OBLAST A


1
Električni napon je definisan kao:
a) sila među nosiocima elektriciteta
b) razlika električnih potencijala
c) potencijal naelektrisanja
d) sila, koja deluje na provodnik u magnetnom polju


2
Koji zakon opisuje vezu između napona, struje i otpora u električnim kolima ?
a) Kirhofov zakon
b) Omov zakon
c) Džulov zakon
d) Pravilo 'desne ruke'


3
Izračunaj napon baterije.
a) 1 V
b) 4 V
c) 8 V
d) 10 V


4
Kojom brzinom se prostiru elektromagnetni talasi u slobodnom prostoru?
a) 300000 m/s.
b) 300000 m/h
c) 300000 km/s.
d) 300000 km/h.


5
Skracenicom USB oznacavamo SSB signal, koji sadrzi:
a) gornji bocni opseg.
b) donji bocni opseg.
c) oba bocna opsega.
d) samo nosioc.


6
Kojom skracenicom oznacavamo frekventnu modulaciju?
a) AM.
b) FM.
c) CW.
d) PM.


7
Šta oznacava oznaka PEP?
a) PEP je oznaka za vrstu antene, koja se upotrebljava u radioamaterskim takmicenjima.
b) PEP je oznaka za Peak Envelope Power ili vrsna snaga predajnika.
c) PEP oznacava efektivnu izracenu snagu.
d) PEP je skracenica koja u elektrotehnici nema nikakvo znacenje.


8
Šta je uzorkovanje signala ?
a) Pretvaranje analognog u digitalni signal upotrebom AD pretvarača
b) Filtriranje analognog signala do dobijanja uzorka
c) Izdvajanje korisnog signala iz šuma
d) Pretvaranje digitalnog u analogni signal upotrebom DA pretvarača


9
Kojim slovom se u elektronici oznacava otpor?
a) U
b) G
c) R
d) C


10
Kako nazivamo primer vezivanja namotaja transformatora na slici?
a) Paralelna veza.
b) Serijska veza.
c) Kaskadna veza.
d) Naizmenicna veza.


11
Kojim se slovom u elektrotehnici oznacava kapacitet?
a) R
b) K
c) C
d) L


12
Da li se kapacitivna reaktanca kondenzatora povecava sa porastom frekvencije?
a) Da, jer kondenzator predstavlja velik otpor za struje sa visokom frekvencijom.
b) Ne, jer kondenzator predstavlja mali otpor za struje sa visokom frekvencijom.
c) Ne, jer frekvencija nema uticaja na velicinu kapacitivne reaktance.
d) Da, jer kondenzator dobro provodi jednosmernu struju.


13
Da li je napon na kondenzatoru, koji je sastavni deo serijskog oscilatornog kola (RLC), veci od napona na krajevima tog kola?
a) Ne.
b) Nije bitno za rad kola.
c) Da.
d) Na kondenzatoru nema napona.


14
Šta je amplitudni sum oscilatora?
a) To je željeno menjanje amplitude oscilacija.  
b) To je neželjeno menjanje amplitude oscilovanja.  
c) To je željeno menjanje frekvencije oscilovanja.  
d) To je neželjeno menjanje frekvencije oscilovanja.


15
Koja je ideja PLL sintetizatora?
a) Upotrebiti kristalni oscilator koga stabilišemo pomoću povratne veze
b) Upotrebiti povratnu vezu za povecanje faznog šuma.
c) Upotrebiti povratnu vezu za povecanje amplitudnog suma.
d) Upotrebiti VCO koga stabilišemo pomoću povratne veze


16
Na slici je prikazan jednostruki superheterodinski prijemnik. Kako se naziva sklop koji je označen znakom pitanja ?
a) MF pojačavač
b) Mešač
c) MF filter
d) AGC detektor


17
Na slici je sema SSB predajnika. Koji sklop je označen upitnikom?
a) Generator nosece frekvencije.  
b) SSB filter.  
c) VFO.  
d) Mešac.  


18
INPUT predajnika je 200 W, OUTPUT je 100 W. Koliko je iskorišćenje izlaznog stepena?
a) 45,5%.
b) 50,0%.
c) 60,0%.
d) 65,5%.


19
Za koju od navedenih antena je karakteristicna širokopojasnost?
a) Za dipol.
b) Za Yagi.
c) Za logaritamsko-periodičnu antenu.
d) Za GP antenu.


20
Da li je potrebno izmeriti karakteristicnu impedansu napojnog voda?
a) Karakteristicna impedansa je napisana na samom vodu, pa je nije potrebno meriti
b) Ne, jer su podaci o karakteristicnim impedansama dati u prirucnicima
c) Da, samo kod  nesimetricnih vodova
d) Da


21
Kakav uticaj ima relativna dielektrična konstanta  na brzinu prostiranja elektromagnetnih talasa?
a) Brzina prostiranja talasa se povecava kada je dielektricna konstanta veca od 1
b) Brzina prostiranja se ne menja
c) Kada je dielektricna konstanta veća od 1, brzina prostiranja se smanjuje
d) Osnovne karakteristike materijala ne uticu na brzinu prostiranja elektromagnetnih talasa


22
Koja od navedenih tvrdnji ne važi za simetricni dvožilni vod sa vazdusnom izolacijom?
a) Simetricni dvožilni vod sa vazdusnim dielektrikom ima vece gubitke od koaksijalnog voda
b) Blizina metalnih predmeta (oluci, stubovi) menja impedansu voda
c) Tipicna impedansa za dvožilni vod sa vazdusnim dielektrikom iznosi između 200 i 600 Ω
d) Impedansa dvožilnog voda sa vazdusnim dielektrikom je zavisna od debljine vodova i njihove međusobne udaljenosti


23
Zbog čega se često koristi vod dužine 1/4 talasne dužine?
a) Takav vod je kratak i zato ima male gubitke
b) Vod te dužine se upotrebljava kao transformator impedanse
c) Vod te dužine je rezonantan i bolje prenosi energiju
d) To je najkraca dužina voda koju ima smisla upotrebljavati


24
Koji element može nadoknaditi 1/4 talasne dužine voda koji je na jednom kraju otvoren?
a) Zavojnica.
b) Paralelno oscilatorno kolo.
c) Kondenzator.
d) Serijsko oscilatorno kolo.


25
Kako nazivamo pojavu, kada se iznad zemljinih polova pojavi snazno jonizovani deo E sloja ?
a) Sporadicni E sloj.
b) Pojava jonizovanih oblaka.
c) Aurora ali polarna svetlost.
d) Meteorski tragovi.


26
Zbog nepravilnosti u E sloju, u kasno prolece i rano leto moguce su daleke UKT veze. Pojava se naziva transalpsko prostiranje (TAP), kako se drugacije označava ta pojava ?
a) Sporadicni E sloj.
b) EME.
c) FAI.
d) MS.


27
Koja vrsta propagacija nam omogocava iznenadne duge UKT veze sa stanicama iz Afrike?
a) TAP.
b) MS.
c) Aurora.
d) TEP.


28
Poželjno je da ampermetar ima:
a) sto veci unutrasnji otpor.
b) nelinearno skalo.
c) sto manji unutrasnji otpor.
d) sto manju skalu.


29
Kako postavljamo naponsko podrucje pri merenju osciloskopom?
a) preklopnikom postavimo vrednost volt po podeoku.
b) preklopnikom postavimo vrednost sekunda po podeoku.
c) potenciometrom za regulisanje intenziteta tacke.
d) Naponsko podrucje se ne može postaviti.


OBLAST B


1
Kako se pravilno speluje znak YU7KMN?
menu_book
a) Ipsilon Uzice Sedmica Kosovo Morava Nis
b) Ju Sedam Kosovo Morava Nis.
c) Ipsilon Uzice Sedam Kosovo Morava Nis.
d) Ipsilon Uzice Sedam Kosovo Mostar Nis.


2
Pređi na frekvenciju 14055 kHz je:
menu_book
a) QSP 14055.
b) QSY 14055.
c) QRB 14055.
d) QRG 14055.


3
Koji od sledecih prefiksa pripada Argentini?
menu_book
a) LX
b) AR
c) LU
d) A6


4
Koji od sledecih prefiksa pripada Novom Zelandu?
menu_book
a) VK
b) NZ
c) LZ
d) ZL


5
Koji  deo 20-metarskog opsega je namenjen za rad fonijom?
menu_book
a) 14000 kHz - 14100 kHz.
b) 14101 kHz - 14350 kHz.
c) 14050 kHz - 14350 kHz.
d) 14000 kHz - 14450 kHz.


6
Koji deo 2-metarskog opsega je u Srbiji namenjen radio-amaterima?
menu_book
a) 144.000 MHz - 148.000 MHz.
b) 144.150 MHz - 146.150 MHz.
c) 144.000 MHz - 146.000 MHz.
d) 140.000 MHz - 148.000 MHz.


7
Na kojem delu 2-metarskog opsega NIJE dozvoljen rad radio-amaterima II klase?
menu_book
a) 144.000 MHz - 144.035 MHz.
b) 144.035 MHz - 144.150 MHz.
c) 144.150 MHz - 144.400 MHz.
d) 145.800 MHz - 146.000 MHz.


8
Kojom sangom je dozvoljen rad radio-amaterima II klase na frekvenciji 145.150 MHz?
menu_book
a) 10 W.
b) 25 W.
c) 30 W.
d) 75 W.


9
Kojom snagom mogu raditi operatori I klase na frekvenciji 432.335 MHz?
menu_book
a) 25 W.
b) 100 W.
c) 750 W.
d) 1500 W.


10
Kojom snagom mogu raditi operatori na frekvenciji 432.850 MHz?
menu_book
a) 25 W.
b) 50 W.
c) 100 W.
d) Na toj frekvenciji ne smeju radit,ovde emituju radio farovii.


11
Koji frekventni opseg oznacava skracenica MF?
menu_book
a) 300 kHz - 3 MHz.
b) 3 MHz - 30 MHz.
c) 30 MHz - 300 MHz.
d) 300 MHz - 3 GHz.


12
Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '6m'?
menu_book
a) 30 MHz.
b) 50 MHz.
c) 90 MHz.
d) 220 MHz.


13
Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '10m'?
menu_book
a) 50 MHz.
b) 3 MHz.
c) 28 MHz.
d) 24 MHz.


14
Frekvencijski opseg od 300 kHz do 3 MHz oznacavamo oznakom:
menu_book
a) LF.
b) MF.
c) HF.
d) VHF.


15
QRN? znači:
menu_book
a) Da li ti smetaju druge stanice?
b) Da li da prestanem sa predajom?
c) Da li ćes me ponovo pozivati?
d) Da li ti smetaju statička pražnjenja?


OBLAST C


1
Ko u Srbiji izdaje dozvole za rad amaterskih radio-stanica?
menu_book
a) Savez radioamatera Srbije.
b) Ministarstvo za telekomunikacije.
c) Republicka agencija za telekomunikacije.
d) Ministrstvo za unutrasnje poslove, a za strance Ministrstvo za inostrane poslove.


2
Koliko podrucje zauzima mali kvadrat, sto ga oznacavaju zadnja dva slova u QTH lokatoru?
menu_book
a) 2 stepena po duzini i 1 stepen po sirini.
b) 5 minuta po duzini i 2.5 minuta po sirini.
c) 2.5 minuta po duzini i 5 minuta po sirini.
d) 1 stepen po duzini i 2 stepena po sirini.


3
Koji deo 30-metarskog opsega je namenjen isključivo za CW veze?
menu_book
a) 10000 kHz - 10140 kHz.
b) 10100 kHz - 10140 kHz.
c) 10100 kHz - 10150 kHz.
d) 10000 kHz - 10150 kHz.


4
Koji deo 17-metarskog opsega  je u Srbiji namenjen radioamaterima?
menu_book
a) 18100 kHz - 18200 kHz.
b) 18068 kHz - 18168 kHz.
c) 18070 kHz - 18200 kHz.
d) 18060 kHz - 18100 kHz.


5
Kojom snagom mogu operatori I klase raditi na  frekvenciji 18070 kHz?
menu_book
a) 100 W.
b) 250 W.
c) 300 W.
d) 1500 W.


6
Izlazna frekvencija repetitora R4 (nova oznaka RV56) je:
menu_book
a) 145.600 MHz.
b) 145.100 MHz.
c) 145.650 MHz.
d) 145.700 MHz.


7
Sta oznacava T u RST?
menu_book
a) Glasnocu.
b) Razumljivost.
c) Jacinu signala.
d) Kvalitet tona.


8
Kako se oznacava jacina signala po RST sistemu?
menu_book
a) Sa brojevima od 0 do 9.
b) Sa brojevima od 1 do 9.
c) Sa brojevima od 0 do 5.
d) Sa brojevima od 1 do 5.


9
Da li se kvalitet tona ocenjuje kod FM veza?
menu_book
a) Da.
b) Ne, kod veza fonijom ocenjujemo samo jacinu signala.
c) Ne, kod tih veza ocenjujemo samo razumljivost i jacinu signala.
d) Da, samo kod stanica sa jakim signalom.


10
Sta znaci skracenica RTTY?
menu_book
a) Radio- teleprinter.
b) Radio-far.
c) Prijemnik i predajnik za amatersku televiziju.
d) Skracenica je izmisljena.


11
Sta je to BAUDOT kod?
menu_book
a) To je petobitni kod koji se upotrebljava pri prenosu podataka teleprinterom.
b) To je francuska skracenica za Morze-kod.
c) Nacin oznacavanja frekventnih opsega.
d) Programski jezik za personalne racunare.


12
Sta je digipiter?
menu_book
a) Racunar koji je povezan preko radio stanice sa drugim ucesnicima u mrezi i koji omogucava prenos podataka.
b) Veci broj medjusobno povezanih radio stanica
c) Kompjuterski sistem, koji mora imati radio-amater, ako zeli uporabljavati paket radio.
d) Upravna stanica u packet radio mrezi, zaduzena za odrzavanje reda.


13
Skracenica RST u amaterskom radio-saobracaju znaci:
menu_book
a) Privremeno zavrsavam sa predajom.
b) Radio-stanica.
c) Ocena kvaliteta primljenog signala.
d) Oznacavanje faza.


14
Koji od navedenih frekvencijskih opsega radioamateri u Srbiji mogu koristiti?
menu_book
a) 350 - 1800 kHz.
b) 220 - 225 MHz.
c) 7000 - 7200 kHz.
d) 136 - 144 MHz.


15
Koji deo 30-metarskog opsega je namenjen za rad fonijom?
menu_book
a) 10100 kHz - 10140 kHz
b) 10100 kHz - 10040 kHz
c) 10100 kHz - 10150 kHz
d) Na ovom opsegu rad fonijom nije dozvoljen