adekvatna novcana nadoknada.
c) Nikada.
d) Kada zeli uciniti uslugu prijatelju.


4
Iz koje je drzave stanica 9H3WA?
menu_book
a) Malta
b) Slovacka
c) Kuvajt
d) Wasington


5
Koji od sledecih prefiksa pripada Norveskoj?
menu_book
a) N
b) LA
c) NR
d) LX


6
Koji od sledecih prefiksa pripada Portugalu?
menu_book
a) EA
b) CT
c) PR
d) P


7
Koji od sledecih prefiksa pripada Brazilu?
menu_book
a) PY
b) PZ
c) PA
d) BY


8
Koji deo 20-metarskog opsega je namenjen radio-amaterima u Srbiji ?
menu_book
a) 14000 kHz - 14500 kHz.
b) 14100 kHz - 14450 kHz.
c) 14000 kHz - 14350 kHz.
d) 14000 kHz - 14450 kHz.


9
Kojom je maksimalnom snagom dozvoljeno raditi na frekvenciji 433.525 MHz?
menu_book
a) 25 W.
b) 30 W.
c) 100 W.
d) 750 W.


10
Koliko metara iznosi amatersko podrucje 1296 MHz?
menu_book
a) 23 m.
b) 0.23 m.
c) 0.13 m.
d) 0.03 m.


11
Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '80m'?
menu_book
a) 1.8 MHz.
b) 3.5 MHz.
c) 4.5 MHz.
d) 5.5 MHz.


12
Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '2m'?
menu_book
a) 50 MHz.
b) 432 MHz.
c) 220 MHz.
d) 144 MHz.


13
Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '20m'?
menu_book
a) 15 MHz.
b) 14 MHz.
c) 18 MHz.
d) 24 MHz.


14
Frekvencijski opseg od 3 MHz do 30 MHz oznacavamo oznakom:
menu_book
a) LF.
b) MF.
c) HF.
d) VHF.


15
Šta znaci sledeće spelovanje: Igalo Kosovo Pet Heroj Ruma Portabl Sedam?
menu_book
a) IK5HR/P7
b) IK5HR/7
c) IK5HRP7
d) IK5HR7


OBLAST C


1
U kom se ITU regionu nalazi Srbija?
menu_book
a) 28.
b) 15.
c) 3.
d) 1.


2
Koji od navedenih podataka nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radio stanice?
menu_book
a) Datum veze.
b) Pozivni znak stanice sa kojom je veza uspostavljena.
c) Ime sagovornika.
d) Frekventno podrucje.


3
Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radio stanice?
menu_book
a) Frekventni opseg.
b) Vrsta rada.
c) Ime sagovornika.
d) Datum.


4
Koji je pravilan nacin upisivanja vremena pocetka veze u dnevnik amaterske radio stanice?
menu_book
a) 12h30min.
b) 12:30.
c) 1230.
d) 12.30.


5
Po GMT je 1030. Koliko je sati kod nas (zimsko vreme)?
menu_book
a) 1030.
b) 0930.
c) 1130.
d) 0830.


6
Koji od navedenih frekvencijskih opsega nije namenjen radio-amaterima?
menu_book
a) 47 GHz.
b) 432 MHz.
c) 46 MHz.
d) 5.6 GHz.


7
Koji deo 30-metarskog opsega je dozvoljen za rad radio-amaterima u Srbiji?
menu_book
a) 10000 kHz - 10140 kHz.
b) 10100 kHz - 10240 kHz.
c) 10100 kHz - 10150 kHz.
d) 10000 kHz - 10150 kHz.


8
Koji deo 12-metarskog opsega je u  Srbiji namenjen radioamaterima?
menu_book
a) 24100 kHz - 24250 kHz.
b) 24850 kHz - 24950 kHz.
c) 24890 kHz - 24995 kHz.
d) 24890 kHz - 24990 kHz.


9
Na kojem delu 6-metarskog opsega je dozvoljen rad radio-amaterima II kase?
menu_book
a) 50100 kHz - 52000 kHz.
b) 51000 kHz - 51900 kHz.
c) 50000 kHz - 51900 kHz.
d) Radio-amaterima II klase nije dozvoljen rad na 6-metarskom opsegu.


10
Frekvencija simpleksnog kanala S23 (nova oznaka V46) je:
menu_book
a) 145.525 MHz.
b) 145.575 MHz.
c) 145.500 MHz.
d) 145.300 MHz.


11
Izlazna frekvencija repetitora R4 (nova oznaka RV56) je:
menu_book
a) 145.600 MHz.
b) 145.100 MHz.
c) 145.650 MHz.
d) 145.700 MHz.


12
Sta je digipiter?
menu_book
a) Racunar koji je povezan preko radio stanice sa drugim ucesnicima u mrezi i koji omogucava prenos podataka.
b) Veci broj medjusobno povezanih radio stanica
c) Kompjuterski sistem, koji mora imati radio-amater, ako zeli uporabljavati paket radio.
d) Upravna stanica u packet radio mrezi, zaduzena za odrzavanje reda.


13
Sta je CSMA?
menu_book
a) Algoritam za nadzor pristupa do komunikacijskoga kanala.
b) Vrsta paket modulacije za vece brzine.
c) Vrsta modema za paket radio.
d) Kompjuterski standard za prenos datoteka preko paket- radija.


14
Kako se označava prenos nepokretnih slika na daljinu?
menu_book
a) TV.
b) SSTV.
c) RTTY.
d) WBFM.


15
Koji deo 30-metarskog opsega je dozvoljen za rad radio-amaterima u Srbiji?
menu_book
a) 10000 kHz - 10140 kHz.
b) 10100 kHz - 10240 kHz.
c) 10100 kHz - 10150 kHz.
d) 10000 kHz - 10150 kHz.