OBLAST A


1
Jedinica za jačinu električne struje je:
a) volt [V]
b) amper [A]
c) om [Ω]
d) farad [F]


2
Koji od navedenih izvora ne može samostalno generisati naizmenicnu struju?
a) Generatori u elektranama
b) Akumulator
c) Prenosni generator, koji pokreće motor sa unutrašnjim sagorevanjem
d) Automobilski alternator


3
Kojim slovom se označava jačina magnetnog polja?
a) U
b) R
c) L
d) H


4
Kolika je talasna duzina elektromagnetnog talasa frekvencije 150 MHz?
a) 20 km.
b) 2 km.
c) 20 m.
d) 2 m.


5
Kolika je frekvencija elektromagnetnog talasa duzine 30 m?
a) 1 MHz.
b) 10 MHz.
c) 100 MHz.
d) 1 GHz.


6
Signal, koji nema sinusni oblik, možemo objasniti kao:
a) signal sinusnog oblika 
b) signal pravougaonog oblika.  
c) zbir sinusnih signala razlicitih amplituda i frekvencija.  
d) zbir više jednakih sinusnih signala.  


7
U mešac dovedemo signal frekvencije 576 MHz i signal frekvencije 144 MHz. Koje su frekvencije signali dobijeni na izlazu mešača?
a) 134 MHz i 530 Mhz.
b) 432 MHz i 720 MHz.
c) 440 Mhz i 276 MHz.
d) 140 MHz i 570 MHz.


8
Sa istim korespodentom uspostavimo vezu  telegrafijom (CW), a zatim telefonijom (najpre SSB, a zatim FM). Koji od upotrebljenih signala ima najveću širinu opsega?
a) CW signal.
b) SSB signal.
c) FM signal.
d) Svi imaju jednaku sirinu opsega.


9
Kako se označava jedinica za induktivnost?
a) Farad (F).
b) Henri (H).
c) Jacina magnetnog polja (H).
d) Herc (Hz).


10
Šta se događa sa naponom na strani sekundara transformatora kada udvostrucimo broj namotaja sekundara, a svi drugi podaci ostanu nepromenjeni?
a) Napon se ne menja.
b) Napon će se udvostruciti.
c) Napon će se ucetvorostruciti.
d) Napon će biti duplo manji.


11
Kolika je impedansa serijske veze otpornika R=10Ω, zavojnice XL = 20 Ω i kondenzatora XC = 10 Ω ?
a) (10+j30) Ω
b) (10-j30) Ω
c) (20-j10) Ω
d) (10+j10) Ω


12
Koliki je napon na otporniku R=10 Ω, kroz koji tece struja I=500 mA?
a) 50 V.
b) 20 V.
c) 2 V.
d) 5 V.


13
Napon na otporniku R=1 kΩ je 5 V. Kolika struja tece kroz otpornik?
a) 5 nA.
b) 5 mA.
c) 50 mA.
d) 500 mA.


14
Po kojoj formuli izracunavamo rezonantnu frekvenciju oscilatornog kola? (L je induktivnost zavojnice, C je kapacitivnost kondenzatora.)
a)
b)
c)
d)


15
Osobina kristalnih filtera propusnog opsega :
a) malo slabljenje u nepropusnom opsegu.
b) veliko slabljenje u propusnom opsegu.
c) da ne utiču na fazu signala koji šaljemo kroz takav filter.
d) veoma mala širina opsega.


16
Šta upotrebljavamo kao oscilatorno kolo u kristalnom oscilatoru?
a) LC oscilatorno kolo
b) Kvarcni kristal
c) Klatno
d) Nema pravila


17
Koja je dobra osobina kristalnih oscilatora?
a) Frekvencija oscilovanja se veoma malo menja - veoma su stabilni.
b) Frekvenciju oscilovanja možemo menjati u sirokom podrucju.
c) Imaju veoma velik fazni sum.
d) Imaju veoma velik amplitudni sum.


18
Šta oznacavamo skracenicom VCO?
a) Oscilator promenljive frekvencije
b) Naponski kontrolisan oscilator.
c) Kristalni oscilator.
d) Direktni digitalni sintetizator.


19
Od čega zavisi snaga termičkog šuma ?
a) Od radne frekvencije i širine opsega
b) Od širine opsega i apsolutne temperature
c) Od apsolutne temperature, radne frekvencije i od širine opsega
d) Od trenutne vrednosti Bolcmanove konstante


20
Šta je prikazano na slici?
a) Prijemnik sa direktnim mešanjem
b) Jednostruki superheterodinski prijemnik
c) Dvostruki superheterodinski prijemnik.
d) FM prijemnik.


21
Kakvo opterećenje predstavlja antena u rezonanci?
a) U rezonanci je izražena kapacitivna karakteristika antene
b) U rezonanci antena predstavlja induktivno opterecenje
c) U rezonanci antena predstavlja samo omsko opterecenje
d) U  rezonanci antena ne predstavlja nikakvo opterecenje


22
Kakav uticaj ima relativna dielektrična konstanta  na brzinu prostiranja elektromagnetnih talasa?
a) Brzina prostiranja talasa se povecava kada je dielektricna konstanta veca od 1
b) Brzina prostiranja se ne menja
c) Kada je dielektricna konstanta veća od 1, brzina prostiranja se smanjuje
d) Osnovne karakteristike materijala ne uticu na brzinu prostiranja elektromagnetnih talasa


23
Vod dužine 1/4 talasne dužine ima karakteristicnu impedansu 50 Ω. Jedan kraj voda zakljucimo impedansom 100 Ω. Koliku impedansu dobijamo na drugom kraju voda?
a) 10 Ω
b) 25 Ω
c) 50 Ω
d) 75 Ω


24
Koji je od navedenih slojeva jonosfere najudaljeniji od Zemlje?
a) E.
b) F1.
c) D.
d) F2.


25
Koja fizička pojava omogucava uspostavljanje UKT veza odbijanjem od meteorskih tragova ?
a) Temperaturna inverzija
b) Pojava oblaka
c) Geminidi
d) Odbijanje od jonizovanih tragova koje prave meteori


26
Kako nazivamo pojavu, kada se iznad zemljinih polova pojavi snazno jonizovani deo E sloja ?
a) Sporadicni E sloj.
b) Pojava jonizovanih oblaka.
c) Aurora ali polarna svetlost.
d) Meteorski tragovi.


27
Jedinica za merenje kapaciteta je:
a) amper.
b) om.
c) farad.
d) volt.


28
Kako u praksi obicnim SWR metrom merimo talasnost (SWR)?
a) Preklopnik postavimo u polozaj za merenje talasa prema anteni i potenciometar postavimo tako, da instrument pokaže pun odklon. Nakon toga preklopnik postavimo u polozaj za merjenje reflektovanog talasa i na skali ocitamo vrednost talasnosti.
b) Talasnost ocitamo, kada je preklopnik u jednom polozaju i nakon toga jos jednom u drugom polozaju. Obe vrednosti međusobno podelimo i dobijemo rezultat merenja.
c) Talasnost jednostavno ocitamo bez obzira na polozaj preklopnika.
d) Talasnost se ne meri SWR metrom.


29
Na kom principu radi apsorbcijski frekvencijski brojac?
a) Na principu traženja rezonantne frekvencije.
b) Na principu brojanja impulsa u jedinici vremena.
c) Na principu mehanickog brojaca.
d) Na principu difuzije elektrona.


30
Kako ocitavamo periodu periodicnog signala sa zaslona osciloskopa?
a) Uz pomoc mreže na zaslonu ocitamo vertikalne podeoke i pomnozimo ih sa vrednoscu volt po podeoku.
b) Uz pomoc mreže na zaslonu ocitamo horizontalne podeoke i pomnozimo ih sa vrednoscu volt po podeoku.
c) c)  Uz pomoc mreže na zaslonu ocitamo horiontalne podeoke i pomnozimo ih sa vrednoscu sekunda po podeoku.
d) Vrednosti periode ne možemo ocitati.


OBLAST B


1
QRV? znači:
menu_book
a) Da li si spreman?
b) Da li imas sta za mene?
c) Da li da prestanem sa predajom?
d) spreman sam.


2
QRX 1215 3550 znači:
menu_book
a) Ponovno ću te zvati na 3550 kHz u 12 časova i 15 minuta.
b) Predji na frekvenciju  3550 kHz.
c) Slusaj na 3550 kHz do 12 časova i 15 minuta.
d) Tačno je 12 časova i 15 minuta.


3
Kada se upotrebljava skracenica DE?
menu_book
a) Na kraju predaje, ispred skracenice K.
b) Ispred pozivnog znaka stanica koja poziva.
c) Ispred pozivnog znaka stanice koju pozivamo.
d) Kada zavrsavamo sa radom.


4
Skracenica RX oznacava:
menu_book
a) predajnik.
b) prijemnik.
c) primo-predajnik.
d) vremensku prognozu.


5
Radioamaterska oznaka za Severnu Ameriku je:
menu_book
a) SA.
b) W.
c) NA.
d) ZDA.


6
Koja skracenica oznacava jedenobocnu amplitudnu modulaciju?
menu_book
a) AM.
b) FM.
c) ATV.
d) SSB.


7
Sta je HAM SPIRIT?
menu_book
a) Smrad, koji nastaje iz pokvarenog izlaznog stepena predajnika.
b) Neprijatan miris, karakteristican za otpatke nakon radioamaterskog piknika.
c) Kodeks ponasanja radio-amatera (radioamaterski bonton).
d) Parapsiholoska pojava.


8
Iz koje je drzave stanica 9H3WA?
menu_book
a) Malta
b) Slovacka
c) Kuvajt
d) Wasington


9
Na kom delu 17-metarskog opsega je dozvoljen rad radio-amaterima II klase?
menu_book
a) Radio-amaterima II klase nije dozvoljen rad na 17-metarskom opsegu.
b) 18068 kHz - 18168 kHz.
c) 18070 kHz - 18200 kHz.
d) 18068 kHz - 18100 kHz.


10
Kojom snagom je dozvoljen rad radio-amaterima I klase na frekvenciji 24901 kHz?
menu_book
a) 100 W.
b) 250 W.
c) 300 W.
d) 1500 W.


11
Koji deo 2-metarskog opsega je u Srbiji namenjen radio-amaterima?
menu_book
a) 144.000 MHz - 148.000 MHz.
b) 144.150 MHz - 146.150 MHz.
c) 144.000 MHz - 146.000 MHz.
d) 140.000 MHz - 148.000 MHz.


12
Kojom snagom mogu raditi operatori na frekvenciji 432.850 MHz?
menu_book
a) 25 W.
b) 50 W.
c) 100 W.
d) Na toj frekvenciji ne smeju radit,ovde emituju radio farovii.


13
Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '17m'?
menu_book
a) 10 MHz.
b) 14 MHz.
c) 18 MHz.
d) 24 MHz.


14
Šta znači sledeće spelovanje: India Three X-ray Yankee Alpha Portable Six?
menu_book
a) I3XYA/P6
b) I3XRYA/6
c) I3XYA/6
d) I3XYAP6


15
Koja od navedenih stanica radi iz Srbije?
menu_book
a) YU1AAZ/MM
b) 9H/YU1AAX/P
c) YU/HA1OO
d) JU1SRS


OBLAST C


1
Na koji način radio-amateri postaju članovi Saveza radio-amatera Srbije tj. Vojvodine?
menu_book
a) Na preporuku najmanje dva radioamatera, koji imaju pozivni znak.
b) Pristupnicom, verifikovanom na Skupštini SRS.
c) Učlanjenjem u Savez radio-amatera Srbije ili Vojvodine.
d) Ako imaju dovoljan broj sati dobrovoljnog rada.


2
Koja medjunarodna organizacija, koja deluje u okviru UN, se bavi unapredjenjem razvoja tehnike telekomunikacija i medjunarodnom saradnjom u cilju poboljsanja i racionalne upotrebe svih vrsta telekomunikacija?
menu_book
a) IARU.
b) ITU.
c) ARRL.
d) CEPT.


3
Da li su u Srbiji propisane vrste emisija za amaterske radio stanice?
menu_book
a) U Srbiji nema propisa koji regulisu vrste emisija za amaterske radio stanice.
b) U Srbiji su propisane vrste emisija koje smeju upotrebljavati radioamateri u skladu sa klasom amaterskog operatera.
c) U Srbiji imamo propise, koji previse posezu u licne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno postovati.
d) U Srbiji radioamateri smeju upotrebljavati bilo koju vrstu emisija pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.


4
Kod nas je1315 (letnje vreme). Koliko je sati po GMT?
menu_book
a) 1115.
b) 1215.
c) 1315.
d) 1515.


5
Kojom snagom je radio-amaterima I klase dozvoljen rad na frekvenciji 3510 kHz?
menu_book
a) 1000 W
b) 750 W
c) 1500 W
d) 300 W


6
Kojom snagom je dozvoljen rad radio-amaterima I klase na frekvenciji 1842 kHz?
menu_book
a) 1000 W.
b) 750 W.
c) 1500 W.
d) 300 W.


7
Koji deo 30-metarskog opsega je namenjen isključivo za CW veze?
menu_book
a) 10000 kHz - 10140 kHz.
b) 10100 kHz - 10140 kHz.
c) 10100 kHz - 10150 kHz.
d) 10000 kHz - 10150 kHz.


8
Koji deo 15-metarskog opsega je u Srbiji namenjen radioamaterima?
menu_book
a) 21100 kHz - 21550 kHz.
b) 21000 kHz - 21450 kHz.
c) 21025 kHz - 21500 kHz.
d) 21068 kHz - 21468 kHz.


9
Koliko razlicitih znakova imamo u 8-bitnom ASCII kodu, pri cemu je jedan paritetni bit?
menu_book
a) 1024.
b) 64.
c) 128.
d) 512.


10
Sta je BBS?
menu_book
a) Bulletin Board System - oglasna tabla u racunarskim mrezama.
b) Kompjuterska razmena programa po telefonskim linijama.
c) Piratska baza, gde se dobijaju piratske verzije programa.
d) Vrsta modema.


11
Sta je digipiter?
menu_book
a) Racunar koji je povezan preko radio stanice sa drugim ucesnicima u mrezi i koji omogucava prenos podataka.
b) Veci broj medjusobno povezanih radio stanica
c) Kompjuterski sistem, koji mora imati radio-amater, ako zeli uporabljavati paket radio.
d) Upravna stanica u packet radio mrezi, zaduzena za odrzavanje reda.


12
Kako se označava prenos pokretnih slika na daljinu?
menu_book
a) SSTV.
b) FAX.
c) FSTV ili ATV.
d) CTCSS.


13
Koja skracenica oznacava prijemnog radioamatera?
menu_book
a) TRX.
b) SWL.
c) HAM.
d) HAMLET.


14
Koji deo 30-metarskog opsega je dozvoljen za rad radio-amaterima u Srbiji?
menu_book
a) 10000 kHz - 10140 kHz.
b) 10100 kHz - 10240 kHz.
c) 10100 kHz - 10150 kHz.
d) 10000 kHz - 10150 kHz.


15
Nemački radio-amater DL2CO je otišao na odmor u Austriju. Tamo će ostati mesec dana; ima važeću CEPT licencu. Odseo je kod prijatelja koji su mu dozvolili da postavi antenu za amatersku radio-stanicu. Kako će se u radu identifikovati?
menu_book
a) DL2CO/OE
b) OE/DL2CO
c) DL2CO/P
d) OE/DL2CO/P