OBLAST A


1
Atom sačinjavaju:
a) joni
b) elektroni i molekuli
c) elektroni, neutroni i protoni
d) elektroni, neutroni i molekuli


2
Jedinica za merenje električnog napona je:
a) om [Ω]
b) amper [A]
c) vat [W]
d) volt [V]


3
Ni-Cd akumulator ima kapacitet 1 Ah. Treba da ga punimo 14 časova, kolika struja punjena je najoptimalnija ?
a) 10 mA
b) 50 mA
c) 100 mA
d) 500 mA


4
Bateriju napona 10 V priključimo na otpornik vrednosti 100 Ω. Kolika će biti jacina struje kroz otpornik?
a) 0,01 A
b) 0,1 A
c) 1 A
d) 10 A


5
Izračunaj vrednost struje I3.
a) 5 A
b) -5 A
c) 0 A
d) 1 A


6
Kojim slovom označavamo električnu snagu?
a) U
b) W
c) P
d) A


7
Kako se najlakše umanjuje uticaj električnog polja?
a) Od uticaja električnog polja se štitimo plastičnom izolacijom
b) Neželjeni uticaj smanjujemo oklapanjem metalnim materijalima
c) Osetljive delove oklapamo feromagnetnim materijalima
d) Od uticaja električnog polja se ne možemo zaštiti


8
U mešac dovedemo signal frekvencije 576 MHz i signal frekvencije 144 MHz. Koje su frekvencije signali dobijeni na izlazu mešača?
a) 134 MHz i 530 Mhz.
b) 432 MHz i 720 MHz.
c) 440 Mhz i 276 MHz.
d) 140 MHz i 570 MHz.


9
Skracenicom LSB oznacavamo SSB signal, koji sadrzi:
a) gornji bocni opseg.
b) donji bocni opseg.
c) oba bocna opsega.
d) samo nosioc.


10
Otpornicima koji imaju pozitivni temperaturni koeficijent otpornosti, se sa povecanjem temperature:
a) otpor ne menja
b) otpor smanjuje
c) provodnost  ne smanjuje
d) otpor povecava


11
Da li zavojnica predstavlja veliku otpornost za elektricnu struju?
a) Zavojnica nema otpornosti.
b) Da, ali samo za struje visoke frekvencije.
c) Da, ali samo za jednosmernu struju.
d) Ne.


12
Kakav je uticaj frekvencije na velicinu induktivne reaktance?
a) Frekvencija nema uticaj na velicinu induktivne reaktance.
b) Sa porastom frekvencije induktivna reaktanca se smanjuje.
c) Sa porastom frekvencije induktivna reaktanca se povecava.
d) O induktivnoj reaktanci govorimo samo kod jednosmernih struja.


13
Da li možemo transformator upotrebljavati za transformaciju impedanse?
a) Ne, transformator se upotrebljava za snizavanje napona.
b) Da, samo za transformaciju otpornoasti.
c) Ne, transformator se upotrebljava samo u ispravljacima.
d) Da.


14
Koji elemenat prikazuje simbol?
a) Dioda.
b) Zener dioda.
c) LED.
d) Triak.


15
Kojom elektrodom kod MOSFET-a uticemo na velicinu struje između izvora i odvoda?
a) bazom
b) substratom
c) vratima
d) emiterom


16
Šta prikazuje slika?
a) Nepropusni filter.
b) Propusni filter.
c) Niskopropusni filter.
d) Visokopropusni filter.


17
Kada je serijsko oscilatorno kolo (RLC) u rezonansi?
a) Nikada ne može biti u rezonanci.
b) Kada je kapacitivna reaktanca jednaka induktivnoj.
c) Kada je kapacitivna reaktanca jednaka omskoj otpornosti.
d) Kada je vrednost induktivnosti jednaka 0.


18
Zasto se u ispravljaču nalazi transformator?
a) Transformator ispravlja naizmenicni napon.
b) Transformator sluzi  za "peglanje" pulsirajucih napona.
c) Transformator snizava ili povecava mrezni napon.
d) Transformator stabilizuje izlazni napon.


19
Šta upotrebljavamo kao oscilatorno kolo u kristalnom oscilatoru?
a) LC oscilatorno kolo
b) Kvarcni kristal
c) Klatno
d) Nema pravila


20
Neprestano ukljucivanje i iskljucivanje RF signala pri predaji radiotelegrafije je istovetno 100 postotnoj amplitudnoj modulaciji sa pravougaonim modulacijskim signalom. Šta se događa kada su ivice 'pravougaonog' signala preoštre?
a) Ostre ivice signala prouzrokuju strane frekventne komponente u spektru RF signala, koji se na prijemnoj strani cuju kao 'klik' svaki put, kada pritisnemo ili otpustimo taster.
b) Ostrina ivica ne utice na strane frekventne komponente.
c) Ostrina ivica utice samo na frekvetnu stabilnost predajnika.
d) Preostre ivice ne prouzrokuju nikakve promene.


21
Predajnikom snage 10 W napajamo antenu sa pojacanjem 10 dB. Gubici u napajnom kablu iznose 10 dB. Kolika je efektivna izracena snaga?
a) 10 W
b) 40 W
c) 100 W
d) 150 W


22
Čemu služe transformatori impedanse kod antena?
a) Korišćenjem transformatora povecavamo snagu predajnika
b) Korišćenjem transformatora prilagođavamo impedansu antene na impedansu napojnog voda
c) Transformatore upotrebljavamo u ispravljacima
d) Pomoću transformatora impedanse snižavamo previsok napon, koji bi bio opasan u slucaju da neko dodirne antenu kada predajnik emituje


23
Da li možemo koristiti komade napojnih vodova kao elemente za prilagođenje?
a) Ne, napajni vod se koristi samo za napajanje antene
b) Ne, jer nema smisla upotrebljavati napojne vodove u tu svrhu.
c) Da, samo kada je u pitanju simetricni vod sa vazdusnom izolacijom.
d) Da.


24
Za horizontalno polarizovan elektromagnetni talas vazi:
a) da je elektricna komponenta polja paralelna sa povrsinom zemlje
b) da je magnetna komponenta polja paralelna sa povrsinom zemlje
c) da je elektricna komponenta polja vertikalna na povrsinu zemlje
d) da talas ima samo elektricnu komponentu polja, koja je paralelna sa povrsinom zemlje


25
Lom ili refrakcija talasa nastaje:
a) kada talas naiđe na prepreku.
b) pri prolazu talasa kroz sredine sa razlicitim dielektricnim konstantama.
c) na rubovima prepreka koje se naiđu na putu talasa.
d) samo pri pojavi sporadičnog E-sloja


26
Želimo izmeriti napon na opterecenju, voltmetar priključujemo:
a) serijski opterecenju
b) umesto opterecenja
c) paralelno opterecenju
d) nije bitno kako ce mo prikljuciti voltmetar


27
Jedinica  za merenje frekvencije je:
a) herc.
b) henri.
c) farad.
d) amper.


28
Koju  pojavu možemo upotrebiti za merenje rezonantne frekvencije električnog oscilatornog kola?
a) Difuziju.
b) Rezonancu.
c) Elektrolizu.
d) Auroru.


29
Na kom principu radi frekvencmetar?
a) Radi na principu brojanja impulsa u određenoj jedinici vremena.
b) Broji sve impulse u momentu merenja. Merni rezultat je broj svih impulsa.
c) Broji broj visih harmonickih komponenti.
d) Broji broj pozitivnih i negativnih poluperioda.


OBLAST B


1
QRV? znači:
menu_book
a) Da li si spreman?
b) Da li imas sta za mene?
c) Da li da prestanem sa predajom?
d) spreman sam.


2
Koja skracenica oznacava prenos nepokretne (staticne) slike?
menu_book
a) CW.
b) RTTY.
c) TTY.
d) SSTV.


3
Da li postoji medjunarodni akt, koji uredjuje rad radio-amatera u nesrecama i opasnostima velikih razmera?
menu_book
a) Ne.
b) Da, CEPT T/R 61-02.
c) Da, ITU rezolucija broj 640, koja je usvojena na WARC u Zenevi, 1979 godine.
d) Da, to je kodeks RMZO, koji moraju poznavati svi radioamateri sveta.


4
Signal `SOS`je:
menu_book
a) medjunarodni signal za kraj veze u radiotelegrafiji.
b) medjunarodni signal za opasnost u radiotelegrafiji.
c) signal, koji daje radio-far pred pocetak predaje.
d) medjunarodni signal za opasnost u radiofoniji.


5
Iz koje je drzave stanica F5RAB?
menu_book
a) Iz Francuske
b) Iz Rumunije
c) Iz Albanije
d) Iz Bugarske


6
Koji od sledecih prefiksa pripada Holandiji?
menu_book
a) HL
b) PA
c) F
d) NL


7
Kojom snagom  je dozvoljen rad radio-amaterima II klase na frekvenciji 14055 kHz?
menu_book
a) 100 W.
b) 250 W.
c) 300 W.
d) II klasi nije dozvoljen rad na toj frekvenciji.


8
Kojom snagom je dozvoljen rad radio-amaterima I klase na frekvenciji 24901 kHz?
menu_book
a) 100 W.
b) 250 W.
c) 300 W.
d) 1500 W.


9
Koji deo 2-metarskog opsega je u Srbiji namenjen radio-amaterima?
menu_book
a) 144.000 MHz - 148.000 MHz.
b) 144.150 MHz - 146.150 MHz.
c) 144.000 MHz - 146.000 MHz.
d) 140.000 MHz - 148.000 MHz.


10
Na kom od nevedenih delova 70-centimetrskog opsega NE smeju raditi operateri II klase?
menu_book
a) 434.981 MHz - 438.000 MHz.
b) 432.150 MHz - 432.500 MHz.
c) 432.000 MHz - 432.150 MHz.
d) 432.500 MHz - 432.600 MHz.


11
Kojom snagom mogu raditi operatori II klase na frekvenciji 432.400 MHz?
menu_book
a) 25 W.
b) 50 W.
c) 100 W.
d) 750 W.


12
Frekvencijski opseg od 30 kHz do 300 kHz oznacavamo oznakom:
menu_book
a) LF.
b) MF.
c) HF.
d) VHF.


13
Frekvencijski opseg od 300 kHz do 3 MHz oznacavamo oznakom:
menu_book
a) LF.
b) MF.
c) HF.
d) VHF.


14
Sta je IARU?
menu_book
a) Medjunarodna organizacija za radio komunikacije koja deluje pod okriljem Ujedinjenih Nacija
b) Međunarodna radio-amaterska unija
c) Savez radio-amatera SAD i Kanade
d) Medjunarodna organizacija za razvoj telekomunikacija u nerazvijenim zemljama


15
Na koliko regiona je podeljen IARU?
menu_book
a) Na toliko koliko je kontinenata, sem Antarktika, jer tamo nema radioamatera
b) IARU nije podeljena na regione.
c) Na tri regiona.
d) Na dva regiona.


OBLAST C


1
Kada je formiran Savez radioamatera Jugoslavije?
menu_book
a) 1925.
b) 1946.
c) 1924.
d) 1950.


2
Na koji način radio-amateri postaju članovi Saveza radio-amatera Srbije tj. Vojvodine?
menu_book
a) Na preporuku najmanje dva radioamatera, koji imaju pozivni znak.
b) Pristupnicom, verifikovanom na Skupštini SRS.
c) Učlanjenjem u Savez radio-amatera Srbije ili Vojvodine.
d) Ako imaju dovoljan broj sati dobrovoljnog rada.


3
Da li medjunarodni propisi predvidjaju ispit znanja Morzeovih znakova kao obavezni deo ispita za radio-amatera?
menu_book
a) Da. U svakom slucaju je obavezno znanje Morzeovih znakova.
b) Ne, osim ukoliko radio-amater hoce da radi Morzeovom telegrafijom koristeci amatersku radio-stanicu.
c) Medjunarodni propisi o tome nista ne govore.
d) Da, u slucaju da se radio stanica koristi na brodu.


4
Koji od navedenih podataka moramo upisati u dnevnik amaterske radio stanice?
menu_book
a) Podatak o smetnjama od strane drugih radio stanica.
b) Vreme pocetka veze.
c) Poslan RS(T) raport.
d) Ime sagovornika.


5
Sta znaci skracenica LOG?
menu_book
a) skracenica za logaritam.
b) skracenica se ne upotrebljava.
c) dnevnik amaterske radio stanice.
d) skraćenica za QTH lokator.


6
U kojoj se zoni, po CQ podeli, nalazi Srbija?
menu_book
a) 3.
b) 28.
c) 15.
d) 1.


7
Na kojem delu 160-metarskog opsega je dozvoljen rad radioamaterima I klase u Srbiji?
menu_book
a) 1800 kHz - 2000 kHz.
b) 1800 kHz - 1900 kHz.
c) 1810 kHz - 2710 kHz.
d) 1810 kHz - 2000 kHz.


8
Koji deo 40-metarskog opsega je predvidjen za rad fonijom?
menu_book
a) 7000 kHz - 7200 kHz.
b) 7010 kHz - 7040 kHz.
c) 7000 kHz - 7100 kHz.
d) 7040 kHz - 7200 kHz.


9
Koji deo 15-metarskog opsega je namenjen za rad fonijom?
menu_book
a) 21025 kHz - 21350 kHz.
b) 21100 kHz - 21350 kHz.
c) 21100 kHz - 21150 kHz.
d) 21151 kHz - 21450 kHz.


10
Koji deo 10-metarskog opsega  je u Srbiji namenjen radioamaterima?
menu_book
a) 28000 kHz - 30000 kHz.
b) 29000 kHz - 29850 kHz.
c) 28000 kHz - 29700 kHz.
d) 28200 kHz - 29900 kHz.


11
Koji deo 2-metarskog opsega je u Srbiji namenjen radioamaterima?
menu_book
a) 144.000 MHz - 148.000 MHz.
b) 144.150 MHz - 146.150 MHz.
c) 144.000 MHz - 146.000 MHz.
d) 140.000 MHz - 148.000 MHz.


12
U kojem RST raportu signal ima  najbolji kvalitet tona?
menu_book
a) 59.
b) 559.
c) 598.
d) 447.


13
Ko u Srbiji izdaje licence za radio-amatere?
menu_book
a) Savez radioamatera Srbije.
b) Ministarstvo za telekomunikacije.
c) Republicka agencija za telekomunikacije.
d) Ministrstvo za unutrašnje poslove, a za strance Ministarstvo za inostrane poslove.


14
Koji  deo 20-metarskog opsega je namenjen za rad fonijom?
menu_book
a) 14000 kHz - 14100 kHz
b) 14101 kHz - 14350 kHz
c) 14050 kHz - 14350 kHz
d) 14000 kHz - 14450 kHz


15
Ulazna frekvencija repetitora R7 (RV62) je:
menu_book
a) 145,175 MHz
b) 145,000 MHz
c) 145,125 MHz
d) 145,775 MHz