OBLAST A


1
Električni potencijal merimo jedinicom:
a) volt [V]
b) amper po metru [A/m]
c) kulon [C]
d) om [Ω]


2
Sijalica od 100 W radi 10 časova. Koliko će električne energije potrošiti za navedeno vreme?
a) 0,1 kWh
b) 1 kWh
c) 10 Wh
d) 100 Wh


3
Zašto su u elektrotehnici signali sinusnog oblika?
a) Jer je njihova prosečna vrednost jednaka nuli.
b) Jer sadrže puno harmoničkih komponenti.
c) Jer se pri prolazu kroz linearno električno kolo njihov oblik ne menja.
d) Jer se njihova amplituda i faza pri prolazu kroz linearno kolo ne mora menjati.


4
Ako želimo iz signala izdvojiti određene frekventne komponente, moramo signal:
a) filtrirati.
b) pojačati.
c) oslabiti.
d) pojačati, unožiti pa zatim oslabiti.


5
Nakon mešanja dva signala, željeni produkt mešanja izdvojimo:
a) stepenom za umnozavanje.
b) atenuatorom.
c) filterom.
d) pojacavacem.


6
Kako nazivamo oslabljivač?
a) Atenuator
b) Konvertor
c) Cirkulator
d) Invertor


7
Na slici je simbol za:
a) potenciometar
b) polupromenljivi otpor
c) osigurac
d) promenljivi otpor


8
Kako se označava jedinica za induktivnost?
a) Farad (F).
b) Henri (H).
c) Jacina magnetnog polja (H).
d) Herc (Hz).


9
Kolika je ukupna induktivnost paralelne veze dve zavojnice od po 2 H?
a) 4.00 H.
b) 1.00 H.
c) 0.50 H.
d) 0.25 H.


10
Kolika je ukupna kapacitivnost dva paralelno vezana kondenzatora po 200 nF?
a) 400 nF.
b) 200 nF.
c) 100 nF.
d) 50 nF.


11
Da li dioda u nepropusnom smeru propusta struju?
a) Naravno, jer je struja u nepropusnom smeru mnogo veca nego u propusnom smeru.
b) Da, kada je struja veoma mala. Nazivamo je struja zasicenja.
c) Ne. Dioda u nepropusnom smeru ne propusta struju.
d) Ne, jer bi to unistilo diodu.


12
Šta prikazuje simbol na slici?
a) Operacioni pojacavac.
b) Antenski pojačavač.
c) Dvoulazna logicna ILI vrata.
d) Atenuator - oslabljivac.


13
I pored velikog napretka tehnologije na polju tranzistora, elektronske cevi jos nisu potpuno izgubile svoje mesto. Gde ih danas najcesce susrecemo?
a) U vojnim radio-satanicama.
b) U izlaznim stepenima pojačavača velike snage.
c) U vecini kompjutera.
d) U vecini mernih instrumenata.


14
Koja od sledecih tvrdnji kod paralelne veze otpornika nije tacna?
a) Napon na svim otpornicima je isti.
b) Ukupan otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji.
c) Jacina struje u pojedinim otpornicima obrnuto je proporcionalna njihovim otporima.
d) Ukupan otpor je jednak zbiru pojedinih otpora.


15
Šta prikazuje slika?
a) Nepropusni filter.
b) Propusni filter.
c) Niskopropusni filter.
d) Visokopropusni filter.


16
Kako definisemo sirinu opsega serijskog oscilatornog kola?
a) Kao dijapazon napona napajanja.
b) Kao sirinu temperaturnog podrucja u kojem oscilatorno kolo pravilno radi.
c) Kao frekvencijski opseg oko rezonantne frekvencije, gde se vrednost struje kroz oscilatorno kolo ne smanjuje za 3 dB.
d) Kao frekvencijski opseg, koji zauzima sve frekvencije od najniže do najvise u signalu, koji propuštamo kroz oscilatorno kolo.


17
Šta prikazuje slika?
a) Niskopropusni “T” filter
b) Niskopropusni “Pi” filter
c) Kristalni filter propusnog opsega
d) Serijsko oscilatorno kolo


18
Za izradu veoma uskih filtera propusnog opsega upotrebljavamo:
a) oscilatorna kola visokog kvaliteta
b) kola sastavljena samo od otpornika
c) poluprovodnicka kola elektronske logike
d) serijsko oscilatorno kolo (RLC)


19
Oscilatorno kolo zaosciluje kada mu damo pocetnu energiju. Zasto oscilacije vremenom slabe?
a) Zato jer su oscilacije veštacki proizvedene.  
b) Zbog gubitaka u samom kolu.  
c) Uzrok nam je nepoznat.  
d) U tom slucaju oscilatorno kolo ne može zaoscilovati.  


20
Šta je VFO?
a) To je oscilator promenljive frekvencije
b) To je oscilator, koji osciluje na tacno određenoj frekvenciji.
c) To je oscilator, koji osciluje na veoma visokim frekvencijama.
d) To je oscilator, koji ne može oscilovati.


21
Kako postavljamo radnu frekvenciju PLL sintetizatora?
a) Ugradnjom promenljivog kondenzatora u oscilatorno kolo.
b) Promenom jezgra u zavojnici oscilatornog kola.
c) Zagrevanjem kristala u kristalnom oscilatoru.
d) Programiranjem programskog delitelja.


22
Koja je uloga izlaznog stepena u predajniku?
a) Pojacati izlazni signal na zahtevani nivo.
b) Oslabiti signal na zahtevani nivo.
c) Omoguciti sto veci uticaj sledeceg stepena na oscilator.
d) Demodulisati amplitudno modulisan signal.


23
Predajnikom snage 15 W napajamo antenu koja ima pojacanje 10 dB. Gubici u napojnom vodu iznose 3 dB. Kolika je efektivna izracena snaga?
a) 15 W
b) 30 W
c) 75 W
d) 150 W


24
Koji od navedenih vodova nije simetričan vod?
a) Oklopljeni dvožilni
b) Koaksijalni vod
c) Dvožilni sa vazdusnom izolacijom.
d) TV vod “tvin-lid”


25
Koji element može nadoknaditi 1/4 talasne dužine voda koji je na jednom kraju otvoren?
a) Zavojnica.
b) Paralelno oscilatorno kolo.
c) Kondenzator.
d) Serijsko oscilatorno kolo.


26
Koja fizička pojava omogucava uspostavljanje UKT veza odbijanjem od meteorskih tragova ?
a) Temperaturna inverzija
b) Pojava oblaka
c) Geminidi
d) Odbijanje od jonizovanih tragova koje prave meteori


27
Greske koje nastaju pri merjenju, nazivamo:
a) merna smetnja.
b) merna greska.
c) merno cudo.
d) merni neuspeh.


28
Koju  pojavu možemo upotrebiti za merenje rezonantne frekvencije električnog oscilatornog kola?
a) Difuziju.
b) Rezonancu.
c) Elektrolizu.
d) Auroru.


29
Koji sklop je sastavni deo osciloskopa?
a) Vertikalni pojacavac.
b) Frekvencijski diskriminator.
c) Mesac.
d) DSB modulator.


30
Šta ćemo uraditi sa pregorelim osiguračem?
a) zamenićemo ga novim, predviđenim za veću struju
b) premostićemo osigurač parčetom žice
c) zamenićemo ga novim, predviđenim za istu jačinu struje
d) popravićemo osigurač postavljanjem veoma tanke žice (“licna”)


OBLAST B


1
Sta znaci sledece spelovanje: Oscar Mike One Delta Golf Lima Portable?
menu_book
a) OMODGLP.
b) OM1DGLP.
c) OM1DGL/P.
d) OMODGL/P.


2
Kako se pravilno speluje QTH lokator KN04FP?
menu_book
a) Kosovo Nis Nula Cetiri Futog Pirot
b) Kilo Novembar Nula Cetiri Foca Pirot
c) Kosovo Nis Cetiri Futog Pirot
d) Kosovo Nis Nula Cetiri Foca Pirot


3
Koje su frekvencije preporucene za aktiviranje mreze RMZO?
menu_book
a) 144.500 MHz, 438.500 MHz in 3500 kHz.
b) 145.500 MHz, 433.500 MHz, svi repetitori na teritoriji SRJ i 3700 kHz.
c) 14.350 MHz, 21.350 MHz in 1296.350 MHz.
d) Bilo koja frekvencija.


4
Kako se mora ponasati radioamater, kada radi mreza za opasnost?
menu_book
a) Tako sto se mora javiti najblizoj policijskoj stanici.
b) Mora se ponasati u skaldu sa uputstvima upravne radio stanice.
c) Tako sto ce iskljuciti radio stanicu.
d) Mora o tome obavestiti predsednika najblizeg radiokluba.


5
Prefiks pozivnog znaka PA1AP je:
menu_book
a) PA1
b) PA
c) 1AP
d) AP


6
Sufiks pozivnog znaka HG73DX je:
menu_book
a) HG73
b) 73DX
c) 3DX
d) DX


7
Iz koje je drzave stanica HA5HA?
menu_book
a) Iz Ceske
b) Iz Madjarske
c) Iz Bugarske
d) Iz Finske


8
Koji od sledecih prefiksa pripada Norveskoj?
menu_book
a) N
b) LA
c) NR
d) LX


9
Koji od sledecih prefiksa pripada Kini?
menu_book
a) HK
b) BY
c) CH
d) JA


10
Na kojem delu 20-metarskog opsega je dozvoljen rad radio-amaterima II klase?
menu_book
a) Radio-amaterima II klase nije dozvoljen rad na 20-metarskom opsegu.
b) 14050 kHz - 14150 kHz.
c) 14100 kHz - 14350 kHz.
d) 14000 kHz - 14350 kHz.


11
Koji deo 6-metarskog opsega je u Srbiji namenjen za SSB veze?
menu_book
a) 50150 kHz - 52000 kHz.
b) 50100 kHz - 51900 kHz.
c) 50500 kHz - 52750 kHz.
d) 50000 kHz - 50100 kHz.


12
Frekventni opseg od 300 MHz do 3 GHz oznacavamo oznakom:
menu_book
a) HF.
b) VHF.
c) UHF.
d) SHF.


13
Koliko metara iznosi amatersko podrucje 21 MHz?
menu_book
a) 12 m.
b) 15 m.
c) 21 m.
d) 20 m.


14
Međunarodni signal za opasnost u telefoniji je:
menu_book
a) MAYDAY
b) SOS
c) Pažnja, pažnja
d) CQD


15
Gde je sediste IARU?
menu_book
a) U Francuskoj
b) U SAD-u
c) U Svajcarskoj
d) U Japanu


OBLAST C


1
Kada i gde je formiran IARU?
menu_book
a) 1914 u New Yorku, SAD.
b) 1947 u mestu Atlantic City, SAD.
c) 1925 u Parizu, Francuska.
d) 1932 u Zenevi, Svajcarska.


2
Gde je sediste ITU?
menu_book
a) U New Yorku, USA.
b) U Parizu, Francuska.
c) U Zenevi, Svajcarska.
d) U Buenos Airesu, Argentina.


3
Koji dokument ITU uredjuje radio komunikacije?
menu_book
a) ITU pravilnik o radio-komunikacijama (ITU Radio Regulations).
b) CCITT.
c) T/R 61-02.
d) FCC.


4
Sta je radio stanica, prema ITU Radio Regulations?
menu_book
a) Radio stanica je radio predajnik i radio prijemnik, ugradjeni u zajednicko kuciste.
b) Radio stanica je jedan ili vise predajnika ili prijemnika ili kombinacija predajnika i prijemnika, ukljucujuci i dodatne uredjaje, koji su potrebni na jednom mestu za obavljanje sluzbe radio-komunikacija.Radiokomunikacijske sluzbe.
c) Radio stanica je stručno ime za predajnik.
d) Radio stanica je oznaka, koja se nalazii, na skali radio prijemnika.


5
Ko u Srbiji izdaje dozvole za rad amaterskih radio-stanica?
menu_book
a) Savez radioamatera Srbije.
b) Ministarstvo za telekomunikacije.
c) Republicka agencija za telekomunikacije.
d) Ministrstvo za unutrasnje poslove, a za strance Ministrstvo za inostrane poslove.


6
Koliko HAREC klasa predvidja CEPT preporuka T/R 61-02?
menu_book
a) Jednu.
b) Dve.
c) Tri.
d) Preporuka nema klasa.


7
Ko mora upisivati podatke u dnevnik radioamaterske stanice?
menu_book
a) Svaki operater koji radi na radio stanici.
b) Vlasnik radi stanice.
c) Predsednik ili sekretar radiokluba.
d) Samo radioamateri operatori A.i B klase.


8
Koji od navedenih podataka nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radio stanice?
menu_book
a) Datum veze.
b) Pozivni znak stanice sa kojom je veza uspostavljena.
c) Ime sagovornika.
d) Frekventno podrucje.


9
Kojom snagom je dozvoljen rad radio-amaterima I klase na frekvenciji 3551 kHz?
menu_book
a) 100 W.
b) 750 W.
c) 1500 W.
d) 300 W.


10
Koji deo 17-metarskog opsega je namenjen za veze fonijom?
menu_book
a) 18110 kHz - 18200 kHz.
b) 18068 kHz - 18168 kHz.
c) 18111 kHz - 18168 kHz.
d) 18068 kHz - 18100 kHz.


11
Kojom snagom mogu raditi operatori I klase na frekvenciji 28350 kHz?
menu_book
a) 100 W.
b) 250 W.
c) 300 W.
d) 1500 W.


12
Izlazna frekvencija repetitora R0 (nova oznaka RV48) je:
menu_book
a) 145.600 MHz.
b) 145.000 MHz.
c) 145.125 MHz.
d) 145.775 MHz.


13
Da li se kvalitet tona ocenjuje i kod  SSB veza?
menu_book
a) Da.
b) Ne, kod  tih veza ocenjujemo samo razumljivost i jacinu signala.
c) Ne, kodi SSB veza ocenjujemo samo jacinu signala.
d) Da, samo kod stanica sa slabim signalom.


14
Kako radioamateri oznacavaju kvalitet signala u telegrafiji?
menu_book
a) Sa tri cifre.
b) Sa dve cifre.
c) Sa QRK i brojem.
d) Sa QRM in brojem.


15
Izlazna frekvencija repetitora R0 (RV48) je:
menu_book
a) 145,600 MHz
b) 145,000 MHz
c) 145,125 MHz
d) 145,775 MHz