OBLAST A


1
Atom sačinjavaju:
a) joni
b) elektroni i molekuli
c) elektroni, neutroni i protoni
d) elektroni, neutroni i molekuli


2
Kojom brzinom se prostiru elektromagnetni talasi u slobodnom prostoru?
a) 300000 m/s.
b) 300000 m/h
c) 300000 km/s.
d) 300000 km/h.


3
Pri prolazu kroz linearno električno kolo signalu sinusnog oblika se menja:
a) amplituda i faza.  
b) oblik.  
c) broj harmoničkih komponenti.  
d) samo amplituda.


4
Često su nosioci informacionih signala signali sinusnog oblika. Kao parametre nosećeg signala (nosilac) uzimamo njegovu amplitudu, frekvenciju i fazu. Kako možemo nosilac upotrebiti za prenos informacije?
a) Tako što obezbedimo da se nijedaan parametar ne menja.
b) Tako što jedan od parametara menjamo linearno sa informacijom.
c) Tako što menjamo parametre nezavisno od informacije.
d) U ovom primeru nosilac ne možemo upotrebiti za prenos informacije.


5
Kako se menja amplituda frekventno modulisanog (FM) signala?
a) Od nule do najvece vrednosti u zavisnosti od govora.
b) Menja se veoma sporo.
c) Menja se veoma brzo.
d) Amplituda se ne menja - ona je konstantna.


6
Koji je simbol na slici?
a) Samonoseca vazdusna zavojnica.
b) Promenljiva vazdusna zavojnica.
c) Zavojnica sa jezgrom.
d) Promenljiva zavojnica sa jezgrom.


7
Pri kom koeficijentu sprege je međusobna induktivnost najveca?
a) 0
b) 0.5
c) 0.75
d) 1


8
Serijski povežemo tri otpornika: R1=5 Ω, R2=10 Ω, R3=20 Ω. Koliki je ukupan otpor ?
a) 15 Ω
b) 25 Ω
c) 35 Ω
d) 45 Ω


9
Šta prikazuje slika?
a) Niskopropusni “T” filter
b) Niskopropusni “Pi” filter
c) Kristalni filter propusnog opsega
d) Serijsko oscilatorno kolo


10
Po cemu se međusobno razlikuju klase pojačavaca?
a) Po vrsti upotrebljenih aktivnih elemenata.
b) Po linearnosti, pojacanju struje i napona te stepenu iskoristenja.
c) Po broju upotrebljenih aktivnih elemenata.
d) Po velicini napona napajanja.


11
Imamo PLL sintetizator. Referentna frekvencija je 100 kHz, programirani delitelj  je postavljen tako, da deli sa 128. Kolika je izlazna frekvencija?
a) 0.128 MHz.
b) 1.28 Mhz.
c) 12.8 MHz.
d) 128 MHz.


12
Koji frekvencijski opseg mora pokrivati VFO u jednostukom superheterodinskom prijemniku koji ima međufrekvenciju 9 MHz, ukoliko želimo da primamo signale u frekvencijskom opsegu od 14.0 - 14.5 MHz?
a) 3.5 - 4.0 MHz.
b) 5.0 - 5.5 MHz.
c) 9.0 - 9.5 MHz.
d) 14.0 - 14.5 MHz.


13
Na slici je prikazan jednostruki superheterodinski prijemnik. Kako se naziva sklop koji je označen znakom pitanja ?
a) RF pojačavač
b) Mešač
c) MF filter
d) AGC detektor


14
Na slici je prikazan jednostruki superheterodinski prijemnik. Kako se naziva sklop koji je označen znakom pitanja ?
a) MF pojačavač
b) Mešač
c) MF filter
d) AGC detektor


15
Koliko “S” jedinica ima skala S-metra?
a) 5
b) 9
c) 10
d) 16


16
U kojim se granicama krece pravilan koeficijent iskoriscenja izlaznog stepena predajnika?
a) Od 0.1 do 0.2
b) Od 0.2 do 0.4
c) Od 0.4 do 0.7
d) Od 0.9 do 1


17
Šta pokazuje slika?
a) Jednostavan SSB predajnik.
b) Jednostavan CW predajnik.
c) Jednostavan FM predajnik.
d) Varnicar.


18
Na slici je sema SSB predajnika. Koji sklop je označen upitnikom?
a) Generator nosece frekvencije.  
b) SSB filter.  
c) VFO.  
d) Mešac.  


19
Iskoristenje izlaznog stepena predajnika je jednako:
a) razlici ulazne i izlazne snage
b) umnosku ulazne i izlazne snage
c) odnosu izlazne i ulazne snage
d) razlici izlazne i ulazne snage


20
Koja od navedenih talasnih duzina ne predstavlja  tipicnu rezonantnu duzinu?
a) 2 m.
b) 0.8 m.
c) 1 m.
d) 0.5 m.


21
Kako obicno prikazujemo karakteristike zracenja antene?
a) Karakteristike zracenja antene prikazujemo šumnim brojem.
b) Karakteristike zracenja antene prikazujemo u obliku vertikalnog i horizontalnog dijagrama zracenja.
c) Karakteristike zracenja antene obicno prikazujemo analiticki -  formulom.
d) Karakteristike zracenja antene nas uopšte ne zanimaju.


22
Trap je rezonantni element koji se upotrebljava kod antena za rad na više frekvencijskih opsega. Šta u elektricnom smislu predstavlja trap?
a) Trap je serijsko oscilatorno kolo koje u rezonanciji ima veliku otpornost
b) Trap je paralelno oscilatorno kolo koje u rezonanciji ima veliku otpornost
c) Trap je serijsko oscilatorno kolo koje u rezonanciji ima malu otpornost
d) Trap je paralelno oscilatorno kolo koje u rezonanciji ima malu otpornost


23
Koja je glavna karakteristika uskopojasnih antena?
a) Dobro deluju na srazmerno uskom frekventnom pojasu.
b) Imaju vece pojacanje od usmerenih antena.
c) Takve antene cesto upotrebljavamo za rad na sirokom frekventnom pojasu.
d) Uskopojasne antene su duže od sirokopojasnih antena.


24
Kolika je brzina elektromagnetskog talasa u vodu koji ima faktor skracenja 0,5?
a) 300000 km/s.
b) 200000 km/s.
c) 150000 km/s.
d) 15000 km/s.


25
Koja od navedenih trvdnji ne važi za koaksijalni vod?
a) Koaksijalni vod je sastavljen od unutrasnjeg provodnika obloženog dielektrikom, spoljasnjeg provodnika i zastitnog plasticnog omotaca.
b) Blizina metalnih predmeta (oluci, stubovi)  menja impedansu voda.
c) Koaksijalni vod ima vece gubitke od dvožilnog voda sa vazdusnim izolatorom.
d) Koaksijalni vod možemo postaviti u zemlju.


26
Lom ili refrakcija talasa nastaje:
a) kada talas naiđe na prepreku.
b) pri prolazu talasa kroz sredine sa razlicitim dielektricnim konstantama.
c) na rubovima prepreka koje se naiđu na putu talasa.
d) samo pri pojavi sporadičnog E-sloja


27
Pojavu, kada se talas lomi na rubovima prepreka, nazivamo:
a) odbijanje ili refleksija
b) lom ili refrakcija
c) otklon ili difrakcija
d) zakrivljavanje talasa


28
Kako u praksi obicnim SWR metrom merimo talasnost (SWR)?
a) Preklopnik postavimo u polozaj za merenje talasa prema anteni i potenciometar postavimo tako, da instrument pokaže pun odklon. Nakon toga preklopnik postavimo u polozaj za merjenje reflektovanog talasa i na skali ocitamo vrednost talasnosti.
b) Talasnost ocitamo, kada je preklopnik u jednom polozaju i nakon toga jos jednom u drugom polozaju. Obe vrednosti međusobno podelimo i dobijemo rezultat merenja.
c) Talasnost jednostavno ocitamo bez obzira na polozaj preklopnika.
d) Talasnost se ne meri SWR metrom.


29
Kako postavljamo frekventno podrucje pri merenju osciloskopom?
a) a) preklopnikom postavimo vrednost volt po podeoku.
b) preklopnikom postavimo vrednost sekunda po podeoku.
c) potenciometrom za regulisanje intenziteta tacke.
d) Frekventno podrucje se ne može postaviti.


30
Zbog cega se za napajanje antena, u gusto naseljenim oblastima, preporucuje upotreba oklopljenih antenskih vodova?
a) Oklopljeni antenski vodovi doprinose lepsem izgledu antenskog sistema.
b) Jer u poređenju sa neoklopljenim antenskim vodovima mnogo manje zrace u okolinu i samim tim se smanjuju smetnje.
c) Oklopljeni antenski vodovi se lakse prilagođavaju na antenu.
d) Jer tako sakrivamo elektromagnetske talase od pogleda komsija.


OBLAST B


1
Skracenica, koja znaci 'Povecaj snagu predajnika', je:
menu_book
a) PWR.
b) QRO.
c) QRP.
d) NIL.


2
QTC? znači:
menu_book
a) Koliko je tačno sati?
b) Da li da prestanem sa predajom?
c) Koliko poruka imas za mene?
d) Da li da pročitam poruku?


3
Radioamaterska oznaka za Severnu Ameriku je:
menu_book
a) SA.
b) W.
c) NA.
d) ZDA.


4
Koja skracenica oznacava amplitudnu modulaciju?
menu_book
a) CW.
b) FM.
c) AM.
d) ATV.


5
Da li je u suprotnosti sa propisima, ako radio-amater predaje izvan frekventnih opsega predvidjenih za radioamatere?
menu_book
a) Da, u svakom slucaju.
b) Da, izuzev ako se odazove pozivu u nesreci i postupi u skladu sa tim.
c) Da, izuzev ako zeli predati sifrovanu poruku.
d) Ne, nikako.


6
Iz koje je drzave stanica OM3IM?
menu_book
a) Iz Ceske
b) Iz Slovacke
c) Iz Austrije
d) Iz Finske


7
Iz koje je drzave stanica OH1XYZ?
menu_book
a) Iz Ceske
b) Iz Slovacke
c) Iz Austrije
d) Iz Finske


8
Iz koje je drzave stanica E78AB?
menu_book
a) Iz San Marina
b) Iz Bosne i Hercegovine
c) Iz Trinidada
d) Iz Turske


9
Koji od sledecih prefiksa pripada Kini?
menu_book
a) HK
b) BY
c) CH
d) JA


10
Koji od sledecih prefiksa pripada Belgiji?
menu_book
a) B
b) ON
c) EA
d) OZ


11
Koji deo 30-metarskog opsega je namenjen iskljucivo za CW veze?
menu_book
a) 10000 kHz - 10140 kHz.
b) 10100 kHz - 10140 kHz.
c) 10100 kHz - 10150 kHz.
d) 10000 kHz - 10150 kHz.


12
Kojom maksimalnom snagom mogu raditi operatori u Srbiji na frekvenciji 145.750 MHz?
menu_book
a) 25 W.
b) 50 W.
c) 100 W.
d) Na toj frekvenciji nije dozvoljeno emitovanje.


13
Frekventni opseg od 300 kHz do 3 MHz oznacavamo oznakom:
menu_book
a) LF.
b) MF.
c) HF.
d) VHF.


14
Koliko metara iznosi amatersko podrucje 7 MHz?
menu_book
a) 20 m.
b) 30 m.
c) 40 m.
d) 80 m.


15
QRG 21125 znači:
menu_book
a) Pređimo na frekvenciju 21125 kHz
b) Slušam na frekvenciji 21125 kHz
c) Tvoja tačna frekvencija je 21125 kHz
d) Predajem na frekvenciji 21125 kHz


OBLAST C


1
Kada i gde je formiran IARU?
menu_book
a) 1914 u New Yorku, SAD.
b) 1947 u mestu Atlantic City, SAD.
c) 1925 u Parizu, Francuska.
d) 1932 u Zenevi, Svajcarska.


2
Po GMT je 1030. Koliko je sati kod nas (zimsko vreme)?
menu_book
a) 1030.
b) 0930.
c) 1130.
d) 0830.


3
Sta oznacavaju brojevi u QTH lokatoru?
menu_book
a) Mali kvadrat.
b) Kvadrat.
c) Polje.
d) Geografske koordinate.


4
Koji deo 80-metarskog opsega je predvidjen za radio-veze fonijom?
menu_book
a) 3500 kHz - 3510 kHz.
b) 3600 kHz - 3900 kHz.
c) 3500 kHz - 3510 kHz.
d) 3600 kHz - 3800 kHz.


5
Na kojem delu 30-metarskog opsega je dozvoljen rad radio-amaterima I klase?
menu_book
a) Radio-amaterima B klase nije dozvoljen rad na 30-metarskom opsegu.
b) 10000 kHz - 10140 kHz.
c) 10100 kHz - 10150 kHz.
d) 10100 kHz - 10040 kHz.


6
Koji deo 30-metarskog opsega je namenjen isključivo za CW veze?
menu_book
a) 10000 kHz - 10140 kHz.
b) 10100 kHz - 10140 kHz.
c) 10100 kHz - 10150 kHz.
d) 10000 kHz - 10150 kHz.


7
Koji je deo, od navedenih delova, 10-metarskog opsega  namenjen iskljucivo za veze telegrafijom?
menu_book
a) 28000 kHz - 28050 kHz.
b) 28050 kHz - 28150 kHz.
c) 28190 kHz - 28225 kHz.
d) 29510 kHz - 29700 kHz.


8
Koji deo 6-metarskog opsega je namenjen iskljucivo radio farovima i za veze telegrafijom?
menu_book
a) 51000 kHz - 52000 kHz.
b) 50000 kHz - 51900 kHz.
c) 51000 kHz - 51900 kHz.
d) 50000 kHz - 50100 kHz.


9
Frekvencija simpleksnog kanala S23 (nova oznaka V46) je:
menu_book
a) 145.525 MHz.
b) 145.575 MHz.
c) 145.500 MHz.
d) 145.300 MHz.


10
Kojom snagom mogu raditi operatori II klase na frekvenciji 432.400 MHz?
menu_book
a) 25 W.
b) 50 W.
c) 100 W.
d) 750 W.


11
U kojem RST raportu je razumljivost signala najbolja?
menu_book
a) 379.
b) 559.
c) 499.
d) 449.


12
Sta je to ASCII?
menu_book
a) Amaterski sistem centralne razmene informacija.
b) Americki standardni kod za razmenu podataka izmedju elektronskih uredjaja.
c) Americki sistem kompjuterske mreze.
d) Medjunarodni radiomaterski sistem za razmenu podataka u prirodnim katastrofama.


13
Sta je AX.25?
menu_book
a) Komunikacioni protokol koji se upotrebljava kod packet radio komunikacija.
b) Vrsta modema u paket radiju.
c) Propis, koji regulise rad Amaterske Televizije.
d) Oznaka za amaterske radio stanice.


14
Skracenica RST u amaterskom radio-saobracaju znaci:
menu_book
a) Privremeno zavrsavam sa predajom.
b) Radio-stanica.
c) Ocena kvaliteta primljenog signala.
d) Oznacavanje faza.


15
Kojom maksimalnom snagom mogu raditi radio-amateri u Srbiji na frekvenciji 145,750 MHz?
menu_book
a) 30 W
b) 50 W
c) 100 W
d) Na toj frekvenciji nije dozvoljno emitovanje