OBLAST A


1
Najmanji deo materije se naziva:
menu_book
a) atom
b) molekul
c) elektron
d) proton


2
1A je jednak:
a) 10000 mA
b) 0,01 kA
c) 100 mA
d) 0,001 kA


3
Kolika je talasna duzina elektromagnetnog talasa frekvencije 30 MHz?
a) 10 km.
b) 1 km.
c) 10 m.
d) 1 m.


4
Šta su signali?
a) Signali su prirodna bogatstva.
b) Signali su nosioci informacija.
c) Signale ne možemo definisati.
d) Signali su komunikacijski kanali.


5
Signal, koji nema sinusni oblik, možemo objasniti kao:
a) signal sinusnog oblika 
b) signal pravougaonog oblika.  
c) zbir sinusnih signala razlicitih amplituda i frekvencija.  
d) zbir više jednakih sinusnih signala.  


6
Nosilac modulisemo informacijskim signalom sirine 10 kHz. Kolika je sirina opsega rezultirajuceg DSB signala?
a) 100 kHz.
b) 40 kHz.
c) 20 kHz.
d) 10 kHz.


7
Kojom oznakom se oznacava pojacanje ili slabljenje signala?
a) Volt (V).
b) Farad (F).
c) Decibel (dB).
d) Frekvencija (f).


8
Šta predstavlja simbol?
a) Zavojnica sa jezgrom.
b) Transformator.
c) Dve vazdusne zavojnice, jedna pokraj druge.
d) Dve zavojnice u metalnom kucistu, koje sprecava međusobni uticaj jedne na drugu.


9
Kakve su fazne razmere između naizmenicne struje i napona na idealnom kondenzatoru?
a) Struja zaostaje za naponom za 180 stepeni.
b) Struja zaostaje za naponom za 90 stepeni.
c) Struja prethodi naponu za 90 stepeni.
d) Struja i napon su u fazi.


10
Da li možemo tranzistor upotrebiti kao okidac (triger)?
a) Ne, tranzistori se upotrebljavaju samo u pojačavačima.
b) Da, to je jedan od mogucih nacina upotrebe tranzistora.
c) Ne, kao okidac upotrebljavamo diode.
d) Da, smo ako je tranzistor sa efektom polja (FET).


11
Koja je glavna karakteristika digitalnih integrisanih kola?
a) Digitalna integrisana kola se manje upotrebljavaju od analognih integrisanih kola.
b) Digitalna integrisana kola poznaju samo dva logicna stanja.
c) Digitalna integrirsna kola su dosta manja od analognih, i zato su cenjenija.
d) Digitalna integrisana kola su najprimernija za izradu linearnih pojacavackih stepena.


12
Paralelno povežemo dva otpornika po 40 Ω. Koliki je ukupan otpor?
a) 5 Ω
b) 10 Ω
c) 20 Ω
d) 100 Ω


13
Koji se sklop najcesce upotrebljava za punotalasno ispravljanje?
a) Dioda.
b) Transformator.
c) Grecov most.
d) Zener dioda.


14
Koje elektronske sklopove upotrebljavamo kao izvore radio-frekvencijskih (RF) signala?
a) Detektore.  
b) Stabilizatore napona.  
c) Elektricne oscilatore i RF sintetizatore.
d) Niskofrekventne pojačavače.


15
Šta upotrebljavamo kao oscilatorno kolo u kristalnom oscilatoru?
a) LC oscilatorno kolo
b) Kvarcni kristal
c) Klatno
d) Nema pravila


16
Imamo PLL sintetizator. Referentna frekvencija je 100 kHz, programirani delitelj  je postavljen tako, da deli sa 128. Kolika je izlazna frekvencija?
a) 0.128 MHz.
b) 1.28 Mhz.
c) 12.8 MHz.
d) 128 MHz.


17
Šta pokazuje slika?
a) Jednostavan SSB predajnik.
b) Jednostavan CW predajnik.
c) Jednostavan FM predajnik.
d) Varnicar.


18
Da li pojačavači FM signala rade u C klasi?
a) Da.
b) Ne, jer su previse nelinearni.
c) Samo u slucaju kada se amplituda FM signala ne menja prebrzo.
d) Ne, jer imaju premali koeficijent iskoriscenja.


19
Koji je odnos napred-nazad kod antene sa sledecim dijagramom zracenja?
a) 10 dB.
b) 20 dB.
c) 3 dB.
d) 0 dB.


20
Trap je rezonantni element koji se upotrebljava kod antena za rad na više frekvencijskih opsega. Šta u elektricnom smislu predstavlja trap?
a) Trap je serijsko oscilatorno kolo koje u rezonanciji ima veliku otpornost
b) Trap je paralelno oscilatorno kolo koje u rezonanciji ima veliku otpornost
c) Trap je serijsko oscilatorno kolo koje u rezonanciji ima malu otpornost
d) Trap je paralelno oscilatorno kolo koje u rezonanciji ima malu otpornost


21
Vatmetrom izmerimo snagu na pocetku i na kraju koaksijalnog voda. Ustanovimo da je snaga na pocetku 10 W, a na kraju 5 W. Koliko je slabljenje voda?
a) 2 dB.
b) 3 dB.
c) 4 dB.
d) 5 dB.


22
Vod dužine 1/4 talasne dužine ima karakteristicnu impedansu 50 Ω. Jedan kraj voda zakljucimo impedansom 100 Ω. Koliku impedansu dobijamo na drugom kraju voda?
a) 10 Ω
b) 25 Ω
c) 50 Ω
d) 75 Ω


23
Da li možemo koristiti komade napojnih vodova kao elemente za prilagođenje?
a) Ne, napajni vod se koristi samo za napajanje antene
b) Ne, jer nema smisla upotrebljavati napojne vodove u tu svrhu.
c) Da, samo kada je u pitanju simetricni vod sa vazdusnom izolacijom.
d) Da.


24
Koji element može nadoknaditi 1/4 talasne dužine voda koji je na jednom kraju zatvoren?
a) Paralelno oscilatorno kolo.
b) Zavojnica.
c) Kondenzator.
d) Serijsko oscilatorno kolo.


25
Jedinica za elektricni napon je:
a) amper.
b) om.
c) farad.
d) volt.


26
Želimo izmeriti napon na opterecenju, voltmetar priključujemo:
a) serijski opterecenju
b) umesto opterecenja
c) paralelno opterecenju
d) nije bitno kako ce mo prikljuciti voltmetar


27
Želimo izmeriti napon baterije. Koji instrument je za merenje je najprimerniji?
a) Ampermetar.
b) Voltmetar.
c) Vatmetar.
d) Ommetar.


28
Kako ce mo prosiriti merno podrucje za merenje napona na instrumentu sa okretnom zavojnicom?
a) Tako, da paralelno vežemo otpornik.
b) Tako, da serijski vežemo otpornik.
c) Tako, da krajeve zavojnice kratko spojimo.
d) Merno podrucje ne možemo prosiriti.


29
Koji sklop je sastavni deo osciloskopa?
a) Frekvencijski diskriminator.
b) Mesac.
c) DSB modulator.
d) Generator vremenske baze.


30
Šta moramo uciniti da bi se izbegla pojava parazitnih oscilacija?
a) Parazitne oscilacije se ne mogu izbeći
b) Da bi mogucnost nastanka parazitnih oscilacija smanjili na minimum, mora se obratiti pažnja na pravilnu izradu predajnika, pojačavaca i antena
c) Da bi se zaštitili od nastanka parazitnih oscilacija potrebno je prijemnik pažljivo podesiti
d) Parazitne oscilacije se mogu izbeci ukoliko su predajna i prijemna antena što više udaljene jedna od druge


OBLAST B


1
Koja skracenica oznacava radioteleprinter?
menu_book
a) CW.
b) RTTY.
c) TTY.
d) SSTV.


2
Koje su frekvencije preporucene za aktiviranje mreze RMZO?
menu_book
a) 144.500 MHz, 438.500 MHz in 3500 kHz.
b) 145.500 MHz, 433.500 MHz, svi repetitori na teritoriji SRJ i 3700 kHz.
c) 14.350 MHz, 21.350 MHz in 1296.350 MHz.
d) Bilo koja frekvencija.


3
Iz koje je drzave stanica 9H3WA?
menu_book
a) Malta
b) Slovacka
c) Kuvajt
d) Wasington


4
Koji od sledecih prefiksa pripada Turskoj?
menu_book
a) TR
b) TA
c) TU
d) T9


5
Koji od sledecih prefiksa pripada Indiji?
menu_book
a) IN
b) VU
c) I
d) AP


6
Koji od sledecih prefiksa pripada Holandiji?
menu_book
a) HL
b) PA
c) F
d) NL


7
Koji od sledecih prefiksa pripada Belgiji?
menu_book
a) B
b) ON
c) EA
d) OZ


8
Koji od sledecih prefiksa pripada Danskoj?
menu_book
a) DA
b) DK
c) OZ
d) ON


9
U kojoj se zoni, po ITU podeli, nalazi Srbija?
menu_book
a) 1.
b) 15.
c) 28.
d) 14.


10
Na kojem delu 20-metarskog opsega je dozvoljen rad radio-amaterima II klase?
menu_book
a) Radio-amaterima II klase nije dozvoljen rad na 20-metarskom opsegu.
b) 14050 kHz - 14150 kHz.
c) 14100 kHz - 14350 kHz.
d) 14000 kHz - 14350 kHz.


11
Izlazna frekvencija repetitora R0 (nova oznaka RV48) je:
menu_book
a) 145.600 MHz.
b) 145.000 MHz.
c) 145.125 MHz.
d) 145.775 MHz.


12
Na kom od nevedenih delova 70-centimetrskog opsega NE smeju raditi operateri II klase?
menu_book
a) 434.981 MHz - 438.000 MHz.
b) 432.150 MHz - 432.500 MHz.
c) 432.000 MHz - 432.150 MHz.
d) 432.500 MHz - 432.600 MHz.


13
Koji frekventni opseg oznacava skracenica MF?
menu_book
a) 300 kHz - 3 MHz.
b) 3 MHz - 30 MHz.
c) 30 MHz - 300 MHz.
d) 300 MHz - 3 GHz.


14
Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '2m'?
menu_book
a) 50 MHz.
b) 432 MHz.
c) 220 MHz.
d) 144 MHz.


15
Frekventni opseg od 300 MHz do 3 GHz oznacavamo oznakom:
menu_book
a) HF.
b) VHF.
c) UHF.
d) SHF.


OBLAST C


1
Kada i gde je formiran IARU?
menu_book
a) 1914 u New Yorku, SAD.
b) 1947 u mestu Atlantic City, SAD.
c) 1925 u Parizu, Francuska.
d) 1932 u Zenevi, Svajcarska.


2
Gde je sediste IARU?
menu_book
a) U Francuskoj
b) U SAD-u
c) U Svajcarskoj
d) U Japanu


3
Šta su radio talasi ?
menu_book
a) To su elektromagnetski talasi talasne duzine od 180 m do 3 cm
b) To su srednji talasi, kratki talasi i ultra kratki talasi
c) To su elektromagnetski talasi, koji imaju frekvenciju nizu od 3 THz
d) To su talasi, koji nastaju samo kada emituju difuzne FM stanice


4
Da li su u Srbiji propisane vrste emisija za amaterske radio stanice?
menu_book
a) U Srbiji nema propisa koji regulisu vrste emisija za amaterske radio stanice.
b) U Srbiji su propisane vrste emisija koje smeju upotrebljavati radioamateri u skladu sa klasom amaterskog operatera.
c) U Srbiji imamo propise, koji previse posezu u licne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno postovati.
d) U Srbiji radioamateri smeju upotrebljavati bilo koju vrstu emisija pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.


5
Koliko HAREC klasa predvidja CEPT preporuka T/R 61-02?
menu_book
a) Jednu.
b) Dve.
c) Tri.
d) Preporuka nema klasa.


6
Ko mora upisivati podatke u dnevnik radioamaterske stanice?
menu_book
a) Svaki operater koji radi na radio stanici.
b) Vlasnik radi stanice.
c) Predsednik ili sekretar radiokluba.
d) Samo radioamateri operatori A.i B klase.


7
Na koliko vremenskih zona je podeljen svet?
menu_book
a) 6.
b) 12.
c) 20.
d) 24.


8
Koji od navedenih frekvencijskih opsega nije namenjen radioa-materima?
menu_book
a) 3.5 MHz.
b) 50 MHz.
c) 135 MHz.
d) 10 GHz.


9
Koji je frekvencijski opseg namenjen radioamaterima?
menu_book
a) 900 MHz.
b) 3.5 MHz.
c) 27 MHz.
d) 158 MHz.


10
Da li je na frekvencijskim opsezima, namenjenim radioamaterima, dozvoljen rad i drugim sluzbama?
menu_book
a) Ne, jer ako i druge sluzbe koriste te frekventne opsege, onda to nisu radioamaterski frekvencijski opsezi.
b) Da. Niko ne kontrolise upotrebu frekvencijskih opsega, zato je svakom dozvoljeno da upotrebljava sve razpolozive frekventne opsege.
c) Da. Pojedine frekvencijske opsege radio-amateri dele sa drugim korisnicima.
d) Ne. Frekventni opsezi, koji su dodeljeni radioamaterima, su iskljucivo namenjeni za amaterske veze.


11
Koji deo 30-metarskog opsega je namenjen isključivo za CW veze?
menu_book
a) 10000 kHz - 10140 kHz.
b) 10100 kHz - 10140 kHz.
c) 10100 kHz - 10150 kHz.
d) 10000 kHz - 10150 kHz.


12
Na kojem delu 6-metarskog opsega je dozvoljen rad radio-amaterima II kase?
menu_book
a) 50100 kHz - 52000 kHz.
b) 51000 kHz - 51900 kHz.
c) 50000 kHz - 51900 kHz.
d) Radio-amaterima II klase nije dozvoljen rad na 6-metarskom opsegu.


13
Pri korišćenju amaterske radio-stanice na frekvencijama do 30MHz u gradovima i naseljima gradskog karaktera, najveća efektivna zračena snaga sa neusmerenom antenom je:
menu_book
a) 300 W
b) 600 W
c) 750 W
d) 1500 W


14
Kako se oznacava citljivost signala po RST sistemu?
menu_book
a) Sa brojevima od 0 do 9.
b) Sa brojevima od 1 do 9.
c) Sa brojevima od 0 do 5.
d) Sa brojevima od 1 do 5.


15
Koji deo 6-metarskog opsega je namenjen iskljucivo radio farovima i za veze telegrafijom?
menu_book
a) 51000 kHz - 52000 kHz
b) 50000 kHz - 51900 kHz
c) 51000 kHz - 51900 kHz
d) 50000 kHz - 50100 kHz