OBLAST A


1
Jedinica za jačinu električne struje je:
a) volt [V]
b) amper [A]
c) om [Ω]
d) farad [F]


2
Akumulator ima napon 12 V. Njegova unutrašnja otpornost je 0,1 . Kolika je struja kratkog spoja?
a) 12 A
b) 12 A
c) 0,12 A
d) 120 A


3
Šta određuje gornju granicu brzine prenosa informacija preko komunikacijskog kanala (na pr. preko radio kanala)?
a) Gornju granicu određuje širina opsega i odnos signal-šum.
b) Gornju granicu određuje samo odnos signal-šum.
c) Gornju granicu određuje samo širina opsega.
d) Gornju granicu određuje snaga signala.


4
Skracenicom USB oznacavamo SSB signal, koji sadrzi:
a) gornji bocni opseg.
b) donji bocni opseg.
c) oba bocna opsega.
d) samo nosioc.


5
Nosilac frekventno modulišemo. Šta menjamo pri postupku modulacije?
a) Menjamo amplitudu nosioca nezavisno od informacijskog signala.
b) Menjamo fazu nosioca linearno informacijskim signalom.
c) Menjamo frekvenciju nosioca linearno informacijskim signalom.
d) Menjamo amplitudu nosioca linearno informacijskim signalom.


6
Da li možemo i kod fazne modulacije govoriti o frekventnoj devijaciji?
a) Da, jer menjanje faze ima za posledicu menjanje frekvencije nosioca.
b) Ne, jer o tom govorimo smo kod frekventne modulacije.
c) Ne, jer o tom govorimo samo kod amplitudne modulacije.
d) Ne, jer menjanje faze ima za posledicu promenu amplitude.


7
Kakve su fazne razmere između naizmenicne struje i napona u zavojnici?
a) Struja i napon su u fazi.
b) Struja je ispred napona.
c) Struja zaostaje za naponom.
d) Zavojnica nema uticaja na fazne razmere između struje i napona.


8
Šta predstavlja simbol?
a) Zavojnica sa jezgrom.
b) Transformator.
c) Dve vazdusne zavojnice, jedna pokraj druge.
d) Dve zavojnice u metalnom kucistu, koje sprecava međusobni uticaj jedne na drugu.


9
Šta su elektricni filtri?
a) To su elektricni sklopovi koji nemaju kondenzatore i zavojnice.
b) To su elektricni sklopovi koji propuštaju naizmenicne struje određenih frekvencija, dok one drugih frekvencija oslabljuju ili ih uopste ne propuštaju.
c) To su elektricni sklopovi koji se upotrebljavaju za generisanje visih harmonickih komponenti osnovnog signala, koji filtriramo.
d) To su elektricni sklopovi koji osciluju.


10
Šta znaci prenosna funkcija filtra?
a) To znaci, kako utice filter na amplitudu i fazu ulaznog signala.
b) To znaci, kakav je frekvencijski spektar ulaznog signala.
c) To znaci, koji maksimalan napon možemo prikljuciti na filter.
d) To znaci, kakva je informacijska osobina signala, koji filtriramo.


11
Da li svaki filter uzrokuje fazni pomak izlaznog signala u odnosu na ulazni?
a) Da.
b) Samo filtri visljih redova.
c) Samo filtri prvog reda.
d) Ne.


12
Po kojoj formuli izracunavamo Q-faktor oscilatornog kola, ako je poznata sirina opsega B i rezonantna frekvencija fres ?
a)
b)
c)
d)


13
Kako nazivamo elektronske sklopove koji povecavaju snagu signala?
a) Ispravljaci.
b) Atenuatori.
c) Pojacavaci.
d) Kola za prilagođenje.


14
Šta znaci, kada kažemo, da je oscilator stabilan?
a) To znaci da mu se frekvencija oscilovanja menja.  
b) To znaci da mu se frekvencija oscilovanja veoma malo menja.  
c) To znaci da oscilator ne može zaoscilovati.  
d) To znaci da je oscilator mehanicki dobro napravljen.


15
Na slici je sema SSB predajnika. Koji sklop je označen upitnikom?
a) Generator nosece frekvencije.  
b) SSB filter.  
c) VFO.  
d) Mešac.  


16
Kolika je širina snopa zracenja antene prikazane na slici?
a) 30 stepeni.
b) 40 stepeni.
c) 60 stepeni.
d) 120 stepeni.


17
Koja od antena sa slike ima horizontalni dijagram zracenja?
a) Yagi antena.
b) GP antena.
c) Vertikalni dipol.
d) Horizontalni dipol.


18
Koja je karakteristika širokopojasnih antena?
a) Namenjene su za rad na veoma uskom frekventnom pajasu.
b) Imaju vece pojačanje od uskopojasnih antena.
c) Takve antene upotrebljavamo na sirokom frekventnem opsegu.
d) Sirokopojasne antene se upotrebljavaju za prijem TV signala.


19
Elektromagnetni talasi se u vodu prostiru brzinom od 150000 km/s. Kolika je relativna dielektricna konstanta dielektrika takvog voda?
a) 4
b) 2
c) 0,5
d) 0,25


20
Koja od navedenih trvdnji ne važi za koaksijalni vod?
a) Koaksijalni vod je sastavljen od unutrasnjeg provodnika obloženog dielektrikom, spoljasnjeg provodnika i zastitnog plasticnog omotaca.
b) Blizina metalnih predmeta (oluci, stubovi)  menja impedansu voda.
c) Koaksijalni vod ima vece gubitke od dvožilnog voda sa vazdusnim izolatorom.
d) Koaksijalni vod možemo postaviti u zemlju.


21
Koji je od navedenih nedostataka može da utice na stetno zracenje koaksijalnog voda?
a) Otpornost provodnika.
b) Nekvalitetan dielektrik.
c) Slaba plasticna zastita.
d) Mala gustina opleta voda.


22
Vod na slici ima impedansu Z. Kolikim opterecenjem R dobijamo raspored napona duž voda, kao sto pokazuje slika?
a) R = Z
b) R = 0
c) R = ∞
d) R > Z


23
Da li doba dana utiče na prostiranje kratkih talasa?
a) Da.
b) Da, za frekvencije ispod 14 MHz.
c) Uglavnom ne.
d) Ne


24
Jedinica za merenje elektricne snage je:
a) volt
b) vat
c) amper
d) om


25
Merimo napon na opterecenju, kroz koji tece naizmenicna struja. Da li frekvencija struje može uticati na merenje napona?
a) Ne, jer su napon i frekvencija dve posve razlicite velicine.
b) Ne, jer je napon nezavisan od frekvencije.
c) Samo u slucaju kapacitivnog opterecenja.
d) Da.


26
Jedinica  za merenje frekvencije je:
a) herc.
b) henri.
c) farad.
d) amper.


27
Da li možemo GRID-DIP metrom izmeriiti induktivnost zavojnice?
a) Ne.
b) Da, ako je zajedno sa kondenzatorom poznatog kapaciteta vežemo u oscilatorno kolo, izmerimo rezonantnu frekvenciju i izračunamo induktivnost.
c) Ne, jer GRID-DIP metrom merimo samo jednosmerni napon.
d) Da, samo kada je zavojnica motana na feritnom jezgru.


28
Šta napaja vertikalni pojačavač u osciloskopu?
a) Horizontalne odklonske ploce u katodnoj cevi..
b) Vertikalne odklonske ploce u katodnoj cevi.
c) Grejanje katodne cevi..
d) Fokusira anodu.


29
Kada se pojavljuju smetnje zbog intermodulacijskih produkata u prijemniku?
a) Intermodulacijski produkti se pojavljuju zbog nepravilnog rada pojačavaca snage
b) Do smetnji zbog intermodulacijskih produkata dolazi zbog prejakih signala u prijemniku, zbog čega prijemnik prelazi u nelinearni način rada
c) Intermodulacijski produkti se pojavljuju kada veoma snažan predajnik emituje smanjenom snagom
d) Smetnje zbog intermodulacijskih produkata se pojavljuju samo kada slusamo dve stanice kojima se frekvencije razlikuju za manje od 500 Hz


30
Pre otvaranja ispravljača koji radi na 220 V, moramo:
a) isključiti  ispravljač
b) iz ispravljaca izvaditi osigurač
c) dovodni mrežni kabl isključiti iz mreže (220 V)
d) preveriti da li u mrezi ima napona


OBLAST B


1
Da li je radio-amaterima dozvoljena upotreba stranog jezika u vezama fonijom?
menu_book
a) Ne
b) Da, ali mora imati položen ispit za rad na stranom jeziku
c) Da, samo engleski jezik
d) Radio-amater može upotrebljavati svaki jezik koji sagovornik razume


2
QRM znaci:
menu_book
a) Smeta mi atmosferski sum.
b) Smetaju mi druge stanice.
c) Smanjena snaga predajnika.
d) Tvoja frekvencija varira.


3
Iz koje je drzave stanica EA3AMM/P?
menu_book
a) Iz Portugala
b) Iz Spanije
c) Iz Albanije
d) Iz Bugarske


4
Koji od sledecih prefiksa NE pripada Japanu?
menu_book
a) JR
b) JA
c) JU
d) 7K


5
Koji od sledecih prefiksa NE pripada SAD?
menu_book
a) W
b) AB
c) AM
d) KD


6
Koji od sledecih prefiksa pripada Holandiji?
menu_book
a) HL
b) PA
c) F
d) NL


7
Na kom delu 30-metarskog opsega je dozvoljen rad radio-amaterima I klase?
menu_book
a) Radio-amaterima B klase nije dozvoljen rad na 30-metarskom opsegu.
b) 10000 kHz - 10140 kHz.
c) 10100 kHz - 10150 kHz.
d) 10100 kHz - 10040 kHz.


8
Kojom snagom je dozvoljen rad radio-amaterima I klase na frekvenciji 21150 kHz?
menu_book
a) 100 W.
b) 250 W.
c) Na ovoj frekvenciji rade radio farovi te nije dozvoljeno emitovanje
d) 1500 W.


9
Koji deo 10-metarskog opsega  je u Srbiji namenjen radio-amaterima?
menu_book
a) 28000 kHz - 30000 kHz.
b) 29000 kHz - 29850 kHz.
c) 28000 kHz - 29700 kHz.
d) 28200 kHz - 29900 kHz.


10
Kojom snagom mogu raditi operatori I klase na frekvenciji 28350 kHz?
menu_book
a) 100 W.
b) 250 W.
c) 300 W.
d) 1500 W.


11
Kojom snagom mogu raditi operatori II klase na frekvenciji 145.550 MHz?
menu_book
a) 25 W.
b) 30 W.
c) 100 W.
d) 750 W.


12
Kojom je maksimalnom snagom dozvoljeno raditi na frekvenciji 433.525 MHz?
menu_book
a) 25 W.
b) 30 W.
c) 100 W.
d) 750 W.


13
Koji deo 70-centimetarskog opsega je iskljucivo namenjen SSB i CW vezama?
menu_book
a) 432.000 MHz - 432.500 MHz.
b) 432.150 MHz - 432.500 MHz.
c) 432.000 MHz - 432.150 MHz.
d) 432.000 MHz - 432.100 MHz.


14
Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '6m'?
menu_book
a) 30 MHz.
b) 50 MHz.
c) 90 MHz.
d) 220 MHz.


15
QSB znači:
menu_book
a) Ime moje stanice
b) Tvoj signal varira
c) Promeni frekvenciju
d) Potvrđujem prijem


OBLAST C


1
Kako je u Srbiji propisan nacin identifikacije amaterskih radio stanica?
menu_book
a) U Srbiji nema propisa koji regulisu nacin identifikacije amaterskih radio stanica
b) Emisiju amaterskih radio stanica nije potrebno identifikovati, izuzev u takmicenjima (zbog kontrole duplih veza)
c) Radioamater sam izabere znak za identifikaciju kojim se predstavlja sagovorniku.
d) Emisije amaterskih radio stanica moraju se identifikovati pozivnim znakom ili znakom identifikacije


2
Nemacki radioamater DL2CO je otisao na odmor u Austriju. Tamo ce ostati mesec dana. Ima vazecu CEPT licencu. Nastanio se kod rodjaka koji su mu dozvolili da postavi antenu za rad sa amaterskom radio stanicom. Kako ce se u radu identifikovati?
menu_book
a) DL2CO/OE.
b) OE/DL2CO.
c) DL2CO/P.
d) OE/DL2CO/P.


3
Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radio stanice?
menu_book
a) Frekventni opseg.
b) Poivni znak stanice sa kojom je veza uspostavljena.
c) Opis sagovornikove radio stanice.
d) Datum.


4
Na koliko vremenskih zona je podeljen svet?
menu_book
a) 6.
b) 12.
c) 20.
d) 24.


5
Koji deo 10-metarskog opsega je rezervisan za radio farove?
menu_book
a) 29300 kHz - 29510 kHz.
b) 28000 kHz - 28050 kHz.
c) 28190 kHz - 28225 kHz.
d) 28225 kHz - 29200 kHz.


6
Kojom snagom je dozvoljen rad radio-amaterima I klase na frekvenciji 28150 kHz?
menu_book
a) 100 W.
b) 250 W.
c) 300 W.
d) 1500 W.


7
Kojom snagom mogu raditi operatori II klase na frekvenciji 145.550 MHz?
menu_book
a) 25 W.
b) 50 W.
c) 100 W.
d) 750 W.


8
Kojom snagom mogu raditi operatori I klase na frekvenciji 432.335 MHz?
menu_book
a) 25 W.
b) 100 W.
c) 750 W.
d) 1500 W.


9
Koji deo 70-centimetarskog opsega je iskljucivo namenjen za CW veze?
menu_book
a) 432.000 MHz - 432.500 MHz.
b) 432.150 MHz - 432.500 MHz.
c) 432.000 MHz - 432.150 MHz.
d) 432.000 MHz - 432.200 MHz.


10
Pri korišćenju amaterske radio-stanice u frekvencijskom opsegu 2m u gradovima i naseljima gradskog karaktera, najveća efektivna zračena snaga sa usmerenom antenom je:
menu_book
a) 30 W
b) 150 W
c) 250 W
d) 500 W


11
Pri korišćenju amaterske radio-stanice u frekvencijskom opsegu 70cm u gradovima i naseljima gradskog karaktera, najveća efektivna zračena snaga sa usmerenom antenom je:
menu_book
a) 30 W
b) 150 W
c) 250 W
d) 500 W


12
Sta je Packet Radio?
menu_book
a) Radio-amaterska racunarska mreza koja radi po AX.25 protokolu.
b) Dzepna radio stanica.
c) Radio stanica povezana sa kompjuterom, koji prima Morzeove znake i prikazuje ih na ekranu.
d) Radioamaterska mreza za opasnost.


13
Da li su u Srbiji propisani frekvencijski opsezi i snage predajnika koje smeju upotrebljavati radio-amateri?
menu_book
a) U Srbiji su propisani frekvencijski opsezi i snage predajnika koje smeju upotrebljavati radio-amateri, u skladu sa klasom radio-amatera
b) U Srbiji nema propisa koji regulisu podelu frekvencijskih opsega za radio-amatere
c) U Srbiji radio-amateri smeju upotrebljavati bilo koji frekvencijski opseg pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika
d) U Srbiji postoje propisi koji previše zalaze u lične slobode radio-amatera pa ih nije potrebno poštovati


14
Koliko vremena, nakon zadnje upisane veze, moramo čuvati dnevnik amaterske radio-stanice?
menu_book
a) 1 godina.
b) 2 godine.
c) 5 godina.
d) Dnevnike nije potrebno čuvati.


15
Koji od navedenih frekvencijskih opsega mogu koristiti radio-amateri u Srbiji?
menu_book
a) 1800 - 1810 kHz
b) 144 - 146 MHz
c) 220 - 225 MHz
d) 27000 - 27900 kHz