OBLAST A


1
Električna struja nastaje pod uticajem:
a) razlike električnih potencijala između dve tačke
b) gravitacione sile
c) otpornosti provodnika
d) kretanja neutrona


2
1kV je jednako:
a) 1000 mV
b) 10000 V
c) 0,01 MV
d) 1000 V


3
Šta se događa kod serijske veze dve ili više jednakih baterija?
a) Ukupan napon je jednak zbiru napona svih baterija
b) Ukupan kapacitet je jednak zbiru kapaciteta svih baterija
c) Povećava se kapacitet i napon
d) Serijsko vezivanje baterija se ne primenjuje


4
Kolika je talasna duzina elektromagnetnog talasa frekvencije 30 MHz?
a) 10 km.
b) 1 km.
c) 10 m.
d) 1 m.


5
Kakvu informaciju nam daje frekvencijski spektar signala?
a) Iz njega možemo videti, na primer, koje frekventne komponente signal sadrzi, kolika je njihova amplituda ili faza.
b) Iz njega direktno ocitavamo, kako se signal s vremenom menja.
c) Iz njega vidimo, kako se ponaša dolazni signal.
d) Ne daje nam upotrebljive informacije o signalu.


6
Ako želimo iz signala izdvojiti određene frekventne komponente, moramo signal:
a) filtrirati.
b) pojačati.
c) oslabiti.
d) pojačati, unožiti pa zatim oslabiti.


7
Nosilac fazno modulisemo. Šta menjamo pri tom postupku modulacije?
a) Menjamo fazu nosioca u odnosu na na informacijski signal.
b) Menjamo frekvenciju nosioca u odnsu na informacijski signal.
c) Menjamo amplitudu nosioca u odnsou na na informacijski signal.
d) Menjamo frekvenciju nosioca nezavisno od informacijskog signala.


8
Povecanje snage predajnika za 10 dB znaci:
a) dvostruko povecanje snage.
b) trostruko povecanje snage.
c) cetvorostruko povecanje snage.
d) desetostruko povecanje snage.


9
Koji je simbol na slici?
a) Samonoseca vazdusna zavojnica.
b) Promenljiva vazdusna zavojnica.
c) Zavojnica sa jezgrom.
d) Promenljiva zavojnica sa jezgrom.


10
Koja je jedinica za kapacitet ?
a) Farad (F)
b) Henri (H)
c) Tesla (T)
d) Kulon (C)


11
Koji je simbol na slici?
a) Stalni kondenzator.
b) Elektrolitski kondenzator.
c) Promenljivi kondenzator.
d) Trimer kondenzator.


12
Po kojoj formuli izracunavamo rezonantnu frekvenciju oscilatornog kola? (L je induktivnost zavojnice, C je kapacitivnost kondenzatora.)
a)
b)
c)
d)


13
Šta prikazuje slika?
a) Niskopropusni “T” filter
b) Niskopropusni “Pi” filter
c) Kristalni filter propusnog opsega
d) Serijsko oscilatorno kolo


14
Osobina kristalnih filtera propusnog opsega :
a) malo slabljenje u nepropusnom opsegu.
b) veliko slabljenje u propusnom opsegu.
c) da ne utiču na fazu signala koji šaljemo kroz takav filter.
d) veoma mala širina opsega.


15
Šta je mikrofon?
a) Mikrofon je naprava, koja zvucne talase pretvara u elektricni napon.
b) Mikrofon je naprava koju upotrebljavaju novinari.
c) Mikrofon je naprava koja elektricni napon pretvara u mehanicko titranje membrane.
d) Mikrofon je naprava koja se upotrebljava za pregledanje mikrofilmova.


16
Koji od navednih tipova mikrofona iskorištava indukciju u zavojnici, koja se krece u polju trajnog magneta?
a) Dinamicki mikrofon.
b) Ugljeni mikrofon.
c) Kondenzatorski mikrofon.
d) Keramicki mikrofon.


17
Šta je šumni broj?
a) Šumni faktor, izražen u kelvinima
b) Šumni faktor, izražen u decibelima
c) Šumni faktor, izražen u mikrovoltima
d) Šumni faktor, izražen u procentima


18
Predajnikom snage 15 W napajamo antenu koja ima pojacanje 10 dB. Gubici u napojnom vodu iznose 3 dB. Kolika je efektivna izracena snaga?
a) 15 W
b) 30 W
c) 75 W
d) 150 W


19
Koja od antena ima vertikalni dijagram zracenja prikazan na slici ?
a) Yagi antena.
b) Spiralna antena.
c) Horizontalni dipol.
d) GP antena.


20
Koja od antena sa slike ima horizontalni dijagram zracenja?
a) Yagi antena.
b) GP antena.
c) Vertikalni dipol.
d) Horizontalni dipol.


21
Koja od antena sa slike ima horizontalni dijagram zracenja?
a) Yagi antena.
b) Long wire antena.
c) Vertikalni dipol.
d) GP antena.


22
Koji je od navedenih nedostataka može da utice na stetno zracenje koaksijalnog voda?
a) Otpornost provodnika.
b) Nekvalitetan dielektrik.
c) Slaba plasticna zastita.
d) Mala gustina opleta voda.


23
Koji element može nadoknaditi nedostatak od 1/4 talasne dužine voda koji na jednom kraju otvoren?
a) Zavojnica.
b) Transformator za simetriranje
c) Kondenzator.
d) Serijsko oscilatorno kolo.


24
U kakvoj su međusobnoj vezi broj sunčevih pega i jačina zračenja sunca ?
a) Zračenje sunca je najmanje kada je broj pega najveci.
b) Zračenje sunca je najvece kada je broj pega najveci.
c) Jačina zračenja i broj sunčevih pega nisu međusobno povezani.
d) Sunce uvek zraci podjednako, a broj pega je promenljiv.


25
Kako oznacavamo najvisu frekvenciju talasa koji se odbija od jonosfere, pri cemu je upadni ugao talasa manji od pravog ugla?
a) Kriticna frekvencija
b) MUF
c) LUF
d) Odbijena frekvencija


26
Da li aktivnost sunca utice na prostiranje kratkih talasa?
a) Ne
b) Da, za frekvencije između 15MHz i 30MHz
c) Uglavnom ne.
d) Da


27
Poželjno je da voltmetar ima:
a) sto veci unutrasnji otpor.
b) nelinearnu sklau.
c) sto manji unutrasnji otpor.
d) sto manju skalu.


28
Otpornost otpornika merimo:
a) GRID-DIP metrom.
b) frekvencmetrom.
c) ommetrom.
d) spektar analizatorom.


29
Prilagođenost antene na predajnik merimo:
a) reflektometrom.
b) voltmetrom.
c) analizatorom spektra
d) frekvencmetrom.


30
Kako ce mo prosiriti merno podrucje za merenje napona na instrumentu sa okretnom zavojnicom?
a) Tako, da paralelno vežemo otpornik.
b) Tako, da serijski vežemo otpornik.
c) Tako, da krajeve zavojnice kratko spojimo.
d) Merno podrucje ne možemo prosiriti.


OBLAST B


1
Kako se pravilno speluje znak TK0JEZ?
menu_book
a) Tokyo Kilo Zulu Jankee Echo Zebra.
b) Tango Kilo Zero Juliet Echo Zulu.
c) Tango Kilo Zulu Juliet Europe Zebra.
d) Tokyo Kilo Zero Jankee Europe Zulu.


2
Skraćenica 'potvrdjujem prijem' je:
menu_book
a) QSD.
b) QSL.
c) QRS.
d) QSY.


3
U kojoj se zoni, po ITU podeli, nalazi Srbija?
menu_book
a) 1.
b) 15.
c) 28.
d) 14.


4
Kojom snagom mogu radio-amateri I klase raditi na  frekvenciji 18070 kHz?
menu_book
a) 100 W.
b) 250 W.
c) 300 W.
d) 1500 W.


5
Kojom snagom mogu raditi operatori II klase na frekvenciji 145.550 MHz?
menu_book
a) 25 W.
b) 30 W.
c) 100 W.
d) 750 W.


6
Ulazna frekvencija repetitora R7 (nova oznaka RV62) je:
menu_book
a) 145.175 MHz.
b) 145.000 MHz.
c) 145.125 MHz.
d) 145.775 MHz.


7
Koji je deo 70-centimetarskog opsega u Srbiji namenjen radioamaterima?
menu_book
a) 430.000 MHz - 445.000 MHz.
b) 430.150 MHz - 437.500 MHz.
c) 432.000 MHz - 438.000 MHz.
d) 430.000 MHz - 438.000 MHz.


8
Koji deo 70-centimetarskog opsega je iskljucivo namenjen SSB i CW vezama?
menu_book
a) 432.000 MHz - 432.500 MHz.
b) 432.150 MHz - 432.500 MHz.
c) 432.000 MHz - 432.150 MHz.
d) 432.000 MHz - 432.100 MHz.


9
Koji frekventni opseg oznacava skracenica LF?
menu_book
a) 30 kHz - 300 kHz.
b) 300 kHz - 3 MHz.
c) 3 MHz - 30 MHz.
d) 30 MHz - 300 MHz.


10
Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '80m'?
menu_book
a) 1.8 MHz.
b) 3.5 MHz.
c) 4.5 MHz.
d) 5.5 MHz.


11
Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '17m'?
menu_book
a) 10 MHz.
b) 14 MHz.
c) 18 MHz.
d) 24 MHz.


12
Frekventni opseg od 30 kHz do 300 kHz oznacavamo oznakom:
menu_book
a) LF.
b) MF.
c) HF.
d) VHF.


13
Frekventni opseg od 30 MHz do 300 MHz oznacavamo oznakom:
menu_book
a) LF.
b) HF.
c) VHF.
d) UHF.


14
Frekvencijski opseg od 30 MHz do 300 MHz oznacavamo oznakom:
menu_book
a) LF.
b) HF.
c) VHF.
d) UHF.


15
QSB znači:
menu_book
a) Ime moje stanice
b) Tvoj signal varira
c) Promeni frekvenciju
d) Potvrđujem prijem


OBLAST C


1
Kada je osnovan ITU?
menu_book
a) 1865.
b) 1899.
c) 1925.
d) 1946.


2
Sta je radio stanica, prema ITU Radio Regulations?
menu_book
a) Radio stanica je radio predajnik i radio prijemnik, ugradjeni u zajednicko kuciste.
b) Radio stanica je jedan ili vise predajnika ili prijemnika ili kombinacija predajnika i prijemnika, ukljucujuci i dodatne uredjaje, koji su potrebni na jednom mestu za obavljanje sluzbe radio-komunikacija.Radiokomunikacijske sluzbe.
c) Radio stanica je stručno ime za predajnik.
d) Radio stanica je oznaka, koja se nalazii, na skali radio prijemnika.


3
Sta znaci skracenica LOG?
menu_book
a) skracenica za logaritam.
b) skracenica se ne upotrebljava.
c) dnevnik amaterske radio stanice.
d) skraćenica za QTH lokator.


4
Sta oznacavaju brojevi u QTH lokatoru?
menu_book
a) Mali kvadrat.
b) Kvadrat.
c) Polje.
d) Geografske koordinate.


5
Koliko podrucje zauzima mali kvadrat, sto ga oznacavaju zadnja dva slova u QTH lokatoru?
menu_book
a) 2 stepena po duzini i 1 stepen po sirini.
b) 5 minuta po duzini i 2.5 minuta po sirini.
c) 2.5 minuta po duzini i 5 minuta po sirini.
d) 1 stepen po duzini i 2 stepena po sirini.


6
Na kom delu 12-metarskog opsega je dozvoljen rad radio-amaterima II klase?
menu_book
a) 24850 kHz - 24950 kHz
b) 24890 kHz - 24980 kHz
c) 24890 kHz - 24910 kHz
d) Radio-amaterima II klase nije dozvoljen rad na 12-metarskom opsegu.


7
Kojom snagom je dozvoljen rad radio-amaterima I klase na frekvenciji 24901 kHz?
menu_book
a) 100 W.
b) 250 W.
c) 300 W.
d) 1500 W.


8
Koji deo 2-metarskog opsega je u Srbiji namenjen radioamaterima?
menu_book
a) 144.000 MHz - 148.000 MHz.
b) 144.150 MHz - 146.150 MHz.
c) 144.000 MHz - 146.000 MHz.
d) 140.000 MHz - 148.000 MHz.


9
Na kojem delu 2-metarskog opsega NIJE dozvoljen rad radio-amaterima II klase?
menu_book
a) 144.000 MHz - 144.035 MHz.
b) 144.035 MHz - 144.150 MHz.
c) 144.150 MHz - 144.400 MHz.
d) 145.800 MHz - 146.000 MHz.


10
Kojom snagom  mogu raditi operatori II klase na frekvenciji 145.050 MHz?
menu_book
a) 30 W.
b) 100 W.
c) 300 W.
d) 1500 W.


11
Frekvencija simpleksnog kanala S10 (nova oznaka V20) je:
menu_book
a) 145.200 MHz.
b) 145.250 MHz.
c) 145.500 MHz.
d) 145.300 MHz.


12
Sta oznacava T u RST?
menu_book
a) Glasnocu.
b) Razumljivost.
c) Jacinu signala.
d) Kvalitet tona.


13
Kako se oznacava citljivost signala po RST sistemu?
menu_book
a) Sa brojevima od 0 do 9.
b) Sa brojevima od 1 do 9.
c) Sa brojevima od 0 do 5.
d) Sa brojevima od 1 do 5.


14
Sta je CSMA?
menu_book
a) Algoritam za nadzor pristupa do komunikacijskoga kanala.
b) Vrsta paket modulacije za vece brzine.
c) Vrsta modema za paket radio.
d) Kompjuterski standard za prenos datoteka preko paket- radija.


15
Kako je međunarodnim pravilnikom (ITU Radio Regulations) definisana amaterska služba (Amateur Service)?
menu_book
a) Amaterska služba je služba, koju organizuju amateri za svoje potrebe.
b) Amaterska služba je služba koja deluje u sastavu državnog organa nadležnog za rad radio-amatera.
c) Takva služba je definisana pod pojmom fiksne službe.
d) Amaterska služba je neprofitna služba radio-veza koja je namenjena isključivo za obuku pojedinaca, za ostvarivanje međusobnih radio-veza između radio-amatera ili za tehnička istraživanja radio-amatera, pri čemu je radio-amater ovlašćeno fizičko lice za korišćenje amaterske stanice koje se bavi radio-tehnikom iz sopstvenih pobuda i na nekomercijalnoj osnovi.