OBLAST A


1
Za izolatore je karakteristično da:
a) imaju veliki broj slobodnih elektrona
b) dobro provode električnu struju
c) nemaju slobodnih nosilaca elektriciteta
d) su poluprovodnici


2
Šta je struja kratkog spoja?
a) To je struja samopražnjenja akumulatora
b) To je struja koja teče kada direktno spojimo polove izvora
c) To je struja koja teče kada je na izvor prikljucen potrošač
d) To je struja pri kojoj pregori osigurač


3
Generator ima unutrašnji otpor 50 . Pri kolikoj otpornosti opterećenja dobijamo najveći prenos snage?
a) 25 
b) 50 
c) 75 
d) 100 


4
Oko magneta postoji magnetno polje, kako prikazujemo postojanje polja?
a) Polje prikazujemo silnicama; to su linije, koje pokazuju smer polja i kreću se od juznog ka severnom polu magneta
b) Polje prikazujemo silnicama; to su linije, koje pokazuju smer polja i kreću se od severnog ka juznom polu magneta
c) Polje prikazujemo crtom kojom pravimo magnetnu osu
d) Polje prikazujemo ekvipotencialnim linijama


5
Kojom brzinom se prostiru elektromagnetni talasi u slobodnom prostoru?
a) 300000 m/s.
b) 300000 m/h
c) 300000 km/s.
d) 300000 km/h.


6
Kako nazivamo jedinicu za merenje frekvencije?
a) Volt (V)
b) Farad (F)
c) Herc (Hz)
d) Henri (H)


7
Zadatak realnih pojacavaca, da pojacaju signal, je njihova slabost. U kom primeru je taj iskaz tačan?
a) Ako upotrebimo pojacavac za pojacanje SSB signala.
b) Iskaz je netacan
c) Ako upotrebljavamo pojacavac kao stepen za umnozavanje.
d) Ako upotrebimo pojačavač kao oscilator.


8
Kojom oznakom se oznacava pojacanje ili slabljenje signala?
a) Volt (V).
b) Farad (F).
c) Decibel (dB).
d) Frekvencija (f).


9
Kakve su fazne razmere između naizmenicne struje i napona u zavojnici?
a) Struja i napon su u fazi.
b) Struja je ispred napona.
c) Struja zaostaje za naponom.
d) Zavojnica nema uticaja na fazne razmere između struje i napona.


10
Kondenzator sačinjavaju dve ploče. Kako utice razmak među pločama na kapacitivnost?
a) Razmak nema uticaja na kapacitivnost.
b) Pri vecem razmaku kapacitivnost je veca.
c) Pri manjem razmaku kapacitivnost je veca.
d) Kapacitivnost je najmanja kada su ploce sastavljene.


11
Koji od navedenih tipova elektronskih cevi ima najvise elektroda?
a) Dioda.
b) Trioda.
c) Pentoda.
d) Tetroda.


12
Serijski povežemo tri otpornika: R1=5 Ω, R2=10 Ω, R3=20 Ω. Koliki je ukupan otpor ?
a) 15 Ω
b) 25 Ω
c) 35 Ω
d) 45 Ω


13
Koliki je ukupan otpor kola na slici?
a) 60 Ω
b) 30 Ω
c) 25 Ω
d) 15 Ω


14
Koja od navedenih oznaka ne predstavlja klasu pojačavaca?
a) A.
b) AB.
c) C.
d) AC.


15
Koja je ideja PLL sintetizatora?
a) Upotrebiti kristalni oscilator koga stabilišemo pomoću povratne veze
b) Upotrebiti povratnu vezu za povecanje faznog šuma.
c) Upotrebiti povratnu vezu za povecanje amplitudnog suma.
d) Upotrebiti VCO koga stabilišemo pomoću povratne veze


16
Koja je uloga izlaznog stepena u predajniku?
a) Pojacati izlazni signal na zahtevani nivo.
b) Oslabiti signal na zahtevani nivo.
c) Omoguciti sto veci uticaj sledeceg stepena na oscilator.
d) Demodulisati amplitudno modulisan signal.


17
U kojim se granicama krece pravilan koeficijent iskoriscenja izlaznog stepena predajnika?
a) Od 0.1 do 0.2
b) Od 0.2 do 0.4
c) Od 0.4 do 0.7
d) Od 0.9 do 1


18
Neprestano ukljucivanje i iskljucivanje RF signala pri predaji radiotelegrafije je istovetno 100 postotnoj amplitudnoj modulaciji sa pravougaonim modulacijskim signalom. Šta se događa kada su ivice 'pravougaonog' signala preoštre?
a) Ostre ivice signala prouzrokuju strane frekventne komponente u spektru RF signala, koji se na prijemnoj strani cuju kao 'klik' svaki put, kada pritisnemo ili otpustimo taster.
b) Ostrina ivica ne utice na strane frekventne komponente.
c) Ostrina ivica utice samo na frekvetnu stabilnost predajnika.
d) Preostre ivice ne prouzrokuju nikakve promene.


19
Šta prikazuje slika?
a) Superheterodinski prijemnik.  
b) Prijemnik sa direktnim mesanjem.  
c) SSB predajnik.  
d) FM predajnik.  


20
Na slici je sema SSB predajnika. Koji sklop je označen upitnikom?
a) Generator nosece frekvencije.  
b) SSB filter.  
c) VFO.  
d) Mešac.  


21
Kako obicno prikazujemo karakteristike zracenja antene?
a) Karakteristike zracenja antene prikazujemo šumnim brojem.
b) Karakteristike zracenja antene prikazujemo u obliku vertikalnog i horizontalnog dijagrama zracenja.
c) Karakteristike zracenja antene obicno prikazujemo analiticki -  formulom.
d) Karakteristike zracenja antene nas uopšte ne zanimaju.


22
Koja od antena sa slike ima vertikalni dijagram zracenja?
a) Yagi antena.
b) Horizontalni dipol.
c) Vertikalni dipol nad zemljom.
d) Parabola.


23
Koja od antena ima vertikalni dijagram zracenja prikazan na slici ?
a) Yagi antena.
b) GP antena.
c) Vertikalni dipol.
d) Horizontalni dipol.


24
Šta je frekvencija slabljenja?
a) To je najvisa frekvencija, koja se na KT podrucju jos može upotrebiti.
b) To je najniza upotrebljiva frekvencija za uspostavljanje veza uz pomoc povrsinskog talasa.
c) To je najvisa upotrebljiva frekvencija za uspostavljanje veza uz pomoc  prostornog talasa.
d) To je frekvencija,koja se zbog gubitaka u napojnom kablu u potpunosti absorbuje.


25
Kako nazivamo prirodnu promenu jacine signala u radio-komunikacijama?
a) Feding
b) Mikrofonija
c) Utišavanje
d) Mrtva zona


26
Da li aktivnost sunca utice na prostiranje kratkih talasa?
a) Ne
b) Da, za frekvencije između 15MHz i 30MHz
c) Uglavnom ne.
d) Da


27
Da li doba dana utiče na prostiranje kratkih talasa?
a) Da.
b) Da, za frekvencije ispod 14 MHz.
c) Uglavnom ne.
d) Ne


28
Merimo napon na opterecenju, kroz koji tece naizmenicna struja. Da li frekvencija struje može uticati na merenje napona?
a) Ne, jer su napon i frekvencija dve posve razlicite velicine.
b) Ne, jer je napon nezavisan od frekvencije.
c) Samo u slucaju kapacitivnog opterecenja.
d) Da.


29
Kojim instrumentom merimo vremensko kasnjenje signala?
a) frekvencmetrom.
b) absorbcijskim frekvencijskim brojacem.
c) Leherevim vodom.
d) osciloskopom.


30
Da li možemo osciloskopom meriti signal bilo koje frekvencije?
a) Da, jer su frekventno nezavisni.
b) Da, jer su osciloskopi elektronski merni instrumenti.
c) Ne, jer svi osciloskopi imaju gornju granicnu frekvenciju.
d) Ne, jer osciloskopom možemo meriti samo jednosmeran napon.


OBLAST B


1
Da li je radio-amaterima dozvoljena upotreba stranog jezika u vezama fonijom?
menu_book
a) Ne
b) Da, ali mora imati položen ispit za rad na stranom jeziku
c) Da, samo engleski jezik
d) Radio-amater može upotrebljavati svaki jezik koji sagovornik razume


2
Kako se pravilno speluje znak S57TT?
menu_book
a) Sierra Fifty-seven Tango Tango.
b) Sierra Five Seven Tango Tango.
c) Santiago Fifty-seven Tango Tango.
d) Sierra Five Seven Two Tango.


3
Kako se pravilno speluje znak OE6XPK?
menu_book
a) Osijek Evropa Sest Iks Pirot Kosovo.
b) Obilic Evropa Sest Iks Pirot Kosovo.
c) Obilic Evropa Sestica Iks Pirot Kosovo.
d) Obilic Evropa Sestica Ksilofon Pirot Kosovo.


4
QRZ? znači:
menu_book
a) Da li je frekvencija slobodna?
b) Ko me zove?
c) Da li imas sta za mene?
d) Da li da nastavim sa predajom?


5
Kako ce nam stanica sa, kojom imamo vezu, potvrditi da je sve u redu primila?
menu_book
a) K
b) R
c) PSE
d) DX


6
Radioamaterska oznaka za Aziju je:
menu_book
a) AZ.
b) AS.
c) BY.
d) AI.


7
Kako ces reagovati, kada primetis, da neki radioamater krsi HAM SPIRIT?
menu_book
a) Prijavim ga rukovodstvu radiokluba.
b) Prijavim ga policiji.
c) Upozorim ga, i pomognem  mu, da vise ne bi radio pogresno.
d) Prijavim ga  RATEL.


8
Iz koje je drzave stanica Z30JG?
menu_book
a) Iz Bugarske
b) Iz Slovacke
c) Iz Makedonije
d) Iz Rumunije


9
Kojom sangom je dozvoljen rad radio-amaterima II klase na frekvenciji 145.150 MHz?
menu_book
a) 10 W.
b) 25 W.
c) 30 W.
d) 75 W.


10
Frekvencija simpleksnog kanala S20 (nova oznaka V40) je:
menu_book
a) 145.525 MHz.
b) 144.575 MHz.
c) 145.500 MHz.
d) 145.300 MHz.


11
Frekvencija simpleksnog kanala S23 (nova oznaka V46) je:
menu_book
a) 145.525 MHz.
b) 145.575 MHz.
c) 145.500 MHz.
d) 145.300 MHz.


12
Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '2m'?
menu_book
a) 50 MHz.
b) 432 MHz.
c) 220 MHz.
d) 144 MHz.


13
Koliko metara iznosi amatersko podrucje 1296 MHz?
menu_book
a) 23 m.
b) 0.23 m.
c) 0.13 m.
d) 0.03 m.


14
Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '6m'?
menu_book
a) 30 MHz.
b) 50 MHz.
c) 90 MHz.
d) 220 MHz.


15
Kada i gde je formiran IARU?
menu_book
a) 1914 u New Yorku, SAD.
b) 1947 u mestu Atlantic City, SAD.
c) 1925 u Parizu, Francuska.
d) 1932 u Zenevi, Svajcarska.


OBLAST C


1
Gde je sediste IARU?
menu_book
a) U Francuskoj
b) U SAD-u
c) U Svajcarskoj
d) U Japanu


2
Kako je medjunarodnim pravilnikom (ITU Radio Regulations) definisana amaterska satelitska sluzba (Amateur-Satellite Service)?
menu_book
a) Amaterska satelitska sluzba je radiokomunikacijska sluzba, koja upotrebljava transpondere na zemljinim satelitima za iste namene kao amaterska sluzba.
b) Sateliti ne spadaju u podrucje ITU i zato navedeni pravilnik to ne uredjuje.
c) Amaterska satelitska sluzba je posebna sluzba, koja izdaje dozvole za rad preko satelita.
d) To je organizovano skupljanje podata sa meteoroloskih satelita, sa namenom da se poboljsa tacnost dugorocnih vremenskih prognoza.


3
Kako je medjunarodnim pravilnikom (ITU Radio Regulations) definisana amaterska radio stanica?
menu_book
a) To je radio stanica, namenjena za licnu upotrebu. Upotrebljavaju je mladi za zabavu, kao i vozaci kamiona, da skrate vreme za dugackih putovanja.
b) Amaterska radio stanica je radio stanica u amaterskoj sluzbi, namenjena za medjusobno komuniciranje, samoobrazovanje i tehnicno usavrsavanje radioamatera iskljucivo iz licnih potreba, bez materijalnih koristi i imaju za to polozen ispit.
c) Amaterska radio stanica je stanica slabog kvaliteta (neprofesionalna), koju su napravili radioamateri sami.
d) Amaterska radio stanica je svaka CB stanica.


4
Kako je u Srbiji regulisan rad radio-amatera na amaterskim radio stanicama?
menu_book
a) Nije posebno regulisano, jer je sve regulisano medjunarodnim propisima.
b) Aktima Saveza radioamatera Srbije, izdanim u saglasnosti sa Ministarstvom odbrane i Ministrstvom unutrasnjih poslova.
c) Propise regulise Telekom u saglasnosti sa RTS-om.
d) Zakonima i drugim propisima.


5
Da li je za spelovanje dozvoljena upotreba razlicitih reci (proizvoljno odabranih)?
menu_book
a) Da, mada je pozeljno upotrebljavati strane reci.
b) Za spelovanje je propisana srpska i medjunarodna tablica spelovanja.
c) Da, samo za veze sa domacim radioamaterima. Za veze sa stranim radioamaterima postoji mudjunarodna tablica spelovanja.
d) Da, mada je pozeljno upotrebljavati domace reci.


6
U kojoj se zoni, po CQ podeli, nalazi Srbija?
menu_book
a) 3.
b) 28.
c) 15.
d) 1.


7
Kojom snagom je dozvoljen rad radio-amaterima I klase na frekvenciji 3551 kHz?
menu_book
a) 100 W.
b) 750 W.
c) 1500 W.
d) 300 W.


8
Koji deo 15-metarskog opsega je u Srbiji namenjen radioamaterima?
menu_book
a) 21100 kHz - 21550 kHz.
b) 21000 kHz - 21450 kHz.
c) 21025 kHz - 21500 kHz.
d) 21068 kHz - 21468 kHz.


9
Kojom snagom je dozvoljen rad radio-amaterima I klase na frekvenciji 21020 kHz?
menu_book
a) 100 W.
b) 250 W.
c) 300 W.
d) 1500 W.


10
Koji deo 12-metarskog opsega je u  Srbiji namenjen radioamaterima?
menu_book
a) 24100 kHz - 24250 kHz.
b) 24850 kHz - 24950 kHz.
c) 24890 kHz - 24995 kHz.
d) 24890 kHz - 24990 kHz.


11
Kojom snagom mogu raditi operatori I klase na frekvenciji 28350 kHz?
menu_book
a) 100 W.
b) 250 W.
c) 300 W.
d) 1500 W.


12
Kojom snagom mogu raditi operatori I klase na frekvenciji 50010 kHz?
menu_book
a) 10 W.
b) 25 W.
c) 100 W.
d) 300 W.


13
Kojom snagom mogu raditi operatori I klase na frekvenciji 432.335 MHz?
menu_book
a) 25 W.
b) 100 W.
c) 750 W.
d) 1500 W.


14
Kako se označava prenos nepokretnih slika na daljinu?
menu_book
a) TV.
b) SSTV.
c) RTTY.
d) WBFM.


15
Koja skracenica znaci isto sto i TRCV?
menu_book
a) TRX.
b) TX.
c) RX.
d) WX.